Aktuella insatser 

Här redovisar vi pågående insatser och verksamheter.

Insatsrapportering uppdateras och redovisas per insats kvartalsvis enlig följande:
Kvartal 1. redovisas 15 april - Kvartal 2. redovisas 15 augusti - Kvartal 3. redovisas 15 oktober - Kvartal 4. redovisas 15 januari

Connect - Bollnäs 

Syftet med insats Connect Bollnäs är att genom samordnade insatser erbjuda minst 50 personer med behov av samordnat stöd att erhålla anställning, påbörja studier eller stöd till annan adekvat arbetslivsinriktad rehabilitering.

Insatsen syftar tillika att utveckla och finna realistiska verktyg och metoder för förändring och hållbar samhandling mellan aktörer för individer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

knapp_GR_readMore

Rätt till Rätt - Gävle

Syftet med insats Rätt till rätt är främsta att identifiera och klarlägga individens rätt till ersättning. Att klarlägga individens ohälsa och eventuella påverkan på arbetsförmågan samt under vilka förutsättningar arbetsförmågan kan tillvaratas, men även att ge medicinsk rehabiliterande insatser för att bevara eller stärka arbetsförmåga. 

Individ ska ges det stöd den behöver för nå sin fulla potential i att försörja sig själv och utvecklas som person och samhällsmedborgare.

Tillika syftar Rätt till rätt att utveckla en plattform där samverkansparterna kan samarbeta kring individer där parterna lär av varandra och att utveckla instansernas förmåga att möta målgruppen och deras behov på ett effektgivande sätt i målet att tillvarata arbetsförmåga.

knapp_GR_readMore

Kärnhuset 2.0 - Sandviken

Insatsen syftar till  att stödja individer som står långt från arbetsmarknaden att komma vidare till egenförsörjning genom metod- och kompetensutveckling av kommunens befintliga verksamhet Kärnhuset/Vågbrytaren.

Insatsen ska utveckla och tillämpa arbetsförmågebedömning och genomföra kompetenshöjande insatser genom att utbilda berörda medarbetare inom metod Supported Employment/Individuellt personligt stöd och om BIP-forskningens resultat och tillämpning av progressionsverktyg.

knapp_GR_readMore


Ett hållbart arbetsliv - Ljusdal

Insatsen syftar till att genom ökad samordning och tillämpning av metod Supported Employment/ Individual placement and support, ge stöd och individinriktade insatser för personer som lever med psykisk ohälsa för integration till arbets- och samhällsliv.

En särskild anställd Finsam-coach utbildad i Supported Employment ansvarar för samordning och det fördjupande individuella stödet.

knapp_GR_readMore

RESAN - rehabilitering, samverkan, arbete, näringsliv - Söderhamn

För att stödja sjukskrivna med försörjningsstöd till egenförsörjning och undvika långa tider med passivt mottagande av försörjningsstöd behöver kommunen samverka med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvård, samt eventuellt andra aktörer. Vi vill tillsammans skapa förutsättningar för individer att få sitt rehabiliteringsbehov utrett och få en samordning av aktiviteter för möjlighet att komma närmare eller återgå till arbetsmarknaden och/eller får sin arbetsförmågan utredd.

knapp_GR_readMore

Ett hållbart arbetsliv - Ovanåker

Insatsen syftar till att genom ökad samordning och tillämpning av metod Supported Employment/ Individual placement and support, ge stöd och individinriktade insatser för personer som lever med psykisk ohälsa för integration till arbets- och samhällsliv.

En särskild anställd Finsam-coach utbildad i Supported Employment ansvarar för samordning och det fördjupande individuella stödet.

knapp_GR_readMore


Insatskatalogen

Insatskatalogen är ett enkelt sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet  efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.
Insatskatalogen användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal och kan även användas av privatpersoner själva som vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter. 
Från och med september 2019 kommer samordningsförbundet med stöd från samverkansparterna att inventera insatser i vår region för att under våren 2020 fullt ut erbjuda tjänsterna i insatskatalogen.se.

knapp_GR_readMore