Kärnhuset 2.0 - Sandviken

Insatsen syftar till  att stödja individer som står långt från arbetsmarknaden att komma vidare till egenförsörjning genom metod- och kompetensutveckling av kommunens befintliga verksamhet Kärnhuset/Vågbrytaren.

Insatsen ska utveckla och tillämpa arbetsförmågebedömning och genomföra kompetenshöjande insatser genom att utbilda berörda medarbetare inom metod Supported Employment/Individuellt personligt stöd och om BIP-forskningens resultat och tillämpning av progressionsverktyg.

 

Projektägare

Sandvikens kommun - Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i samverkan med Arbetslivsförvaltningen

Grey Linenns

Projektperiod

2022-10-01- 2024-12-31

Grey Linenns

Finansiär

Samordningsförbund Gävleborg

Grey Linenns

Kontaktperson 

Insatsledare
Katarina Gröndahl
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Ekonomienheten
katarina.grondahl@sandviken.se
Telefon: 026-24 15 90

Grey Linenns

Målgrupp/Intressenter

Målgrupp
Målgruppen för insatsen är individer i åldern 18–64 år som är i behov av samordnad rehabilitering och som levt i utanförskap under lång tid.

Det är individer som:

  • Levt på försörjningsstöd under lång tid
  • Har ohälsa eller funktionsnedsättning
  • Språksvaghet i kombination med ohälsa
  • Har haft en beroendeproblematik


Intressenter – Samverkansparter

Sandvikens kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg

Grey Linenns

Bakgrund

I Sandvikens kommun finns många kommuninvånare som bedöms stå långt från arbetsmarknaden. Många av dem har komplexa behov och är i behov av rehabiliterande insatser. Flera lever med psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning vilket leder till stora begränsningar för att deltaga i arbets- och samhällslivet. Dessa individer saknar förankring på arbetsmarknaden och saknar sjukpenningsgrundande inkomst och många är beroende av försörjningsstöd.

För att möta denna målgrupp och stödja dem till en egen försörjning behövs samverkan. Genom att Trisam-team finns på varje hälsocentral i kommunen finns förutsättningar att tillsammans identifiera och i samverkan, med hjälp av varandras professioner, stödja individerna till egenförsörjning och därigenom motverka långa tider i utanförskap. BIP-forsknings resultat visar på att individer når en snabbare och tydligare progression om insatser ges samordnat och samtidigt. Jobbfokuserade insatser ger störst effekt om dessa kombineras med andra insatser, forskning påvisar även vikten av handledarnas betydelse i utbildning, kompetens och i tilltro i mötet med individen. (BIP- Beskæftigelses Indikator Projektet).

Verksamheten Kärnhuset/Vågbrytaren tillhör Individ- och familjeomsorgsförvaltningen är en verksamhet som vänder sig till personer som står långt från arbetsmarknaden. Många som idag är inskriven i verksamheten har en psykisk ohälsa och många har levt länge i utanförskap. Alla som är inskrivna i verksamheten är i behov av samordnad rehabilitering för att komma närmare arbetsmarknaden. Verksamheten behöver utvecklas vad gäller vidgad kompetens i metoder för att möta denna målgrupp samt att personalgruppen behöver utökas med bredare kompetens, i form av socionom och arbetsterapeut. Verksamheten är beroende av samverkan för att komma vidare med målgruppen och även denna process/arbetssätt behöver utvecklas.

Grey Linenns

Syfte

•       Att förstärka och utveckla befintlig verksamhet Kärnhuset/Vågrbrytaren med ny kompetens, en socionom och en arbetsterapeut, för att stödja individer som står långt från      arbetsmarknaden.

•       Att kompetensutveckla berörda medarbetare inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen inom område;

•       Arbetsförmågebedömning

•       Metod SE/IPS-metodik (Supported Employment/Individanpassat stöd till arbete)

•       BiP- forskningens resultat och tillämpning av progressionsverktyget SKAPA (skattning av progression mot arbete).

Grey Linenns

Mål

•       50 deltagare med jämn könsfördelning, identifieras via Trisam.

•       En tydlig stegförflyttning mot en egen försörjning.

•       Att tillämpa arbetsförmågebedömning  för identifiering av individen behov för rätt insats.

•       Att upparbeta tydlig rehabiliteringsprocess mot arbetslivsförvaltningens med ett tydligt jobbfokus.

•       Utbilda socionom och arbetsterapeut i arbetsförmågebedömning och BiP/SKAPA.

•       Utbilda alla medarbetare inom IFO /Arbetslivsförvaltningen för kännedom om BIP samt SE/IPS-metodiken för en gemensam plattform och arbetsmetod.

