Samverkansmedel

Har ni en idé för samverkan och behöver medel för att genomföra den? 

Samordningsförbund Gävleborg stimulerar samverkan genom att sprida kunskap och information, ge stöd till och initiera nya arbetsmodeller och former för samverkan. Förbundet identifierar också utvecklingsområden för ökad samverkan mellan myndigheterna. Samordningsförbund Gävleborg kan därför finansiera insatser inom rehabiliteringsområdet som stödjer utvecklingen av effektivare arbetssätt. Dessa ska vara långsiktiga och ha som mål att skapa bestående förbättringar av medlemmarnas stöd som blir till nytta för enskilda individer. Finansieringen från samordningsförbundet kan avse både kortare och längre insatser. Långsiktiga insatser utgör mer än 12 månader.


Övergripande utgångspunkt för samordningsförbundets insatser är att;

  • verka för att medborgare vid behov ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

  • finansiera förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat.

  • verka för en långsiktigt hållbar samverkan mellan förbundets parter.

 

 

Att söka samverkansmedel från Samordningsförbund Gävleborg

Ta alltid kontakt med samordningsförbundet innan ni börjar skriva en insatsplan så kan vi tillsammans diskutera förutsättningarna för en ansökan och hur arbetet bäst läggs upp. 

Syfte med samverkansmedel

  • Aktiviteter och insatser inom rehabiliteringsområdet som är till nytta för att den enskilde ska komma närmare egen försörjning,
    få arbete, börja studera och/eller uppnå högre livskvalitet. 
  • Aktiviteter och insatser som bidrar till en effektivare samverkan och ett bättre resursutnyttjande mellan myndigheterna.


Målgrupper för insatser
Personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) som är i behov av samordnade insatser.

 

Vem kan ansöka om medel
Medel till insatser kan sökas av parter som är medlemmar i Samordningsförbund Gävleborg. Ansökan kan göras av minst två av parterna i samverkan. En av parterna ska vara huvudman för insatsen. Andra aktörer kan få del av medel genom samarbete med den part som är huvudman för insatsen.

 

Grundläggande förutsättningar för samverkansmedel
Medlemmarna avgör varje år nivån på finansiell tilldelning till förbundet. Skulle villkoren väsentligt förändras till nackdel för förbundet kan förbundet i förtid avsluta pågående insats/projekt.

 

Uppföljning och utvärdering
Enligt lag ska alla finansierade insatser/projekt och aktiviteter inom samordningsförbundet följas upp och utvärderas. Vi vill även sprida goda idéer och öka kunskapen i länet om samverkansinsatser, resultat och erfarenheter. Av dessa skäl ska insatser dokumenteras och rapporteras på det sätt som anges i varje samverkansmedelsavtal. Samordningsförbundet har också ansvar för att rapportera in resultat i det nationella uppföljningssystemet SUS, "sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet".

Efter beslut om beviljade samverkansmedel upprättas en utvärderingsplan tillsammans med förbundets kansli. Detta innebär att beslut om utvärdering fattas separat. Utvärderingsplanen revideras om den samordningsfinansierade insatsens mål och aktiviteter förändras.

 

Beredning och beslut
Lokala förslag ska i första hand förankras i respektive MYSAM-grupp. Länsövergripande förslag kommuniceras direkt med samordningsförbundets kansli. Ansökan fylls i enligt ansökningsmall för samverkansmedel och skickas därefter till förbundets kansli.
Kansliet administrerar och bereder ansökan tillsammans med beredningsgruppen för beslut i förbundsstyrelsen.

Beredningsgruppen utgörs av sakkunniga tjänstemän från förbundets fyra parter med 11 representanter enligt följande fördelning; Arbetsförmedlingen 2 st, Försäkringskassan 2 st. Region Gävleborg 2 st och Kommunerna 5 st.

Beredningsgruppens uppdrag är att utgöra stöd för förbundskansliet genom att:
-        Bereda och förankra insatser
-        Initiera utvecklingsfrågor och definiera uppdrag
-        Stödja implementering av framgångsrika insatser
-        Bidra med kompetens
-        Verka för att den finansiella samordningen utvecklas

   

Stöd för ansökan av samverkansmedel

Under länkarna på denna sida hittar ni blankett för ansökan. Till denna blankett hör även instruktioner, som ni också hittar där.
För er som redan har en pågående verksamhet finansierad genom samordningsförbundet, finns länkar till olika mallar (t.ex. delårsrapport).

 
 Styrdokument

 Dokumentsymbol Riktlinjer för samverkansmedel

Dokumentsymbol  Utvärderingspolicy


 Mallar 

Dokumentsymbol

  Ansökan - formulär för samverkansmedel

Dokumentsymbol  Bilagor ansökan - Löneberäkningar - Kostnader - Tid- och aktivitetsplan

Dokumentsymbol

  Kvartalsrapport - formulär insats samverkansmedel

Dokumentsymbol  Slutrapport - formulär insats samverkansmedel

 

Stöd 

Dokumentsymbol Testa er idé

Dokumentsymbol  lnstruktion - Ansökan samverkansmedel

Dokumentsymbol  Handledning för insats/projektorganisation