Ett hållbart arbetsliv - Ockelbo

Insatsen syftar till att genom ökad samordning och tillämpning av metod Supported Employment/ Individual placement and support, ge stöd och individinriktade insatser för personer som lever med psykisk ohälsa för integration till arbets- och samhällslivet.

 

Projektägare

Ockelbo kommun - Arbetsmarknadsenheten i samverkan med Socialförvaltningen
Länk till kommunens hemsida om insatsen här.

Grey Linenns

Projektperiod

2019-10-01 – 2022-06-30

Grey Linenns

Finansiär

Samordningsförbund Gävleborg

Grey Linenns

Kontaktperson 

Anders Roth
Insatsledare
070-160 41 99
anders.roth@ockelbo.se

Grey Linenns

Intressenter/målgrupp

Målgrupp

• Målgrupp för insats är personer i åldern 16 – 64 år med behov av samordnad rehabilitering.
• Personer som lever med psykisk ohälsa eller upplevd psykiskohälsa som innebär begränsningar i det dagliga livet och den som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Inom målgruppen finns både individer som är sjukskrivna och som inte är sjukskrivna. Individerna finns främst inom LSS, Socialpsykiatri, socialtjänst och Försäkringskassan men även inom Arbetsförmedlingen.


Intressenter – Samverkansparter

Ockelbo kommun, Region Gävleborg - Ockelbo Hälsocentral, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan.

Grey Linenns

Bakgrund

I Ockelbo finns kommuninvånare som trots insatser inte kommer ut i sysselsättning eller arbete. Gemensamt för dem alla är att de lever med psykisk ohälsa vilket leder till stora begränsningar för att delta i arbets- och samhällslivet.

Under hösten 2018 gjorde Mysam Ockelbo en inventering (screening) av målgruppen med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser samt befintliga insatser för målgruppen. Mysam gruppen identifierade att för målgruppen i psykiskohälsa saknades i stor utsträckning riktade och samordnade insatser. Detta ledde till att Mysam-gruppen aktivt började att omvärldsbevaka insatser, studier och evidensbaserade metoder som skulle kunna tillgodose identifierade behov. Bl.a. har Mysam gruppen tagit initiativ och medverkat vid konferens om - Återhämtning från psykiska funktionshinder; Kunskap, metoder, vision med docent i socialt arbete, David Rosenberg, Institutionen för Socialt arbete vid Umeå Universitet.

Forskning har visat att SE/IPS bidra till att;
• Symtom, sjukdomens svårighetsgrad, kön, ålder och funktionsförmåga inte kan förutsäga eller är avgörande för om en person kan arbeta (Campbell et al. 2009)
• Arbetslivserfarenhet och viss motivation har visats sig ha betydelse (Catty et al. 2010)
• Hälsan inte försämrats (IPS), (Bejerholm, 2001; Burns et al. 2009; Nygren, 2011)
• Både personal och anhöriga oroliga i början, välvilligt inställda i takt med att personen började arbeta, praktisera eller studera. (Hansson et al. 2011)

Lokala insatser visar på att resultat med satsning på nya metoder med inriktning mot Supported Employment (SE) och Individual placement and support (IPS) har mycket god måluppfyllelse för målgruppen. Utfall visar på att mellan 40 – 63% av deltagare efter insats kommer ut i arbete, sysselsättning eller studier. IPS-Hudiksvall och SE Coach Gävle*

Grey Linenns

Syfte

Syftet med insats är:
• Att personer i insatsen uppnår ökad arbetsförmåga mot egen försörjning och ökad anställningsbarhet.
• Att utveckla formerna för samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Regionen för insatser riktade till målgruppen för en sömlös rehabiliteringsprocess så att fler ges möjlighet till egen försörjning och/eller sysselsättning.
• Att genomföra en individinriktad insats som bygger på inriktningen SE/IPS för den identifierade målgruppen i Ockelbo kommun, för integration till arbets- och samhällslivet.

Grey Linenns

Mål

• Att tillhandahålla stöd för totalt 45 deltagare. 
• Att minst 40% av deltagarna går vidare till sysselsättning, studier eller anställning.
• Att deltagare upplever att det fått stöd som varit till nytta.
• Att utbilda totalt 12 stycken medarbetare inom socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten i metod SE/IPS.
• Att metod SE/IPS efter insatsens avslut är förankrat och implementerat som ett ordinarie arbetssätt som tillämpas av utbildade medarbetare inom socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten.

Grey Linenns

Organisation

Styrgrupp för insatsen utgörs av följande personer:
Anders Roth Ockelbo kommun AME
Nedzad Lujinovic Ockelbo kommun IFO
Ann-Katrin Strid Ockelbo kommun LSS/Socialpsykiatri
Mimmi Ekström Ockelbo kommun Näringslivskontoret
Anna Magnusson Kroon Arbetsförmedlingen
Charlotte Torbjörnsen Försäkringskassan
Kicki Ceder Primärvård Region Gävleborg

Grey Linenns

Metod

Insatsens arbetssätt består av två parallella processer;
1. Individinriktad coaching-verksamhet i syfte att stödja individen närmare arbetsmarknaden.
2. Organisationsinriktad insats i syfte att utveckla strukturerad samverkan för stöd till målgruppen och att genom utbildningsinsatser, riktade till medarbetare inom Ockelbo kommun, implementera arbetssätt och metod SE/IPS.

