Välkommen till
Samordningsförbund Gävleborg

Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund. 
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet. 
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser.

Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

Banner Facebook 362

 

 

 

NYHETER

Att stötta ungdomar till innanförskap
- En kartläggning av erfarenheter från
ESF-projektet Ung i Gävleborg  

Projektet ”Ung i Gävleborg” riktar sig till unga i åldern 15-29 år som varken går i skolan, studerar eller arbetar. Syftet är att ge dem bättre förutsättningar att få utbildning och komma in på arbetsmarknaden.

Projektet ägs av Region Gävleborg och drivs i form av tio delprojekt, ett i varje kommun. Det pågår mellan 1 februari 2016 och 30 juni 2018 och finansieras av länets tio kommuner och Europeiska socialfonden. Projektets insatser syftar framför allt till att förstärka det befintliga arbetet gentemot ungdomarna, men ibland har också nya, individanpassade och samordnade arbetssätt initierats inom delprojekten.

Samordningsförbund Gävleborg har för att ta tillvara på erfarenheter från projektet tillsammans med FoU Välfärd genomfört en kartläggningen med fokus på tjänstepersonernas perspektiv.

Kartläggningen belyser de involverade tjänstepersonernas upplevelser och bedömningar av vad som fungerat bra och mindre bra i projektet. 

Grey Linenns

Läs rapporten här: Att stötta ungdomar till innanförskap - En kartläggning av erfarenheter från ESF-projektet Ung i Gävleborg - Arbetsrapport 2018:1.
Karin Tillberg Mattsson, FoU Välfärd.

Slutrapport 
Baslinjemätning

För att tar reda på om den finansiella samordningen leder till att samverkan utvecklas till nytta för den enskilde individen har Samordningsförbund Gävleborg utvärderat samverkan i länet. 

Syftet har varit att få ett utgångsvärde till underlag för jämförelse vid en uppföljning om tre år och att synliggöra hur samverkan fungerar och vad som uppfattas som viktigt för att utveckla samverkan mellan parterna inom Gävleborgs län samt hur det kan ske.

FoU Välfärd, Region Gävleborg, har tillsammans med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och Örebro Universitet haft i uppdrag av Samordningsförbund Gävleborg att utföra mätningen. Mätningen har bestått av gruppintervjuer med lokala chefsgrupper/Mysamgrupper - Myndigheter i samverkan och förbundsstyrelsen, dels av webbenkäter till personal och till Mysamgruppernas medlemmar.

Örebro Universitet har nu sammanställt och analyserat rapporten. Rapporten kommer kommunceras på bred front under 2018 med bl.a. Mysam-grupperna i länet.

Grey Linenns

Läs hela rapporten från Örebro Universitet via länken här.

IPS Hudiksvall - delrap.  
december 2017

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS (Individual placement and support) modellen, en framgångsrik insats Samordningsförbund Gävleborg finansierar.

Insatsägare är Hudiksvalls kommun i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gävleborg. 

IPS-modellen vänder sig till individer med psykiska funktionsnedsättningar, bland annat diagnoserna depression, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och bipolära tillstånd. 

IPS-modellen syftar till att erbjuda målgruppen en evidensbaserad modell för rehabilitering som leder till arbete, studier eller meningsfull sysselsättning samt att sprida kunskap om IPS-modellen.

Vill du veta mer om insatsen IPS Hudiksvall kontakta
processledare och IPS coach 
Mikael Damberg.
E-post; mikael.damberg@hudiksvall.se

Grey Linenns

Läs delrapport - Uppföljning av deltagarna inom IPS-verksamheten i Hudiksvall här.

 

Ny förbundschef till Samordningsförbund Gävleborg

Från och med 1 januari 2018 har samordningsförbund Gävleborg ny förbundschef och vi är glada att kunna presentera Anna-Karin Hainsworth, tillträdande förbundschef.

Anna-Karin har erfarenhet från att arbeta som sektionschef inom Arbetsförmedlingen och har länge haft samverkan som sin hjärtefråga.

- Jag ser fram emot att tillsammans med förbundets medlemmar ytterligare föra samordningsförbundets arbete framåt. Mina förhoppningar för framtiden handlar om att vi kan vara verktyget till medlemmarna som gör att vi tillsammans i länet lyckas med att fler medborgare blir en del av arbetskraften och därmed bidrar till ett växande region.

Anna-Karin Hainsworth
Tillträdande förbundschef

 A K H

Grey Linenns

Kontaktuppgifter 

Anna-Karin Hainsworth
Förbundschef

Tfn; +46 70 084 04 00
E-post; anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se