Aktuella insatser 

Här redovisar vi pågående insatser och verksamheter.

 


2019

Supported Employment coach - Gävle

SE - coach Gävle syftar till att ge målgruppen unga med aktivitetsersättning i det förstärkta samarbetet ett bättre stöd och kortare väg till arbete/studier genom ett mer anpassats stöd.
En särsklit anställd Supported Employment Coach (SE-coach) ansvarar för de fördjupande individuella stödet med insatsens deltagare.

knapp_GR_readMore

 

Förstudie om förutsättningar för start av Fontänhus i Sandvikens kommun

Förstudien syftar till att ta reda på om det finns förutsättningar för att starta ett Fontänhus i Sandviken. Under insatsen kommer man att arbeta med hur Fontänhusmodellen ser ut samt undersöka hur det skulle kunna finansieras. 
Förstudien kommer att kartlägga hur behovsgruppen (personer med psykisk funktionsnedsättning utan sysselsättning) ser ut. Förstudien kommer även undersöka om angränsande kommuner är intresserade.

knapp_GR_readMore

Förstudie Naturbaserad Grön rehab Hofors

Syftet med insatsen är att pröva om det finns förutsättningar för att i samverkan med Samordningsförbundets parter etablera en grön rehabiliteringsverksamhet med bäring på målgruppen som har behov av samordnad rehabilitering.

knapp_GR_readMore


Förstudie Mysam Ljusdal - Kartläggning sjukskrivna personer med psykisk funktionsnedsättning

Förstudien syftar till att undersöka förutsättningar och identifiera behov som är designade och adekvata samordningsinsatser för sjukskrivna personer med psykisk funktionsnedsättning i Ljusdals kommun.

Förstudiens två huvudspår:
1. Kartläggning av behovsgruppen sjukskrivna personer med psykisk funktionsnedsättning i Ljusdals kommun.
2. Utreda förutsättningar för insatser och tillämplig metod för målgruppen sjukskrivna personer med psykisk funktionsnedsättning, för integration på arbetsmarknaden.

Kartläggningen ska ligga till grund för ett beslut om genomförande av insats och upprättande av en genomförandeplan.

knapp_GR_readMore

 

 

Förstudie Psykisk Ohälsa Gävle kommun

Insatsen syftar till att kartlägga personer med psykisk ohälsa 16 - 65 år som har försörjning via offentliga medel. Kartläggningen ska ge en god statistisk bild över individer med psykisk ohälsa i Gävle och ge svar på hur många individer det rör sig om, var i offentlig verksamhet man har sin försörjning/aktivitet, uppdelat per insats (specificera även de utan insats), ersättningsformer och samhällskostnader. 

Underlaget ska ligga till grund för att identifiera strategier och insatser för att i ett nästa steg bedöma vilka fokusområden och insatser som är bäst lämpar sig för att möta behov hos målgruppen.

knapp_GR_readMore

 

Ett hållbart arbetsliv - Ockelbo

Insatsen syftar till att genom ökad samordning och tillämpning av metod Supported Employment/ Individual placement and support, ge stöd och individinriktade insatser för personer som lever med psykisk ohälsa för integration till arbets- och samhällsliv.

En särsklit anställd Finsam-coach utbildad i Supported Employment ansvarar för samordning och det fördjupande individuella stödet.

knapp_GR_readMore

Implementering insatskatalogen.se Gävleborg

Insatskatalogen är ett enkelt sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet  efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.
Insatskatalogen användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal och kan även användas av privatpersoner själva som vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter. 
Från och med september 2019 kommer samordningsförbundet med stöd från samverkansparterna att inventera insatser i vår region för att under våren 2020 fullt ut erbjuda tjänsterna i insatskatalogen.se.

knapp_GR_readMore