Ett hållbart arbetsliv - Ljusdal

Syftet med insatsen - Ett hållbart arbetsliv Ljusdal, är att pröva om metod SE/IPS lokalt fungerar bra för att ge individer i målgruppen psykisk ohälsa stöd och vägledning till att finna och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden

Tillika att stärka samverkan mellan berörda parter genom att utgå från en gemensam metod och utveckla en insats som är tydligt kopplad till de Trisam-team som verkar i Ljusdals kommun.

 

Projektägare

Ljusdals kommun - Arbetsmarknadsenheten i samverkan med Socialförvaltningen

Grey Linenns

Projektperiod

2022-01-01- 2024-03-31

Grey Linenns

Finansiär

Samordningsförbund Gävleborg

Grey Linenns

Kontaktperson 

Peter Knapp
073-274 73 75
peter.knapp@ljusdal.se

Lisa Arvsten
073-274 73 75
lisa.arvsten@ljusdal.se

Grey Linenns

Målgrupp/Intressenter

Målgrupp

• Personer i åldern 18 – 65 år med behov av samordnad rehabilitering.
• Personer som lever med psykisk ohälsa eller upplevd psykisk ohälsa som innebär begränsningar i det dagliga livet och den som har en psykisk, neuropsykiatrisk eller kognitiv funktionsnedsättning. 

Inom målgruppen finns både individer som är sjukskrivna och som inte är sjukskrivna. Individerna finns främst inom socialtjänsten, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Projektet kommer inte att arbeta med männinskor med pågående missbruk.


Intressenter – Samverkansparter

Ljusdals kommun, Region Gävleborg - Hälso- och sjukvård, Ljusdal Din hälsocentral, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan.

Grey Linenns

Bakgrund

I Ljusdal finns kommuninvånare som trots insatser inte kommer ut i sysselsättning eller arbete. Gemensamt för dem alla är att de lever med psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning vilket leder till stora begränsningar för att delta i arbets- och samhällslivet.

Trisam-teamen i kommunen behöver utvecklas i samverkan med övriga parter för att bli en viktig länk för målgruppen så att dessa individer inte faller mellan stolarna. 

I samband med att Mysam-gruppen aktivt började omvärldsbevaka insatser, studier och evidensbaserade metoder som skulle kunna tillgodose identifierade behov, framkom att liknande arbetssätt genomförts där resultatet visat på goda effekter. Lokala insatser visar på att resultat med satsning på metoder med inriktning mot Supported Employment (SE) och Individual placement and support (IPS) har mycket god måluppfyllelse för målgruppen. 

Vi har även tagit fasta på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser och rekommendationer där Hälso- och sjukvården och socialtjänsten inom ramen för sitt ansvar och i samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bör erbjuda Supported employment enligt IPS-modellen till personer med psykisk ohälsa som står utanför arbetsmarknaden och som har en vilja och motivation till ett reguljärt arbete. 

Tillämpning av en SE/IPS-strategi utgör ett radikalt paradigmskifte i samordning av utbildning och arbetsplacering, med eller utan olika slag av stöd. I stället för den vanligen tillämpade ordningen av träning först, därefter arbetsplacering, tillämpar  SE/IPS en omvänd ordning innebärande att arbetsplacering föregår utbildning.

Grey Linenns

Syfte

Syftet med insatsen - Ett hållbart arbetsliv, är att pröva om metod SE/IPS lokalt fungerar bra för att ge individer i målgruppen psykisk ohälsa stöd och vägledning till att finna och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Därefter ta ställning till om hur och om metoden ska implementeras i ordinarie verksamhet. Tillika att stärka samverkan mellan berörda parter genom att utgå från en gemensam metod och utveckla en insats som är tydligt kopplad till de Trisam-team som verkar i Ljusdals kommun.

