Connect - Bollnäs

Syftet med insats Connect Bollnäs är att genom samordnade insatser erbjuda minst 50 personer med behov av samordnat stöd att erhålla anställning, påbörja studier eller stöd till annan adekvat arbetslivsinriktad rehabilitering samt att utveckla och finna realistiska verktyg och metoder för förändring och hållbar samhandling mellan aktörer för individer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

 

Projektägare

Bollnäs kommun – Arbetsmarknads- och flyktingverksamheten

Grey Linenns

Projektperiod

2023-01-01- 2024-12-31

Grey Linenns

Finansiär

Samordningsförbund Gävleborg

Grey Linenns

Kontaktperson 

Johannes Sjögren
E-post: johannes.sjogren@bollnas.se
Telefon: 0278-265 51

Insatsledare
Josefin Backastrand
E-post: josefin.backastrand@bollnas.se
Telefon: 0278-269 36

Rehabiliteringsutredare 
Marie Lindberg
Telefon: 0278-269 27
Ulrika Lindström
Telefon: 0278-268 92

Grey Linenns

Målgrupp/Intressenter

Målgrupp

Personer med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.


Intressenter – Samverkansparter

Bollnäs kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg

Grey Linenns

Bakgrund

Samordningsförbundets parter har tillsammans genom Mysamgrupperna och Trisam-teamen identifierat
och uppmärksammat behov av utveckling av samordnade rehabiliteringsinsatser. Insatser saknas i dag i stor utsträckning för de personer, oavsett försörjning, som inte har förmåga att ta del av Arbetsförmedlingens ordinarie utbud av aktiviteter, eller det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Många individer lever med psykisk ohälsa o/e annan funktionsvariation, vissa även med språksvårigheter, vilket inte sällan leder till stora begränsningar ifråga om deltagande i arbets- och samhällslivet. 

Grey Linenns

Syfte

Syftet med projektet är att finna realistiska verktyg och metoder för förändring och hållbar samhandling mellan aktörer.

Grey Linenns

Mål

-       Minst 50 kvinnor och män identifierade via Trisam. Könsfördelning kommer speglas av vilka ärenden som lyfts i Trisam-teamen.
        Volymmål 2023: 25 deltagare, volymmål 2024: 25 deltagare.

-       Arbetsförmågebedömningen ska leda till att kvinnor och män tar steg mot egen försörjning. 

-       30% har erhållit anställning, påbörjat studier, eller påbörjat annan arbetslivsinriktad rehabilitering. 

-       Vid insatsens slut finns en tydlig beskrivning för hur arbetsgången och samarbete ser utför kvinnor och män som är sjukskrivna
        och har försörjningsstöd. Beskrivningen är känd och delas av parterna. 

Grey Linenns

Organisation

Styrgrupp - Mysam Bollnäs
Kristina Andersson, verksamhetschef, Individ- och familjeomsorgen, Bollnäs kommun
Kicki Bro, verksamhetschef, LSS omsorg, Bollnäs kommun
Karin Larsson, enhetschef, Försäkringskassan
Anna Magnusson Kroon, sektionschef, Arbetsförmedlingen
Lise-Lotte Friberg, vårdenhetschef, Region Gävleborg

Insatsledare
Åsa Brolin, Enhetschef Arbetsmarknads- och flyktingverksamheten

Operativ arbetsgrupp - Arbetsmarknads- och flyktingverksamheten
Åsa Brolin Enhetschef
Carina Lindberg Rehabliteringsutredare
Marie Lindberg Rehabiliteringsutredare
Tommy Rask

Grey Linenns

Metod

Inremittering kommer ske via aktualisering Trisam-tema i Bollnäs kommun för anvisning till insats Connect.

Instsen bygger på två moduler

Teoretisk modul
Den teoretisk modulen har som primärt mål att genomföra en kartläggning som utmynnar i en indivuduell handlingsplan som anger riktning för individens rehabiliteringsprocess, med utgångspunkt från individen indivuellabehov och tidigare åtgärder. 
Moduelen omfattar utbildnigspass och information riktad till individen.
Innehåll kommer ha fokus på samhällsinformation, närvärld/omvärld, arbetslivets villkor och dess parter, arbetslivskunskp, arbetsmiljökunskap, arbetsmarknadskunskap, anställningsbarhet, arbetsförmåga, vilka krav som ställs för att stå till arbetsmarknadens förfogande, fackets roll, avtalsfrågor och entreprenörskap/eget företagande.
I module ingår nödvändig förberedelse för arbetsprövning och arbetsträning inklusive studiebesök.

Praktisk modul
Introduktion för individen på respektive prövningsplats genomförs med stöd av den Operativa arbetsgruppen för start av arbetsprövning eller arbetsträning beroende på indivduella behov.
Prövningsplatser förekommer inom kommunens egna verksamheter, hos det lokala näringsliver och inom civilsamhället. Syftet är att få prova på olika typer av arbetsuppgifter och kompetenshöjande insatser för att ta reda på vilka möjligheter individen har, ge en bild av vilka arbetsuppgifter som passar individen och vilka arbetsuppgifer som bedöms kunna passa och fungera.
Utifrån utfall klargörs vad individen har för möjligheter och vad som behövs för att nå uppsatta mål enligt genomförandeplanen. Löpande förs indivuduella dialoger som anpassar vilka insatser som krävs.
I förekommande fall kommer personalen använda SPETSA verktygen WRI, AWC och AWP.
Deltagartid i respektive modul kan modifieras efter uppföljning och utvärdering av förekommande och erbjudna insatser. Möjlighet till olika typer av kompetenshöjande insatser kan komma att erbjudas individuellt. Tiden för deltagare i insatsen anpassas individuellt.

Uppföljning av deltagare görs kontinuerligt av projektledning och anställd personal.

Grey Linenns

Implementeringsplan

Förankringen av insatsen sker via Mysam.

De metoder och erfarenheter som utarbetats inom ramen för projektet  kommer att analyseras och implementeras så långt möjligt.

Kunskapsöverföring till övriga medarbetare inom organisationerna kommer ske. Arbetsmarknads-och flyktingverksamheten tillhör organisatoriskt kommunstyrelseförvaltningen. 

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd. Vid bifall av projektansökan kommer redovisning och uppföljning att ske till kommunstyrelsen kontinuerligt.

Grey Linenns

Dokument 

Pdf Bild

 Projektansökan

Pdf Bild Rapport 1. 20230101- 20230331

Pdf Bild Rapport 2. 20230401- 20230630

Pdf Bild Rapport 3. 20230701- 20230930

Pdf Bild Rapport 4. 20231001- 20231331

Pdf Bild Rapport 5. 20240101- 20240331

Grey Linenns