Trisam 2.0

Utvecklingsarbetet Trisam 2.0 syftar till att utveckla arbetssätt och metoder så att alla parter kan fortsätta medverka i Trisam, en partsgemensam arbetsgrupp är tillsatt som ska arbeta fram ett eller flera utvecklingsspår. 

 

Projektägare

Samordningsförbund Gävleborg

Grey Linenns

Projektperiod

2019-10-01 – 2021-12-31

Grey Linenns

Finansiär

Samordningsförbund Gävleborg

Grey Linenns

Kontaktperson 

Helene Tyrén
Processledare
072 – 724 68 56
helen.tyren@forsakringskassan.se

Grey Linenns

Målgrupp/Intressenter

Målgrupp

Insatsen Trisam 2.0 vänder sig till individer mellan 16-64 år med behov av samordnad rehabilitering på grund av ohälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning, ca 800 individer årligen. Målgruppens könsfördelning kommer särskilt att följas både vad gäller antal individer och avseende resultat. 


Intressenter – Samverkansparter

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länets 10 kommuner och Region Gävleborg med anslutna i Hälsoval.

Grey Linenns

Bakgrund

Trisam - tidig rehabilitering i samverkan, startade som ett pilotprojekt i Gävle i augusti 2014, utifrån ett utvecklingsarbete som skett via den statliga kompetensutvecklingssatsningen KUR. I Gävle startade det första Trisam teamet på Södertulls Hälsocentral hösten 2014. Därefter har Trisam team successivt startat i alla länets kommuner i Gävleborgs län. 2016 tog samordningsförbundet beslutet att Trisam processledning skulle finansieras via förbundets samverkansmedel. Att samordningsförbundet har finansierat framväxten av Trisam har varit en framgångsfaktor i flera perspektiv. Även om antal Trisam hela tiden ökar så sker det gradvis och det har krävts stor envishet och målfokus.
Det är en stor utmaning att fyra olika parter samverkar, samma parter äger förbundet och måste vara överens om en strategisk inriktning på en övergripande nivå.  

De statliga aktörerna har identifierat behov att utifrån interna direktiv utveckla Trisam för att i högre grad sätta individen i centrum samt fortsätta utveckla samverkan efter konsultation i Trisam teamen.

Grey Linenns

Syfte

Med anledning av att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans uppdrag och riktlinjer förtydligats finns ett behov av att utveckla Trisam samt söka medel för att säkra ett fortsatt deltagande inom samarbetet Trisam. 

Följande ska beaktas och lyftas fram i utvecklingsarbetet: 

 • Öka individens delaktighet i sin egen rehabiliteringsprocess.
 • Alla parter nyttjar forumet Trisam i lika hög grad som reviderats till antal initierade ärenden i Trisam är mer jämt fördelat mellan parterna.
 • Att konsultationen gör skillnad för individen                                                                   

Grey Linenns

Mål

Det övergripande målet är att individen, genom parternas gemensamma kartläggning får effektiv, snabb och adekvat insats.

 • Individens ökade delaktighet i insatsen 
 • Alla parter lyfter lika många ärenden i Trisam 
 • Insatsen förväntas leda till att målgruppen sex månader efter konsultation upplever att de är mer redo att arbeta eller studera. 
 • Sex månader efter konsultation har andelen individer har försörjning via socialbidrag/sjukpenning/a-kassa/aktivitetsstöd minskat.

Grey Linenns

Organisation

Styrgrupp
Fyrpartschefsgruppen representerade av Eva Alner Liljedahl Försäkringskassan, Gabriella Persson Turdell som ersatts av Mohamed Chabchoub Arbetsförmedlingen, Roger O Nilsson Region Gävleborg, Tina Manson Söderlund Bollnäs kommun.

Arbetsgrupp (2020)
Helene Tyrén Försäkringskassan och processledare för Trisam
Charlotte Thorbjørnsen som ersatts av Malin Rudolfsson Försäkringskassan
Anette Kjellin, Region Gävleborg 
Peo Hermansson som ersatts av Maria Klang Region Gävleborg
Katarina Gröndahl Sandvikens kommun 
Helena Hägg Hudiksvalls kommun 
Anna Magnusson Kroon Arbetsförmedlingen 
Charlotta Backström Arbetsförmedlingen har ej deltagit

Referensgrupp
Respektive Trisam styrgrupp i Gävleborgs län

Grey Linenns

Metod

En arbetsgrupp bestående av 2 personer per huvudman och som leds av processledare Helene Tyrén. Arbetsgruppen har i uppdrag att via workshop och bred medverkan från Trisam teamen arbeta fram ett eller flera olika utvecklingsspår. Den övergripande arbetsgruppen ska även arbeta med att omvärldsspana. 