•       Fördjupad utbildning av tre arbetsmarknadscoacher inom arbetslivsförvaltningen i SE/IPS-metodiken.

Grey Linenns

Organisation

Styrgrupp
Mysam Sandviken 

Insatsledare
Katarina Gröndahl, enhetschef för Ekonomienheten tillika chef för verksamheten Kärnhuset.
Insatsledare rapporterar till Mysam genom att delta/föredra utvecklingen i projektet.

Arbetsgrupp - Handledare
Anders Sandh, handledare
Agneta Nilsson, handledare
Catarina Westberg, handledare
Socionom
Arbetsterapeut

Grey Linenns

Metod

 Individer identifieras via Trisam och framställer de frågeställningar som behöver utredas för att den enskilde individen ska komma vidare mot en egen försörjning. Frågeställningar som identifierats utgör syftet med inskrivningen i verksamheten/projektet. En individuell genomförandeplan görs sedan tillsammans med individen och ansvarig handledare på Kärnhuset som utvärderas var tredje månad, utvärderingen ska tillämpa dialogverktyget ocn progressionskortet SKAPA. Återrapportering sker till ansvarig socialsekreterare.  

Handledarna inom Kärnhuset arbetar operativt med fördjupad kartläggning, motivation, vägledning och genomför vid behov arbetsförmågebedömningar. Metoden bygger på SE/IPS-metodiken där individens delaktighet i beslut om sina behov och insatser tydliggörs. Handledaren verkar  för att hitta arbetsträningsplatser som i ett tidigt skede kopplas till individen.
Arbetsträningsplatsen anpassas utifrån individens behov och andra samordnade insatser kombineras med arbetsträningen.

Handledarna inom Kärnhuset samverkar nära med individen, följa upp de samordnade insatser som individen bedöms behöva och har kontinuerlig kontakt med arbetsträningsplatsen. Handledarna inom Kärnhuset följer individen till denne inte bedömer sig ha kvar detta behov. 

När individen kommit längre i sin stegförflyttning kan insatsen Kärnhuset avslutas om det bedöms som lämpligt och individen föras över till förvaltningarnas gemensamma projekt ”Från bidrag till egen försörjning (FBE)”, för vidare stöd och matchning främst gällande stöd mot ett eget arbete via utbildade SE-coacher eller till studier med stöd och hjälp av SYV.  

Arbetsförmedlingen finns med i dialog om individens förmåga om att stå till arbetsmarknadens förfogande, om utformning av arbetsträningsplats och hur vi rustar den enskilde inför övergång till Arbetsförmedlingen samt när det blir aktuellt med att erhålla lönesubventionerade anställningar.  

Sjukvården är delaktig om individen har en pågående sjukskrivning och i det vårdbehov som individen kan tänkas behöva eller har behov av. Vården finnas till hands för medicinska underlag och utlåtanden som kan tänkas behövas vid t ex arbetsförmågebedömningar, ansökan om sjukersättning eller aktivitetsersättning. 

Grey Linenns

Uppföljning/utvärdering 

Uppföljing sker kontinuerligt genom redovisning och bevakning av:
-        SUS
-       Införande och tillämpning av SKAPA verktyg
-       Samordningsförbundets indikatorenkäter
-       Aktstudier och verksamhetsregister, tre och sex månader efter avslutad insats, uppdelat på män och kvinnor
-       Redogörelse av antal kvinnor och män som genomgått arbetsförmågebedömning
-       Införande och tillämpning av SKAPA verktyg
-        Redovisning av genomförd utbildning och antal medarbetare som har deltagit.
-        Sammanställning av en tydlig upparbetad arbetsprocess görs i samband med projektets avslutande

Grey Linenns

Implementeringsplan

Förankringen av insatsen sker via Mysam.
Verksamheten finns redan nu och förväntas fortsätta efter projekttiden, men projektet förväntas leda till att verksamhetens arbetsmetoder utvecklas, nya kompetenser tillkommer och att den arbetsprocess som tas fram för att få målgruppen från utanförskap till innanförskap implementeras i ordinarie verksamhet inom kommunen.

Grey Linenns

Dokument 

Pdf Bild

 Projektansökan

Pdf Bild Rapport 1.  20221001- 20221231 

Pdf Bild Rapport 2.  20230101- 20230330

Pdf Bild Rapport 3.  20230401- 20230630  

Pdf Bild Rapport 4. 20230701- 20230930

Pdf Bild Rapport 5. 20231001- 20231231

Pdf Bild Rapport 6. 20240101- 20240331

Grey Linenns