Supported Employment coach - Gävle

SE - coach Gävle syftar till att ge målgruppen unga med aktivitetsersättning i det förstärkta samarbetet ett bättre stöd och kortare väg till arbete/studier genom ett mer anpassats stöd. 
En särsklit anställd Supported Employment Coach (SE-coach) ansvarar för de fördjupande individuella stödet med insatsens deltagare.

 

Projektägare

Arbetsförmedlingen Gävle

Grey Linenns

Finansiär

Samordningsförbund Gävleborg

Grey Linenns

Kontaktperson 

Jeannette Radstake Gustavsson
Insatsledare
010 - 487 16 72
jeannette.radstake@arbetsformedlingen.se

Maria Andersson 
SE Coach
010-4873571 
maria.m.andersson@arbetsformedlingen.se 

Grey Linenns

Intressenter/målgrupp

 Målgrupp

Insatsen vänder sig till ungdomar med psykisk ohälsa som uppbär aktivitetsersättning och av Försäkringkassan bedöms tillhöra det förstärkta samarbetet.  Gruppen står långt ifrån arbetsmarknaden och saknar oftast erfarenhet både från arbete och studier. De saknar oftast sjukpenninggrundande inkomst.

Majoriteten av nybeviljade aktivitetsersättningar på grund av nedsatt arbetsförmåga gäller psykiatriska diagnoser. Denna andel har ökat sedan 2005 och utgör nu 82 procent. De enskilt största diagnoserna är genomgripande utvecklingsstörningar såsom autism och hyperaktivitetsstörningar till exempel ADHD. De utgör 24 respektive 20 procent av nybeviljanden (inom psykiatriska diagnoser). Målgruppen är därför stor men saknar idag insatser som riktar sig mot gruppen. Aktiviteter inom ordinarie verksamhet inte är tillräckliga.


Intressenter – Samverkansparter

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Gävle kommun samt Region Gävleborg.
Lokala företagare små och medelstora företag som vill ta emot praktikanter under kortare eller längre tid.
Andra inbjudna aktörer som berör målgruppen.
Målgruppens individer.  

Grey Linenns

Bakgrund

Under 2016 såg Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i det förstärkta samarbetet att individuellt anpassad insats/stöd ger ett bra utfall gällande gruppen ungdomar med aktivitetsersättning. Gruppen består av uppskattningsvis 400 individer i Gävle kommun, varav cirka 25 av dessa årligen aktualiseras till det förstärkta samarbetet. Individerna är mellan 19 och 29 år. Fördelningen mellan kvinnor och män är 47 respektive 53 % nationellt. Gruppen  står långt ifrån arbetsmarknaden och saknar erfarenhet både från arbete och studier. De insatser/stöd som erbjuds inom ordinarie verksamhet är inte anpassade för denna målgrupp. Signaler om detta har kommit både från arbetsförmedlare, handläggare vid FK samt visat sig i genomförda projekt (Effektutvärderingen samt IPS) som vi tagit del av.

Grey Linenns

Syfte

Syftet med insatsen är att ge målgruppen unga med aktivitetsersättning i det förstärkta samarbetet ett bättre stöd i att hitta långsiktiga lösningar, något vi ser saknas idag. Där individens behov och styrkor får styra. Individen ska känna att hens styrkor och intressen tas tillvara. Hen ska känna sig delaktig i de steg i rehabiliteringen som behöver tas för att på sikt komma i arbete/studier. Även att vägen från aktivitetsersättning till arbete/studier kommer bli kortare genom en mer anpassad insats/stöd. En särskilt anställd Supported Employment Coach (SE-coach) ansvarar för det fördjupande individuella stödet med insatsens deltagare. 

Grey Linenns

Mål

För deltagare:
- Att genom förstärkning och utveckling av det gemensamma samarbetet med insats av SE-coach stödja målgruppen
          - att nå egen försörjning genom arbete
          - att påbörja studier
          - att få annan adekvat utredning eller insats

- Att systematiskt följa upp och sammanställa deltagare reflektioner och synpunkter för implementering i det förstärkta samarbetet.  

