Välkommen till
Samordningsförbund Gävleborg!

Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund. 
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet. 
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

 

Följ oss gärna på Facebook.

Banner Facebook 362

 

 

Logo Bara Text

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet  efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.

NYHETER

Nästa steg - individinriktade insatser


Samordningsförbund initierade under maj 2021 två workshop som lockade ca 50 medverkande från främst Mysamgrupperna. Syftet var att ge en överblick av olika projekt i länet finansierade av Samordningsförbundet samt att inspirera till fortsatt utvecklingsarbete och att undersöka behov av stöd/insats från Samordningsförbundet. Bakgrunden till initiativet var Mysamgruppernas och Trisamteamens upplevelse av att det saknas aktiviteter och stöd för individer som har lång väg till arbete eller studier.

Workshopen visade att det finns ett stort intresse och behov av att dela erfarenheter och kunskap med varandra när det gäller arbete med individinriktade insatser och man ser gärna att Samordningsförbundet är med och möjliggör att detta sker. Det finns en önskan om att Samordningsförbundet agerar som paraply där man i respektive kommun startar individinriktade projekt som anpassas utifrån de lokala förutsättningarna, där samverkan är central.

Utifrån detta har Samordningsförbundet formerat ett uppdrag till en arbetsgrupp som ska arbeta med att skapa en ansökan till individinriktade insatser. Arbetsgruppen representeras av medarbetare från projekt, från kommun, Region Gävleborg, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Arbetsgruppens uppdrag är att:
- arbeta fram modell/modeller på insats för individer med låg förmåga
- avgränsa målgruppen
- tydliggör hur brukarna ska vara delaktiga
- identifiera vad som är lokalt och vad som är länsövergripande
- de lokala förslagen på utformningar ska förankras i respektive Mysam-grupp, med länsövergripande chefer och berörda förvaltningar/enheter
- ta fram förslag till övergripande individinriktadinsats som ska vara sammanhållen över länet men anpassad efter lokala behov och förutsättningar

Målsättningen är formulera en gemensam Viljeförklaring om insatser för 2022.

Arbetsgruppen utgörs av:
Fredrik Nygren, Hudiksvalls kommun
Mikaela Forsberg, Ockelbo kommun
Sofia Rudman Palm, Ovanåker, Region Gävleborg
Ewa Berger, Gävle kommun
Ewa-Marianne Jonsson, Bollnäs kommun
Fredrik Samnegård, Försäkringskassan
Anna Magnusson Kroon, Arbetsförmedlingen
Per Lundgren, Samordningsförbund Gävleborg, sekreterare
Angelica Gabrielsson, Samordningsförbund Gävleborg, sammankallande

Vill du komma i kontakt med arbetsgruppen och göra inspel är du välkommen innan nästa arbetsgruppsmöte 2021-09-06.

Grey Linenns

Kontaktperson för arbetsgruppen:
Processledare Samordningsförbund Gävleborg
Angelica Gabrielsson
angelica.gabrielsson@finsamgavleborg.se
Tfn 010-111 25 57

 

Avslutskonf Trisam 20

Avslutskonferens Trisam 2.0 

Boka in förmiddag den 10 december för  avslutskonferens där ni kommer få ta del av  erfarenheter av arbetet med Trisam 2.0.

Grey Linenns

Vill du veta mer kontakta:
Processledare Trisam
Helene Tyrén
helene.tyren@finsamgavleborg.se
Tfn 072-724 68 56

Inbjudan seminarium våld i nära relationer 
- 1 oktober
kl. 08.00 - 12.00


Seminariet arrangeras i samverkan med Länsstyrelsen Gävleborg. 

Ett seminarium med lokala verksamheter som arbetar i kedjan med våld i nära relationer i syfte att möjliggöra kompetenshöjning i ämnet. Vi får möta representanter/personal från socialtjänsten, polis, kvinnojour, barnmorske- och ungdomsmottagning. Seminariet riktar sig till all personal som i sitt arbete och i sin verksamhet i Gävleborg arbetar med regeringsuppdrag ”bidra till ökad upptäckt av våld” och till dig som kommer i kontakt med problematik som rör våld i nära relation t.ex. personal inom skola, vård, rättsväsende, socialtjänst, arbetsförmedling, Försäkringskassan och andra människonära yrken och som behöver grundläggande kunskaper i ämnet samt chefer som har medarbetare enligt ovan. 

Sprid gärna i era verksamheter och till era medarbetar!

Grey Linenns

Vill du veta mer kontakta:
Processledare Trisam
Helene Tyrén
helene.tyren@finsamgavleborg.se
Tfn 072-724 68 56

Utveckling av egenmakt för individer med psykiskohälsa i Hudiksvall.

En förstudie som finansieras av samordningsförbundet.

Se kortfilm om förstudien - Utveckling av egenmakt för individer med psykiskohälsa i Hudiksvall.

 Bild Fredrik Och Egenmakt

Grey Linenns

Läs mer om förstudien i Hudiksvall här. 


Vill du veta mer kontakta:
Insatsledare
Sofia Groth
sofia.groth@hudiksvall.se
0650-55 65 60