RESAN - rehabilitering, samverkan, arbete, näringsliv - Söderhamn

Insatsen syftar till att stödja sjukskrivna med försörjningsstöd till egenförsörjning.

För att stödja sjukskrivna med försörjningsstöd till egenförsörjning och undvika långa tider med passivt mottagande av försörjningsstöd behöver kommunen samverka med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvård, samt eventuellt andra aktörer. Vi vill tillsammans skapa förutsättningar för individer att få sitt rehabiliteringsbehov utrett och få en samordning av aktiviteter för möjlighet att komma närmare eller återgå till arbetsmarknaden och/eller får sin arbetsförmågan utredd.

 

Projektägare

Söderhamns kommun - Arbetsmarknadsenheten i samverkan med Socialförvaltningen

Grey Linenns

Projektperiod

2022-01-01- 2023-12-31

Grey Linenns

Finansiär

Samordningsförbund Gävleborg

Grey Linenns

Kontaktperson 

Malin Thurfjel, Socialtjänsten
0270- 752 26 
malin.thurfjell@soderhamn.se

Insatsledare
Anne Carlsson, Arbetsmarknadsenheten
0270-752 99
anne.carlsson@soderhamn.se

Insatsledare
Hanna Zettersten, Socialtjänsten
0270-752 53
hanna.zettersten@soderhamn.se

Grey Linenns

Målgrupp/Intressenter

Målgrupp

• Sjukskrivna individer med försörjningsstöd


Intressenter – Samverkansparter

Söderhamns kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Grey Linenns

Bakgrund

Söderhamns kommun har erfarenheter från att arbeta med olika insatser för personer långt ifrån arbetsmarknaden i samverkan med Arbetsförmedlingen med goda resultat, däremot saknas både kunskap om och arbetssätt för personer som är sjukskrivna utan ersättning från Försäkringskassan.

Under flera år har det varit ungefär 70 individer som är sjukskrivna och uppbär försörjningsstöd eftersom de inte har någon sjukpenninggrundande inkomst. Eftersom nu alla hälsocentraler samt vuxenpsykiatrin i Söderhamn har Trisam-team finns förutsättningar att med stöd av Trisam-team dels arbeta fram välgrundade och allmänt accepterade bedömningar av arbetsförmåga men också identifiera vägar vidare mot egenförsörjning.

Grey Linenns

Syfte

För att stödja sjukskrivna med försörjningsstöd till egenförsörjning och undvika långa tider med passivt mottagande av försörjningsstöd behöver kommunen samverka med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvård, samt eventuellt andra aktörer.
Vi vill att vi tillsammans ska skapa förutsättningar för individer att få sitt rehabiliteringsbehov utrett och få en samordning av aktiviteter så att individen får möjlighet att komma närmare/återgå till arbetsmarknaden och eller utreda arbetsförmågan.

Grey Linenns

Mål

Arbetsförmågebedömning genom metoderna WRI (Worker role intervju), AWC (Assesment och work characteristics) och AWP (Assesment och Work Performance). Individens förmågor ska provas i olika arbetssituationer inom kommunal verksamhet och utanför.

- Minst 50 kvinnor och män identifierade via Trisam.
- Alla kvinnor och män skall efter genomgången insats fått sin rehabiliteringspotential utredd, arbetsförmåga klargjord samt identifierat vad som är nästa steg för att nå egen försörjning.
- Arbetsförmågebedömningen ska leda till att kvinnor och män tar steg mot egen försörjning.
- Vid insatsens slut har vi utarbetat en tydlig beskrivning för hur arbetsgången och samarbete ser ut för kvinnor och män som är sjukskrivna och har försörjningsstöd. Den här beskrivningen är känd och delas av parterna.