 

 • Under utvecklingsarbetet kommer Trisam teamens arbete att löpa på som de gjort tidigare. 
 • Fyrpartschefsgruppen är styrgrupp för arbetet dit arbetsgruppen redovisar.
 • Efter redovisning i fyrpartschefsgruppen så införs det utvecklade arbetssättet för Trisam 2.0. 
 • Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer även att bedriva ett internt arbete med att utveckla arbetet så att relevanta ärenden lyfts från respektive part tidigt i processen. 
 • Arbetet leds av en processledare 90% som stödjer befintliga team och styrgrupper samt nya grupper som önskar starta. 
 • Under perioden då arbetsgruppen jobbar fram en ny och hållbar modell så kvarstår nuvarande styrgrupper.

 

Grey Linenns

Uppföljning/utvärdering 

- Arbetsgruppen ska ta fram ett eller flera utvecklingsspår som ska presenteras för uppdragets styrgrupp (den strategiska fyrpartschefsgruppen) den 27 mars 2020.

- Deltagare och medarbetare följs upp via NNS indikatorenkäter.

- Avidentifierade data samlas in vid varje Trisam möte och könsfördelning följs.

Grey Linenns

Implementeringsplan

Förankring och beslut av utvecklingsspår sker av den strategiska fyrpartschefsgruppen samt i Mysam/Trisam gruppen.
Förändringar i insatsen Trisam 2.0 från och med 1 oktober 2020.

Grey Linenns

Slutrapporter Trisam 2.0  

Pdf Bild Sammanfattande slutredovisning Trisam 2.0 

Pdf Bild

 Försäkringskassan

Pdf Bild

 Arbetsförmedlingen

Pdf Bild

 Region Gävleborg 

Pdf Bild

 Bollnäs kommun 

Pdf Bild

 Gävle kommun 

Pdf Bild

 Hofors kommun 

Pdf Bild

 Hudiksvalls kommun 

Pdf Bild

 Ockelbo kommun 

Pdf Bild

 Ovanåkers kommun 

Pdf Bild

 Sandvikens kommun 

Pdf Bild

 Söderhamns kommun 

  

Presentationer Avslutskonferens Trisam 2.0 - 2021-12-10 

Pdf Bild

Samordningsförbund Gävleborg 

Pdf Bild

 Arbetsförmedlingen 

Pdf Bild

 Försäkringskassan 

Pdf Bild

 Region Gävleborg 

Pdf Bild

 Bollnäs kommun 

Pdf Bild

 Gävle kommun 

Pdf Bild

 Hudiksvalls kommun 

Pdf Bild

 Ovanåkers kommun 

Pdf Bild

 Sandvikens kommun 

Pdf Bild

 Söderhamns kommun 

 

Ansökningar

Pdf Bild

 Ansökan Trisam 2.0 huvudinsats – Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen

Pdf BildAnsökan Trisam 2.0 – Region Gävleborg

Pdf BildAnsökan Trisam 2.0 - Bollnäs kommun

Pdf BildAnsökan Trisam 2.0 – Gävle kommun

Pdf BildAnsökan Trisam 2.0 – Hofors kommun

Pdf BildAnsökan Trisam 2.0 - Hudiksvalls kommun 

Pdf BildAnsökan Trisam 2.0 – Ockelbo kommun

Pdf BildAnsökan Trisam 2.0 – Ovanåker kommun

Pdf BildAnsökan Trisam 2.0 - Sandviken kommun

Pdf BildAnsökan Trisam 2.0 - Söderhamns kommun

 

Övriga rapporter 

Pdf Bild

Arbetsgruppens rapport - Utveckling Trisam 2.0

 

Tidsplan

Pdf BildTids- och aktivitetsplan för utveckling Trisam 2.0 

Grey Linenns