Välkommen till Samordningsförbund Gävleborg


Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund.
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet.
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser.

Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

 

NYHETER

Baslinjemätning - delrapporter

Två delrapporter klara i baslinjemätning av samverkansklimatet 

Baslinjemätningen är en effektstudie av offentlig samverkan inom rehabiliteringsområdet för Finsam som samordningsförbundet initierade under hösten 2016.

Dessa två rapporter är delrapporter i en större studie som pågår under 2016–2017 i syfte att dokumentera vad som uppfattas som viktigt för att utveckla samverkan mellan parterna inom Gävleborgs län och hur det kan ske.

Första steget genomfördes av Region Gävleborg, FoU Välfärd, med sikte på att göra en baslinjemätning på samverkansklimatet inom rehabiliteringsområdet i länet idag. Detta genomfördes genom en omfattande enkätstudie och med fokusgruppintervjuer ställda till medarbetare och chefer hos parterna, aktuella för samverkan. 
Se delrapport 2017:1 - Delrapporten presenterar utfall av fokusintervjuer och enkätfrågor ställda till medarbetare hos parterna.

Underlaget följdes upp under mars-april 2017 genom fyra workshops med företrädare för myndigheterna Arbetsförmedlingen, Region Gävleborg, Försäkringskassan och nästan samtliga kommuner i Gävleborg län. 
Se delrapport 2017:2 - Målet med rapporen är att identifiera teman/områden som anses känneteckna god samverkan och identifiera utvecklingsområden som Samordningsförbundet Gävleborgs län kan satsa på i det fortsatta arbetet. 

Analys och sammanställning av hela underlaget kommer presenteras i en slutrapport sammanställd av Örebro Universitet under hösten 2017.

Grey Linenns

Här kan du läsa;
Delrapport 2017:1 -  En baslinjemätning av samverkansklimatet, FoU Välfärd, Ann Lyrberg.

Delrapport 2017:2 - Rapport efter workshops i Gävleborgs län om utveckling av samverkan, NNS-Nationella nätverket för samordningsförbund, Jonas Wells.

Hör kommer senaste nytt från samordningsförbundet!

Här i vårt tredje nyhetsbrev kan du läsa om hur satsningen kring Trisam och ASF går framåt, hur vi satsar ännu mer på stödet till Mysam-grupperna och om att den första rapporten om vår spännande baslinjemätning är klar. 

Förbundet bedriver i dag tre länsövergripande insatser och finansierar ytterligare två insatser som drivs lokalt av parterna. Flera ansökningar för ytterligare insatser med samverkansmedel är under beredning.

Medarbetare Sfg

Vi vill tillönska alla en riktigt 
skön sommar!

Grey Linenns

Läs nyhetsbrevet här.

ASF- arbetsintegrerande sociala företag i länet ökar  

Samordningsförbundets och Region Gävleborgs arbete med mobilisering och ökad kunskap om ASF ger resultat.

Sedan hösten 2016 har Samordningsförbund Gävleborg aktivt arbetat med att mobilisera och öka kunskapen hos offentliga parter om arbetsintegrerande socialt företagande samt stimulera till att öka nyttjandegraden av ASF´s tjänster. Detta sker i samverkan med Region Gävleborgs insats – Hållbara ASF i Gävleborg och i samarbete med Coompanion Gävleborg.

Sedan hösten har antalet ASF ökat från 31 förtag till 34 företag. Antal anställda har för perioden ökat från 221 till 225 personer och antal deltagare i åtgärd från 214 till 230 personer. Ökning är blygsam men går åt rätt håll.

Insatsen förbundet genomför genom - Ökad kompetens om ASF, har även utmynnat i en kort informationsfilm om ASF som producerats av ASF Glädjeverket i Bollnäs.    

För mer information om ASF insatsen kontakta processledare;
Ronney Olsson, Tfn 070-669 41 45
ronney.olsson@finsamgavleborg.se

Grey Linenns

  
Se filmen här.

Film Tag