Välkommen till
Samordningsförbund Gävleborg!

Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund. 
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet. 
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

 

Följ oss gärna på Facebook.

Banner Facebook 362

 

 

Logo Bara Text

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet  efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.

NYHETER

Trisam 2022 - 2023 

Alla invånare i länets kommuner med sammansatta behov ska ges samma förutsättningar och likvärdigt stöd till en samordnad kartläggning.

Den riktade utvecklingsinsatsen Trisam 2.0, som avslutades 2021-12-31, har utgjort en viktig implementeringsperiod av Trisam modellen i länet. Trisam-team finns idag i alla länets kommuner och omfattar totalt 42 team. 

I och med att Trisam utgör en grundläggande struktur för samverkan har förbundets styrelse beviljat insatser för att även vidare finansiera Trisam-verksamhet i två parallella spår. 

Ett strukturellt spår där finansiering utgår för processledning och Trisam utvecklare, riktat mot länsövergripande samordning och ledning av teamarbetet runt om i länet. 
Samt ett operativt spår där samverkansmedel finansierar tid för handläggare i länets Trisam-team, handläggartid omfattar Socialsekreterare i länets alla kommuner, Arbetsförmedlare, Försäkringsutredare och Rehabkoordinatorer.


Övergripande syfte är att:

  • ge alla invånare i länets kommuner med sammansatta behov samma förutsättningar och likvärdigt stöd till en samordnad kartläggning
  • upprätthålla kontinuitet i samverkansarbetet Trisam-team
  • skapa förutsättningar där alla förbundets parter ska kunna fortsätta prioriteter team-arbetet

Grey Linenns

Läs mer i beviljad ansökan:
- Trisam Processledare & Utvecklare 2022-2023
- Trisam timmar Handläggare 2022-2023

Skrivelse Nästa steg-Individinriktade insatser 

Arbetsgruppen Nästa steg-insats har nu sammanställt och presenterat en gemensam skrivelse, ett värdefullt arbete för vidare insatser.

Skrivelsen kommer ligga till grund för inriktning och prioritering av nya individinriktade insatser som behandlas av förbundet.

Uppdraget för arbetsgruppen hade sin grund i de utvecklingsspår som identifierades och lyftes fram under insats Trisam 2.0, om att det saknades insatser för målgruppen långt från arbetsmarknaden samt behovet om en beskrivning av parternas prioritering av målgrupp med utgångspunkt från lokala förutsättningar.

Arbetsgruppen har utgjort av:
Fredrik Nygren Hudiksvalls kommun
Mikaela Forsberg Ockelbo kommun
Sofia Rudman Palm, Ovanåker Region Gävleborg
Ewa Berger, Gävle kommun
Ewa-Marianne Jonsson, Bollnäs kommun
Helena Hägg, Hudiksvalls kommun
Fredrik Samnegård, Försäkringskassan
Anna Magnusson Kroon, Arbetsförmedlingen
Per Lundgren, Samordningsförbund Gävleborg
Angelica Gabrielsson, Samordningsförbund Gävleborg

Skrivelsen har presenterats för referensgruppen fyrpartssamverkan, för lokala parter vid Samordningsförbundets medlemssamråd under hösten 2021 samt för samordningsförbundets styrelse 2021-11-26.

Grey Linenns

Skrivelse Nästa steg-Individinriktade insatser kan du läsa och ladda ned här.

Sammanställning Avslutskonferens Trisam 2.0

Avslutskonferens insats Trisam 2.0 genomfördes digitalt med ett 50-talet medverkande den 10 december.

Vid konferensen presenterade parternas måluppfyllelse och erfarenheter från insatsen med utgångpunkt från vad insatsen har inneburit för individen, för den egna organisationen och för samverkansarbetet.

Grey Linenns

Här kan du läsa avslutskonferensens presentationer från medverkande parter.

 

Utveckling av egenmakt för individer med psykiskohälsa i Hudiksvall.

En förstudie som finansieras av samordningsförbundet.

Se kortfilm om förstudien - Utveckling av egenmakt för individer med psykiskohälsa i Hudiksvall.

 Bild Fredrik Och Egenmakt

Grey Linenns

Läs mer om förstudien i Hudiksvall här.