Välkommen till
Samordningsförbund Gävleborg

Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund. 
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet. 
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser.

Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

Banner Facebook 362

 

 

 

NYHETER

Inbjudan till utbildning 
om arbetsintegrerande socialt företagande

Tillsammans med Region Gävleborg bjuder Samordningsförbundet och Coompanion in till fördjupad utbildning om ASF – arbetsintegrerande socialt företagande.

Vi lovar att du efter avslutad utbildning kommer att ha god inblick i vad arbetsintegrerande sociala företag är för typ av företag samt hur ni inom er organisation kan öka samverkan med dessa företag utifrån er verksamhet och målsättning.

Utbildningen omfattar fyra träffar och är en regionövergripande utbildning riktad till medarbetare hos kommuner och Arbetsförmedlingskontor i Gävleborgs län.

Grey Linenns

Ladda  ned  inbjudan  här. 

direkt till anmälan  här.

Bild Inbjudan Utb Asf

Hur samordnings- förbunden skapar kvalitet och hållbarhet i välfärden 

Det pågår ett omfattande välfärdsarbete som bedrivs av våra myndigheter men som inte uppmärksammas tillräckligt. Ett välfärdsarbete som har sin utgångspunkt i våra invånares behov och vad som är bra för samhället. Ett välfärdsarbete som sker i samverkan mellan myndigheter och som stöds av Samordningsförbund. Kunskapen om denna verksamhet behöver spridas och användas i större utsträckning.

Det är mot den bakgrunden som Nationella nätverket för samordningsförbund - NNS, har producerat denna skrift som ingår i NNS rapportserie.

Rapportserie 18 1

NNS rapportserie 2018-1

Grey Linenns

Läs mer och beställ eller  ladda  ned i pdf här.

Att stötta ungdomar till innanförskap
En kartläggning av erfarenheter från 
ESF-projektet Ung i Gävleborg  

Projektet ”Ung i Gävleborg” riktar sig till unga i åldern 15-29 år som varken går i skolan, studerar eller arbetar. Syftet är att ge dem bättre förutsättningar att få utbildning och komma in på arbetsmarknaden.

Projektet ägs av Region Gävleborg och drivs i form av tio delprojekt, ett i varje kommun. Det pågår mellan 1 februari 2016 och 30 juni 2018 och finansieras av länets tio kommuner och Europeiska socialfonden. Projektets insatser syftar framför allt till att förstärka det befintliga arbetet gentemot ungdomarna, men ibland har också nya, individanpassade och samordnade arbetssätt initierats inom delprojekten.

Samordningsförbund Gävleborg har för att ta tillvara på erfarenheter från projektet tillsammans med FoU Välfärd genomfört en kartläggningen med fokus på tjänstepersonernas perspektiv.

Kartläggningen belyser de involverade tjänstepersonernas upplevelser och bedömningar av vad som fungerat bra och mindre bra i projektet. 

Grey Linenns

Läs rapporten här: 
Att stötta ungdomar till innanförskap 
- En kartläggning av erfarenheter från ESF-projektet Ung i Gävleborg - Arbetsrapport 2018:1.  Karin Tillberg Mattsson, FoU Välfärd.

Slutrapport 
Baslinjemätning

För att tar reda på om den finansiella samordningen leder till att samverkan utvecklas till nytta för den enskilde individen har Samordningsförbund Gävleborg utvärderat samverkan i länet. 

Syftet har varit att få ett utgångsvärde till underlag för jämförelse vid en uppföljning om tre år och att synliggöra hur samverkan fungerar och vad som uppfattas som viktigt för att utveckla samverkan mellan parterna inom Gävleborgs län samt hur det kan ske.

FoU Välfärd, Region Gävleborg, har tillsammans med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och Örebro Universitet haft i uppdrag av Samordningsförbund Gävleborg att utföra mätningen. Mätningen har bestått av gruppintervjuer med lokala chefsgrupper/Mysamgrupper - Myndigheter i samverkan och förbundsstyrelsen, dels av webbenkäter till personal och till Mysamgruppernas medlemmar.

Örebro Universitet har nu sammanställt och analyserat rapporten. Rapporten kommer kommunceras på bred front under 2018 med bl.a. Mysam-grupperna i länet.

Grey Linenns

Läs hela rapporten från Örebro Universitet via länken här.