- Att erbjuda insatsen till 50 ungdomar, tillhörande målgruppen, 2017 – 9 deltagare, 2018 – 25 deltagare, 2019 – 16 deltagare.
          - att 20 ungdomar, går vidare till arbete eller studier 
          - att övriga 30 ungdomar genom en bra samverkan hitta goda lösningar inom befintlig verksamhet


För organisationen:
- Att upparbeta snabba kontaktvägar till Gävle kommun och hälso- och sjukvården, både inom primärvård och psykiatri.

Grey Linenns

 Organisation

Styrgrupp för insatsen: Mysam Gävle - myndigheter i samverkan

Operativ arbetsgrupp: SE-coach och handläggare i det förstärkta samarbetet vid Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vid gemensamkartläggning ansvarar Försäkringskassan för handläggning. Vid övergång till det förstärkta samarbetet övergår huvudansvaret till Arbetsförmedlingen.

Grey Linenns

Metod

Insatsen bygger på Supported Employment (SE) som är en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering. Målgruppen är personer med funktionsnedsättning som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målet är att de ska stöttas i att finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Grunden i SE är att personer med funktionshinder har förmåga att arbeta på den reguljära arbetsmarknaden, det gäller att hitta rätt arbetsplats och rätt arbete. Ett arbete som tillvaratar den enskildes motivation och starka sidor. Det handlar således inte om att omforma personen till en bra arbetstagare genom omfattande arbetsträning och succesiv utslussning i arbetslivet. Istället ska den enskildes förmåga och färdigheter tillvaratas. Självkänslan stärks om personen betraktar sig själv som en medborgare som aktivt medverkar i samhällets utveckling.

Personal som arbetar med SE har utbildning i såväl metod som god kunskap om den lokala arbetsmarknaden. Personalen har även kontakt med andra aktörer runt personen som exempelvis arbetsplatsen och eventuella vårdgivare. Personens individuella önskemål är centrala och tjänsterna skräddarsys efter dem. Många har nytta av ett långvarigt stöd av personal/arbetscoacher när de börjat att arbeta. Stödet är därför inte tidsbegränsade, samtidigt som man strävar efter att den anställde ska bli självgående och självständig.

På Arbetsförmedlingen finns sedan några år ett nationellt arbetsmarknadspolitiskt program SIUS (Särskilt introduktions- och uppföljningsprogram) som bygger på SE. Arbetsförmedlare som är utbildade i metoden kallas SIUS-konsulenter och stöttar både arbetstagaren och arbetsgivaren.  

Grey Linenns

Uppföljning/utvärdering 

  • Halv- och helårsvis
  • Registrering av deltagare och aktiviteter i SUS
  • Indikatormätning deltagare 

Grey Linenns

Implementeringsplan

Arbetsförmedlingen Gävle ansvarar för att leda implementeringsarbetet. 
Huvudmän efter avslutad insats är Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genom att aktiviteten är en riktad insats i det förstärkta samarbetet mellan myndigheterna.

Insatsens styrgrupp ska under insatstiden överväga olika former av implementering och följer regelbundet resultat från insatsen för att i god tid innan avslut hitta vägar att införa arbetssättet i ordinarie verksamhet. 

Grey Linenns

Dokument 

Pdf Bild

 Projektansökan

Pdf Bild Avtal/Överenskommelse

Pdf Bild Delrapport 1

Pdf Bild Delrapport 2

Pdf Bild Delrapport 3

Pdf Bild

 Utfall indikatormätning deltagare 

Pdf Bild Kunskapsdialog 218 

Pdf Bild Minnesanteckningar kunskapsdialog 2018

Pdf Bild Kunskapsdialog 2019

Pdf Bild

 Minnesanteckningar kunskapsdialog 2019

Pdf Bild

 Slutrapport insats SE-Coach Gävle 2019-11-29

Grey Linenns