Välkommen till
Samordningsförbund Gävleborg!

Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund. 
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet. 
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

 

Följ oss gärna på Facebook.

Banner Facebook 362

 

 

Logo Bara Text

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet  efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.

NYHETER

Utveckling av egenmakt för individer med psykiskohälsa i Hudiksvall.

En förstudie som finansieras av samordningsförbundet.

Se kortfilm om förstudien - Utveckling av egenmakt för individer med psykiskohälsa i Hudiksvall.

 Bild Fredrik Och Egenmakt

Grey Linenns

Läs mer om förstudien i Hudiksvall här. 


Vill du veta mer kontakta:
Insatsledare
Sofia Groth
sofia.groth@hudiksvall.se
0650-55 65 60

 

INBJUDAN till seminarium våld i nära relationer - 1 oktober kl. 08.00 - 12.00


Seminariet arrangeras i samverkan med Länsstyrelsen Gävleborg. 

Ett seminarium med lokala verksamheter som arbetar i kedjan med våld i nära relationer i syfte att möjliggöra kompetenshöjning i ämnet. Vi får möta representanter/personal från socialtjänsten, polis, kvinnojour, barnmorske- och ungdomsmottagning. Seminariet riktar sig till all personal som i sitt arbete och i sin verksamhet i Gävleborg arbetar med regeringsuppdrag ”bidra till ökad upptäckt av våld” och till dig som kommer i kontakt med problematik som rör våld i nära relation t.ex. personal inom skola, vård, rättsväsende, socialtjänst, arbetsförmedling, Försäkringskassan och andra människonära yrken och som behöver grundläggande kunskaper i ämnet samt chefer som har medarbetare enligt ovan. 

Sprid gärna i era verksamheter och till era medarbetar!

Grey Linenns

Vill du veta mer kontakta:
Processledare Trisam
Helene Tyrén
helene.tyren@finsamgavleborg.se
Tfn 072-724 68 56

Insatskatalogen

Vet du om att det finns en digital Insatskatalog för hela Gävleborgs län?

Där kan du söka efter lämpliga insatser och aktiviteter om du har behov av stöd mot egenförsörjning. Den riktar sig både till myndighetspersonal och privatpersoner och är enkel att använda.

Insatskatalogen är gratis och öppen för alla, se www.insatskatalogen.se.

Klicka på bilden för en kort film med mer information.

Infofilm Insatskatalog

Ta gärna kontakt med någon av oss som arbetar på Samordningsförbund Gävleborg om du har frågor eller funderingar. Det är vi som ansvarar för att hålla katalogen uppdaterad. 

Grey Linenns

Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Brukarinflytande - en nyckel till god välfärd!

För framgångsrik samverkan inom välfärd och för att våra gemensamma insatser ska komma till nytta för medborgare med behov av samordnat stöd är individens delaktigeht och synpunkter av stor vikt.

Under senare år har intresset och engagemanget för brukarmedverkan och brukarinflytande inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och andra samhällsinsatser ökat. När vi talar om brukarmedverkan utgår vi från det inflytande och den delaktighet som brukare, klienter, patienter och anhöriga erbjuds inom vård, omsorg och andra samhällsinstanser.

Det finns tydliga bestämmelser om brukarmedverkan i flera författningar, såväl på individnivå som på systemnivå; I Socialtjänstlagens, i Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och i Hälso- och sjukvårdslagen finns bestämmelser om den enskildes medverkan. Förutom att brukarmedverkan tydliggörs i lagstiftningen finns andra argument som förs fram i forskning och praktik.

Samordningsförbund Gävleborg arbetar på flera områden för att öka individens delaktighet och vill därför uppmärksamma  det arbete som Region Gävleborg gör för ökat brukarinflytande.

Region Gävleborg vill bli bättre på att skapa inflytande och delaktighet för personer med egen erfarenhet. Ett sätt är en ökad dialog med länets brukarorganisationer.

Grey LinennsLäs mer på Region Gävleborgs webbsida om Brukarinflytande här.