Ett hållbart arbetsliv - Hofors

Insatsen syftar till att genom ökad samordning och tillämpning av metod Supported Employment/ Individual placement and support, ge stöd och individinriktade insatser för personer som lever med psykisk ohälsa för integration till arbets- och samhällslivet.

 

Projektägare

Hofors kommun - Arbetsmarknad och Integration, i samverkan med Socialförvaltningen

Grey Linenns

Projektperiod

2021-01-01 – 2023-03-01

Grey Linenns

Finansiär

Samordningsförbund Gävleborg

Grey Linenns

Kontaktperson - Insatsledare

Olov Wallin
Enhetschef Arbetsmarknad & Integration
070-086 02 62
olof.wallin@hofors.se

Grey Linenns

Intressenter/målgrupp

Målgrupp

• Målgrupp för insats är personer i åldern 16 – 64 år med behov av samordnad rehabilitering.
• Personer som lever med psykisk ohälsa eller upplevd psykiskohälsa som innebär begränsningar i det dagliga livet och den som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Inom målgruppen finns både individer som är sjukskrivna och som inte är sjukskrivna. Individerna finns främst inom LSS, Socialpsykiatri, socialtjänst och Försäkringskassan men även inom Arbetsförmedlingen.


Intressenter – Samverkansparter

Hofors kommun, Region Gävleborg - Hofors Din Hälsocentral, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan.

Grey Linenns

Bakgrund

I Hofors kommun finns invånare som trots insatser inte kommer ut i sysselsättning eller arbete. Gemensamt för dem alla är att de lever med fysisk/psykisk ohälsa vilket leder till begränsningar som är avgörande för deras delaktighet i arbetsliv och samhälle. Mysam Hofors upplever ett stort behov och avsaknad av samordnade rehabiliteringsinsatser för målgruppen.

Detta ledde till att Mysam-gruppen beslutade att titta närmare på metoden Supported Employment/ Individual placement and support. Bland annat har Mysam-gruppen deltagit vid konferens för ökad kunskap om metoden Individual placement and support /Supportet Employment som Samordningsförbund Gävleborg arrangerat under våren 2020. Föreläsning gav en kunskapsfördjupning i metod IPS och SE med inriktning på återhämtning från psykiska funktionshinder. Föredragande var David Rosenberg Fil.dr. i socialt arbete, lektor vid Institutionen för Socialt arbete på Umeå Universitet.
Vidare har man tagit del av insats - Ett hållbart arbetsliv i Ockelbo, som har som målsättning att utbilda medarbetare i metod och implementera densamma i ordinarie verksamhet. Operativ medarbetare har medverkat vid Mysam möte där insats, metod och plan för insatsen presenterats.

Utifrån denna fördjupning såg man att SE/IPS metoden gav bra resultat, där även forskningen har visat att SE/IPS bidra till att:
• Symtom, sjukdomens svårighetsgrad, kön, ålder och funktionsförmåga inte kan förutsäga eller är avgörande för om en person kan arbeta (Campbell et al. 2009)
• Arbetslivserfarenhet och viss motivation har visats sig ha betydelse (Catty et al. 2010)
• Hälsan inte försämrats (IPS), (Bejerholm, 2001; Burns et al. 2009; Nygren, 2011)
• Personal och anhöriga oroliga i början, välvilligt inställda i takt med att personen började arbeta, praktisera eller studera. (Hansson et al. 2011)

Tillika visar lokala insatser på att resultat med satsning på nya metoder med inriktning mot Supported Employment (SE) och Individual placement and support (IPS) har mycket god måluppfyllelse för målgruppen. Utfall visar på att mellan 40 – 63% av deltagare efter insats kommer ut i arbete, sysselsättning eller studier. IPS-Hudiksvall och SE Coach Gävle*

Grey Linenns

Syfte

Insatsen syftar till att ge individen stöd och vägledning i att finna och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Grundtanken är att alla människor med funktionsnedsättning kan arbeta på den öppna arbetsmarknaden om rätt arbete/arbetsplats efter förutsättning och individuell anpassning hittas.Grey Linenns

Mål

• Att tillhandahålla stöd för totalt 25 deltagare. 
• Att minst 40% av deltagarna går vidare till sysselsättning, studier eller anställning.
• Att deltagare upplever att det fått stöd som varit till nytta.
• Att totalt utbilda 12 stycken medarbetare/chefer/ beslutsfattare i metod SE/IPS. Två stycken operativa medarbetare/coacher på Arbetsmarknads och integrationsenheten genom en fördjupad utbildning 2x2 dagar samt tio chefer/beslutsfattare/politiker/Trisam-medarbetare genom en endagarsutbildning, för ökad kännedom och förståelser för metoden.
• 
Att metod SE/IPS efter insatsens avslut är förankrat och implementerat som ett ordinarie arbetssätt.