Grey Linenns

Organisation

Styrgrupp
Mysam Söderhamn 

Insatsledare
Anne Carlsson, Arbetsmarknadsenheten
Hanna Zettersten, Socialtjänsten

Coacher
Helena Broman, Arbetsmarknadskonsulent 
Patrik Wikström, Socialsekreterare 

Insatsledare rapporterar till Mysam genom att delta/föredra utvecklingen i projektet.

Grey Linenns

Metod

  • Utbildning i SPETSA verktyg (WRI, AWC och AWP) genoförs för både socialsekreterare samt arbetsmarknadskonsulent.
  • Identifikation av deltagare sker i Trisam teamen.
  • Socialsekreterare, 100%, samt arbetsmarknadskonsulent,100%, arbetar operativt med fördjupad kartläggning, motivation, vägledning samt bedömning.
  • Huvudman skapar arenor och arbetsställen där deltagare kan prova sin förmåga. 

Genom att synliggöra och lyfta kvinnor och män med behov av rehabiliteringsinsats via trisam kan arbetsförmågebedömning tillsammans med kartläggning och vägledning tydliggöra vilken/vilka insatser individen har behov av för att nå egen försörjning. Här kommer insatsen utveckla samverkan gällande kvinnor och män som har behov av samordnad rehabilitering, både internt, samt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra aktörer ex sociala företag som kan bidra till att prova/utveckla individers förmåga.

Via Trisam teamet kommer Försäkringskassan att vara ett stöd kring målgruppen och även finnas med som stöd och vara bollplank för att individen ska få möjlighet till det man har rätt till under genomförandet av metoden. Försäkringskassan bidra med kunskap om försäkringsmedicin och regelverket inom sjukförsäkringen, se individens rättigheter och skyldigheter ex. förutsättningar för samordning av rehabiliteringsinsatser, rehabiliteringsersättning och särskilda bidrag samt ett stöd till att projektmedarbetare för att värdera medicinska underlag och informera om möjligheten att ansöka om samordning av rehabiliteringsinsatser.

 Arbetsförmedlingen kan bidra med utformning av gränssnitt i samverkan, hur ska vi lyfta ärenden i övergångar och möjlighet till stöd för personer med arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen bidrag omfattar arbetsmarknadskunskap och dialog kring utforming av arbetsträningsplatser, digital mognad, hur vi rustar individen inför övergång till AF i nästa steg, utifrån digitaliseringen av tjänster. 

 Näringslivsenheten i Söderhamns kommun har bland annat ett uttalat uppdrag att arbete mot egen försörjning och integration i kommunen med tillsatta projektledare. Ambitionen är  Näringslivsenheten ska stödja insatsen i arbetet mot egen försörjning och integration i samhället för biståndstagare i kommunen.

Grey Linenns

Uppföljning/utvärdering 

- Insatsen är en individinriktad insats – kartläggning/utredning och redovisas i SUS.

-Individens upplevelse av insats genom samordningsförbundets deltagar enkät. 

- Uppföljning av aktiviteter och försörjning, 3 och 6 månader efter genomförd arbetsförmågebedömning, eget verktyg.

- En tydlig beskrivning av arbetsgång och samarbete ska dokumenteras och delas av parterna. 

Grey Linenns

Implementeringsplan

Insatsen förväntas leda till ett utvecklat gemensamt arbetssätt med målgruppen som under tiden implementeras i ordinarie verksamhet.

Grey Linenns

Dokument 

Pdf Bild

 Projektansökan

Pdf Bild Rapport 1. 20220101-20220331

Pdf Bild Rapport 2. 20220401- 20220630

Pdf Bild Rapport 3. 20220701-20220930

Pdf Bild Rapport 4. 20221001- 20221231

Pdf Bild Rapport 5. 20230101- 20230331

Pdf Bild Rapport 6. 20230401- 20230630

Pdf Bild Rapport 7. 20230701- 20230930

Pdf Bild Rapport 8. 20231001-20231231

Pdf BildSlutrapport RESAN - rehabilitering, samverkan, arbete, näringsliv - Söderhamn

 

Grey Linenns