Individinriktad insats
Insatsen består av parallella stödprocesser med individuellt stöd av en Finsam-coach med en bas i grundprinciperna för SE/IPS.
Alla klienter som vill arbeta är välkomna, oavsett psykiatrisk diagnos, symtom, eller arbetslivserfarenheter. Insatsen bygger på service, egen drivkraft, hög tillgänglighet och flexibilitet.  Medarbetare hos parterna aktualiserar ärenden för vidare remittering till insatsen genom Trisam i Ockelbo. Insats Ett hållbart arbetsliv blir en förlängning av Trisam. Finsam Coachen knyter kontakt med deltagare för information om möjlighet till att medverka i insatsen. När det är aktuellt och en arbetsplats har hittats för deltagare prövar vi arbetsträning max 3 månader för vidare utvärdering. Klientens önskemål och intressen är utgångspunkt i planeringen och valet av lämpligt arbete. Inriktning är den öppna arbetsmarknaden och bygger på individualisering. Målet är alltid ett konkurrensutsatt arbete på den öppna arbetsmarknaden. Coachens roll är att knyta samman personens resurser vs arbetsgivarens behov med målet om ökad anställningsbarhet. Stor vikt läggs vid att bygga relationer med arbetsgivare.

Organisationsinriktad insats
Insatsen syftar till att implementera Supported Employment/IPS som metoden i kommunens ordinarie verksamhet samt att utveckla strukturerad samverkan för stöd till målgruppen. Implementering sker bl.a. genom att erbjuda medarbetare grundutbildning i Supported Employment/IPS metoden. Grundutbildningen genomförs av Activa och omfattar 4 dagars utbildning.

Utbildningen riktade till medarbetare inom socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten i Ockelbo kommun men kan även omfatta medarbetare hos övriga parter, företrädesvis riktad till medarbetare inom primärvården.

Målsättningen med att utbilda medarbetare under insatsperioden är en del av implementeringsplanen för att dels förankra arbetssättet under insatsperioden och dels för att på lång sikt utveckla det lokala stödet för målgruppen.

Styrgrupp för insatsen utgörs delvis av representanter från Mysam gruppen och som genom sin direkta delaktighet i insatsen ytterligare stärker förutsättningarna för att det lokala samarbetet utvecklas och upprätthålls.

Grey Linenns

Uppföljning/utvärdering 

Insatsen kommer utvärderas med hjälp och stöd av extern följeforskare. 
Genomgående kommer all statistik följas, redovisas och utvärderas könsuppdelat. Avstämning och uppföljning med följeforskare sker 4 ggr/år.
Insatsledare/Finsam coach rapporterar till Styrgrupp sker vid behov men minst 4 ggr/år.
Delrapport och slutrapport ställ till samordningsförbundet enligt avtal.
Huvudman/insatsledare rapporterat till berörda politiker 2 ggr/år.

Vid start av insats görs med deltagare en gemensam bedömning och en individuell plan upprättas. Här anges nuvarande sysselsättning för att kunna följa utveckling och göra utvärdering som ett komplement till registrering i SUS. 

Grey Linenns

Implementeringsplan

1. Förankring av insats sker i Mysam gruppen samt hos respektive organisations högste chef.
2. Som ett led i implementeringsplanen har medarbetare och chefer under insatstiden utbildats i SE/IPS och förankrat metoden operativt.
3. Förankring av insatsen, riktad till berörda politiska nämnder, sker när insatsen börjar.
4. Dialog med politiken om insats och lägesrapport sker återkommande 2 ggr/år för att möjliggöra en etablering och implementering av insats. Det är av stor vikt att dialog sker i samverkan med alla involverade parter både vad gäller tjänstemän i organisationerna och berörda politiker. 
5. För att möjliggöra en implementering av metod SE/IPS krävs att:
     - finansiering av personal som har det samordnade uppdraget att verka som ”Finsam Coach” för målgruppen
     - fortsatt kontinuitet av utbildning och handledning i SE/IPS
     - uttalat och formellt fattade beslut om metodens tillämpning

Grey Linenns

Dokument 

Pdf Bild

 Projektansökan

Pdf Bild Avtal

Pdf Bild

 Rapport 1. 20191001 - 20200430

Pdf Bild Rapport 2. 20200501 - 20200930

Pdf Bild Rapport 3. 20201001 - 20210131

Pdf Bild Rapport 4. 20210201–20210430

Pdf Bild Rapport 5. 20210501–20210630

Pdf Bild Rapport 6. 20210701–20210930

Pdf Bild Rapport 7. 20211001-20211231

Pdf Bild Rapport 8. 20220101-20220331

Pdf Bild

 Slutrapport ett Hållbart Arbetsliv Ockelbo

Pdf BildFöljeforskningsrapport, Högskolan i Gävle -  Ett hållbart arbetsliv genom riktade & samordnade insatser för individer med psykisk ohälsa i Ockelbo kommun

Grey Linenns