Grey Linenns

Organisation

Olov Wallin Enhetschef Hofors kommun AMI
Emma Lundin Tf Enhetschef Hofors kommun
Kjell Johansson VD Entré Hofors
Anna Magnusson Kroon Sektionschef - Arbetsförmedlingen
Tf - Försäkringskassan
Anneli Solborg - Primärvård Region Gävleborg

Grey Linenns

Metod

Insatsens arbetssätt består av två parallella processer;

1. Individinriktad coaching verksamhet i syfte att stödja individen närmare arbetsmarknaden.
2. Organisationsinriktad insats i syfte att utveckla strukturerad samverkan för stöd till målgruppen och att genom utbildningsinsatser, riktade till medarbetare inom Hofors kommun, implementera arbetssätt och metod SE/IPS. Där finns det ett mervärde i att vi utbildar flertalet handläggare samt chefer och politiker för att på så sätt bredda kunskapen om och vikten av metoden.

1.1 Individinriktad insats
Insats av individuellt stöd av en Finsam-coach med en bas i grundprinciperna för SE/IPS.
Alla deltagare som vill arbeta är välkomna, oavsett diagnos, symtom, eller arbetslivserfarenheter. Insatsen bygger på bemötande, egen drivkraft, anpassbarhet och tillgänglighet.
Information om insats sprids genom förankring i Mysam-gruppen och styrgrupp för Trisam i Hofors. Parternas företrädare förankrar insatsen i respektive organisation.
Medarbetare i parterna aktualiserar ärenden för vidare remittering till insatsen genom Trisam i Hofors, insatsen blir en del av Trisam.

2.1 Organisationsinriktad insats
Insatsen syftar till att implementera Supported Employment/IPS som metoden i kommunens ordinarie verksamhet samt att utveckla strukturerad samverkan för stöd till målgruppen.
Implementering sker bl.a. genom att utbilda medarbetare, chefer/beslutsfattare i Supported Employment/IPS metoden. Grundutbildningen genomförs av Activa och omfattar för medarbetare en 4 dagars utbildning och chefer/beslutsfattare en-dags utbildning. 

Utbildning omfattar områden som, Supported Employment enligt de fem stegen, yrkesprofil – matchning, hur vi hittar arbetsgivare och hur vi behåller vi dem, hur säljer vi på bästa sätt säljer in våra arbetstagare, hur vi ger stöd på och utanför arbetsplatsen och” principerna för IPS.

Planen är att i ett tidigt skede av insatsen utbilda 12 medarbetarei år, varav 2 medarbetare är verksam i Grön Rehab. Målsättningen med att utbilda medarbetare under insatsperioden är en del av implementeringsplanen för att dels förankra arbetssättet under insatsperioden dels för att på lång sikt utveckla det lokala stödet för målgruppen.

Insatsen ger förutsättningar till ett lokalt förbättrat samarbete mellan parterna och en sömlös rehabiliteringsprocess.

Grey Linenns

Uppföljning/utvärdering 

Insatsen kommer utvärderas med hjälp och stöd av extern följeforskare.
Högskolan i Gävle, HiG, är vidtalade och kommer vid beviljande av insats knyta uppdraget till redan pågående följeforskningsuppdrag med samma upplägg och målsättning. Avstämning och uppföljning med följeforskare sker 4 ggr/år.
Genomgående kommer all statistik följas, redovisas och utvärderas könsuppdelat.
Insatsledare och ”Finsamcoach” rapporterar till Styrgrupp och sker vid behov men minst 4 ggr/år.

Kvartalsrapport och slutrapport ställ till samordningsförbundet enligt avtal.
Huvudman/insatsledare rapporterat till berörda politiker 2 ggr/år.Grey Linenns

Implementeringsplan

1. Förankring av insats sker i Mysam-gruppen samt hos respektive organisations högste chef.
2. Som ett led i implementeringsplanen har medarbetare och chefer under insatstiden utbildats i SE/IPS och förankrat metoden operativt.
3. Förankring av insatsen, riktad till berörda politiska nämnder, sker från det att ansökan skrivs samt med löpande information om projektets resultat.
4. Dialog med politiken om insats och lägesrapport sker återkommande för att möjliggöra en etablering och implementering av insats. Det är av stor vikt att dialog sker i samverkan med alla involverade parter både vad gäller tjänstemän i organisationerna och berörda politiker.
5. För att möjliggöra en implementering av metod SE/IPS krävs att:
- finansiering av personal som har det samordnade uppdraget att verka som "Finsam Coach" för målgruppen
- fortsatt kontinuitet av utbildning och handledning i SE/IPS
- uttalat och formellt fattade beslut om metodens tillämpning

Grey Linenns

Dokument 

Pdf Bild

 Projektansökan

Pdf Bild Avtal

Pdf Bild Rapport 1. 20210101 - 20210430

Pdf Bild Rapport 2. 20210501 - 20210831

Pdf Bild Rapport 3. 20210901 - 20210930

Pdf Bild Rapport 4. 20211001-20211231

Pdf Bild Rapport 5. 20220101-20220331

Pdf Bild Rapport 6. 20220401- 20220630

Pdf Bild Rapport 7. 20220701-20220930

Pdf Bild Rapport 8. 20221001- 20221231

Pdf Bild Slutapport Ett Hållbart arbetsliv - Hofors

Grey Linenns