Aktuella insatser 

Här redovisar vi pågående insatser och verksamheter.

Insatsrapportering uppdateras och redovisas per insats kvartalsvis enlig följande:
Kvartal 1. redovisas 15 april - Kvartal 2. redovisas 15 augusti - Kvartal 3. redovisas 15 oktober - Kvartal 4. redovisas 15 januari

SAFE – Samverkan för etablering i Söderhamn

Syftet med insatsen är att skapa ett arbetssätt inom Söderhamns kommun som hjälper målgruppen utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden att få stöd och en samordning av aktiviteter så att den enskildes möjligheter ökar att komma närmare/återgå till arbetsmarknaden och eller utreda/kartlägga arbetsförmågan.

knapp_GR_readMore

Health Screening Sandviken

 Sandvikens kommun har ett stort antal personer i utanförskap, många deltar i olika former av aktiviteter på Sandvikensarbetsmarknadsenhet. För att ännu fler ska kunna komma ut i arbete vill Sandvikens kommun förbättra sin förståelse för de specifika hälsoutmaningar som målpopulationer i utanförskap står inför genom att genomföra en hälsoscreening.

knapp_GR_readMore

Från skola till arbete- sammanhållet stöd för unga med funktionshinder - Gävle 

Syftet med insatsen är att upprätta och erbjuda målgruppen unga med funktionshinder ett sammanhållet och riktat stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. Stödet upprättas genom etablering av multikompetenta team bestående av resurspersoner både från kommun (skola och arbetsmarknad) och Arbetsförmedlingen.

knapp_GR_readMore


Dans för hälsa - Gävle

Dans för hälsa syftar till att komplettera elevhälsan och förebygga ungas ohälsa med kravlös dans för elever i åldern 16–21 år med symtom på psykisk ohälsa. 

Insatsen bygger på "Dansprojektet” som var en randomiserad kontrollerad studie från Universitetssjukvårdensforskningscentrum, Region Örebro Län.

Resultaten visade att dansgruppen jämfört med kontrollgrupp ökade sin självskattade hälsa samt minskade somatiska och emotionella symtom efter avslutad intervention.

knapp_GR_readMore

Connect - Bollnäs 

Syftet med insats Connect Bollnäs är att genom samordnade insatser erbjuda minst 50 personer med behov av samordnat stöd att erhålla anställning, påbörja studier eller stöd till annan adekvat arbetslivsinriktad rehabilitering.

Insatsen syftar tillika att utveckla och finna realistiska verktyg och metoder för förändring och hållbar samhandling mellan aktörer för individer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

knapp_GR_readMore

Kärnhuset 2.0 - Sandviken

Insatsen syftar till  att stödja individer som står långt från arbetsmarknaden att komma vidare till egenförsörjning genom metod- och kompetensutveckling av kommunens befintliga verksamhet Kärnhuset/Vågbrytaren.

Insatsen ska utveckla och tillämpa arbetsförmågebedömning och genomföra kompetenshöjande insatser genom att utbilda berörda medarbetare inom metod Supported Employment/Individuellt personligt stöd och om BIP-forskningens resultat och tillämpning av progressionsverktyg.

knapp_GR_readMore