Grey Linenns

Mål

  • Att tillhandahålla stöd för totalt 50-60 deltagare könsfördelning, 50 % kvinnor och 50 % män. Ett stöd som är baserat på och har inriktning mot metod SE/IPS, där stödet är anpassat efter individens behov, förmåga och önskemål enligt individuell planering.
  • Att minst 40% av deltagarna går vidare till anställning eller studier.
  • Att deltagare upplever att de fått stöd som varit till nytta.
  • Att utbilda 2 st  medarbetare inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen till  ”Finsam-coacher” samt 25 st chefer/beslutsfattare och operativa medarbetare i metod SE/IPS för en ökad förståelse och underlättande av samverkan.
  • Att metod SE/IPS efter insatsens avslut är förankrat och implementerat som ett ordinarie arbetssätt som tillämpas av utbildade medarbetare inom socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten.

Grey Linenns

Organisation

Huvudman
Ljusdals kommun, Arbetsmarknadsenheten i samverkan med Socialförvaltningen.

Politiskt beslut 
Arbetsmarknads- och Socialnämnden

Styrgrupp
Mysam Ljusdal

Arbetsgrupp
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Bitr. enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadskoordinatorer
Finsam choacherna

Handläggning
Enhetschef, Arbetsmarknadsenheten
Finsam coacherna

Grey Linenns

Metod

Insatsens metod omfattar tre parallella processer:    
1. Inremittering av deltagare till insats "Ett hållbart arbetsliv i Ljusdal", sker primärt genom aktualisering i lokala Trisam-team.

2. Individinriktad coaching-verksamhet,  i syfte att stödja individen närmare arbetsmarknaden.

3. Organisationsinriktad insats, i syfte att utveckla strukturerad samverkan för stöd till målgruppen och att genom utbildningsinsatser, riktade till medarbetare inom Ljusdals kommun, implementera arbetssätt och metod i enlighet med SE/IPS.

Grey Linenns

 Uppföljning/utvärdering 

• Att tillhandahålla stöd för totalt 50-60 deltagare genom registrering i SUS.

 • Att minst 40% av deltagarna går vidare till sysselsättning, studier eller anställning, genom registrering i SUS. Sysselsättningaktiviteter registreras i journalanteckningar.

 • Att deltagares upplevelse av att insatsen har varit till nytta, mäts genom Samordningsförbundets deltagarenkäter.

 • Att utbilda 2 st  medarbetare inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen till ”Finsam-coacher” samt 20 st chefer/beslutsfattare och operativa medarbetare i metod SE/IPS. Följs genom styrkta dokument om genomförd utbildning samt fakturaunderlag.

• Att metod SE/IPS efter insatsens avslut är förankrat och implementeras som ett ordinarie arbetssätt som tillämpas av utbildade medarbetare inom socialtjänst och arbetsmarknadsenhet inom kommunen (förutsatt att metoden varit möjlig att genomföra i Ljusdals kommun). Följs upp genom mötesanteckningar/dokument och beslutsprotokoll.

Grey Linenns

Implementeringsplan

1. Förankring i Mysam-gruppen samt hos respektive organisations högste chef.
2. Medarbetare och chefer utbildats i SE/IPS som tillämpar metoden operativt.
3. Förankring/rapportering med politiken/berörda nämnder sker våren och hösten.
4. För att möjliggöra en implementering av metod SE/IPS krävs:
- Uttalat och formellt fattade beslut om metodens tillämpning.
- Beslut om vidare finansiering av personal som har det samordnade uppdraget att verka som ”Finsam Coacher” för målgruppen.
- Fortsatt kontinuitet av utbildning och handledning i SE/IPS.

Grey Linenns

Dokument 

Pdf Bild

 Projektansökan

Pdf Bild Rapport 1. 20220101-20220331

Pdf Bild Rapport 2. 20220401- 20220630

Pdf Bild Rapport 3. 20220701-20220930

Pdf Bild Rapport 4. 20221001- 20221231

Pdf Bild Rapport 5. 20230101- 20230331

Pdf Bild Rapport 6. 20230401- 20230630

Pdf Bild Rapport 7. 20231001- 20231231

Pdf Bild Rapport 8. 20240101 - 20240331

Pdf Bild Slutrapport Ett hållbart arbetsliv Ljusdal

Grey Linenns