Naturbaserad Grön Rehab Hofors

Syftet med insatsen är att pröva om det finns förutsättningar för att i samverkan med Samordningsförbundets parter etablera en grön rehabiliteringsverksamhet med bäring på målgruppen som har behov av samordnad rehabilitering.
 

Projektägare

Hofors Kommun, Arbetsmarknad och Integration

Grey Linenns

Finansiär

Samordningsförbund Gävleborg

Grey Linenns

Kontaktperson 

Stefan Hallström
Insatsledare
070-329 72 50
stefan.hallstrom@i2l.org

Sussie Holmgren
Socialchef Hofors Kommun 
073-809 41 10
sussie.holmgren@hofors.se

Grey Linenns

Intressenter/målgrupp

 Målgrupp

Mottagare av förstudien är beslutsfattare, både politiker och tjänstemän inom offentlig sektor. 

Intressenter – Samverkansparter

Hofors kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
Grey Linenns

Bakgrund

Hofors kommun slutför förnärvarande investeringen i Trädgårdsstadens första steg med etablering av växthus i Hagaparken Hofors. Trädgårdsstaden innebär möjligheter för utveckling inom en rad olika områden som arbetsmarknad, integration, hälsa, företagande, besöksnäring och utvecklingsinitiativ.
Redan på ett tidigt stadium i förberedelserna för Trädgårdsstaden fanns därför en inriktning på att skapa & driva en medicinsk och/eller terapeutisk hälsoträdgård för naturbaserad grön rehabilitering.

Trädgårdsstaden ges initialt ett konkret innehåll med verksamhet kopplat till kommunens enhet för Arbetsmarknad och Integration - AMI. Inriktningen är att i den gröna miljön bedriva lägesförändrande insatser för personer som av arbetsmarknadsmässiga, integrationsmässiga eller sociala anledningar behöver utvecklingsinsatser. Avsikten är lägesförändring mot egen försörjning i arbete eller eget företagande alternativt vidare studier. AMI skall förutom den egna verksamheten ansvara för områdets förvaltning och skötsel, samt underlätta samverkan med och service till externa aktörer som önskar bedriva samverkan, verksamhet, utvecklingsinsatser, forskning etc. i Trädgårdsstaden.

Genom etableringen av Trädgårdsstaden stärks kommunen på flera områden och har utvecklat en ny regional position som möjliggör ambitionerna bakom denna förstudie.

Grey Linenns

Syfte

Syftet med förstudien är att pröva om det finns förutsättningar eller ej för att etablera en verksamhet med inriktning mot grön rehabilitering. 

Grey Linenns

Mål

Insatsen målsättning är att klargöra förutsättningarna för att starta en naturbaserad grön rehabilitering genom att kartlägga och inventera behov, metod, verksamhet, samverkan, utformning, organisation och ekonomiska förutsättningar. Följande kommer att presenteras som ett förankrat förslag på hur en etablering ska genomföras och om/hur det är möjligt att säkerställa en kontinuerlig intäktsbaserad drift efter etablering.

Grey Linenns

 Organisation

Projektägare är Enheten för Arbetsmarknad och Integration i Hofors Kommun. 

Styrgrupp
Jessica Löhman Verksamhetschef Arbetsförmedlingen
Cathrine Hedin Samordnare Försäkringskassan
Sussie Holmgren Socialchef Hofors kommun

Insatsgrupp
Timo Lahti AMI Hofors kommun
Christina Hansson pAMI Hofors kommun
Olov Dahlin Forskare Högskolan i Gävle
Timo Järpeskog Psykoterapeut 

Grey Linenns

Uppföljning/utvärdering 

Styrgrupp samt insatsledare ansvarar för uppföljning av mål och resultat. 
Vid varje styrgruppsmöte kommer insatsens aktivitets- och tidsplan samt resultat att redovisas.
Slutrapport presenteras senast 2019-11-30.
Ekonomisk redovisning och rekvirering av upparbetade kostnader ska vara Samordningsförbundet tillhanda senast 2019-11-30. 

Grey Linenns

Implementeringsplan

Avsikten är att förstudiens resultat ska implementeras i utveckling och etablering av ny naturbaserad grön förebyggande och rehabiliterande behandlingsverksamhet för personer med  olika former av smärttillstånd, psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. I det fall underlaget inte är tillräckligt att implementera ett helhetskoncept på området, är avsikten att ta vara på de delar eller inslag som har bärighet. 

Grey Linenns

Dokument 

Pdf Bild

 Projektansökan

Pdf Bild Avtal/Överenskommelse

Pdf BildProjektbeskrivning

Pdf BildBeslutsmeddelande 

Pdf Bild

 Delrapport 

Pdf Bild

Slutrapport Förstudie - Grön Rehab Hofors

Pdf Bild

En kunskapsöversyn inom förstudien ”Naturbaserad/grön rehabilitering i Hofors” 

Grey Linenns