Mysam - myndigheter i samverkan

Mysam-grupper är lokala chefsgrupper för samverkan inom rehabiliteringsområdet som verkar ur ett kommungeografiskt perspektiv. 

 • I Mysam-grupperna ingår lokala företrädare för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården i Region Gävleborg och kommunernas berörda förvaltningar. 
 • Mysam-gruppernas syfte är att säkerställa en tydlig struktur för samverkan kring rehabilitering samt utveckla lokala samverkansformer för att stödja personer att uppnå egen försörjning.
 • Mysam-grupperna är en viktig kanal och förutsättning för Samordningsförbund Gävleborgs verksamhet.
 • Mysam-grupperna kartlägger och analyserar gemensamma utvecklingsbehov och beslutar om lokala samverkansinsatser. 
 • Mysam-grupperna sammanträder minst 2 gånger per termin.


Samordningsförbundet har i uppdrag att stödja utvecklingen av Mysam-grupper i länet

Länsledning Välfärd, (företrädare för kommunerna och Region Gävleborg) Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har tillsammans i en arbetsgrupp under våren 2016 arbetat fram former för strategisk samverkan kopplat till de kommungeografiskt organiserade chefsgrupperna s.k. Mysam-grupper - myndigheter i samverkan, som finns eller är under bildande i Gävleborgs län. Arbetsgruppen som tillsattes enades och antog beslut om gemensam struktur för samarbete 2016-05-20. Se beslutat förslag här.

 Mysam verkar genom att:

• upprätta lokala handlingsplaner
• uppmärksamma nya grupper som riskerar ohälsa
• uppmärksamma och inventera hinder i rehabiliteringskedjan
• genomföra gemensamma insatser och erfarenhetsspridning
• följa upp och redovisa resultat av samverkansprojekt och insatser

Uppdragsbeskrivning för Mysam representant

Ikon Gr Laddaned

Grey Linenns 

Länkar till Mysam-grupper 

Mysam Bollnäs

Mysam Nordanstig

Mysam Gävle

Mysam Ockelbo

Mysam Hofors

Mysam Ovanåker

Mysam Hudiksvall

Mysam Sandviken

Mysam Ljusdal

Mysam Söderhamn

 

 

 

 

 

  


Verksamhetsåret 2024 kommer samordningsförbundet fortsatt främja utveckling och stöd för Mysam-grupperna i länet genom att:

 • Aktivt delta vid Mysam-gruppernas möten
 • Initiera och stödja genomförande av lokala workshops och arbetskonferenser
 • Medverka vid inventering och analys för utveckling av lokala samverkansgrupper
 • Erbjuda Mysam-grupper fortbildning och inspirationsdagar
 • Stödja lokal och regional samverkan 
 • Finansiera koordinering och administrativt stöd för Mysam-grupperna i länet
 • Avsätta medel för lokala samverkansinsatser