Förstudie Mysam Ljusdal - kartläggning sjukskrivna med psykisk funktionsnedsättning

Förstudien syftar till att undersöka förutsättningar och identifiera behov som är designade och adekvata samordningsinsatser för sjukskrivna personer med psykisk funktionsnedsättning i Ljusdals kommun.

Förstudiens två huvudspår:
1. Kartläggning av behovsgruppen sjukskrivna personer med psykisk funktionsnedsättning i Ljusdals kommun.
2. Utreda förutsättningar för insatser och tillämplig metod för målgruppen sjukskrivna personer med psykisk funktionsnedsättning, för integration på arbetsmarknaden.

Kartläggningen ska ligga till grund för ett beslut om genomförande av insats och upprättande av en genomförandeplan.

 

Projektägare

Region Gävleborg - Ljusdal Ramsjö Din Hälsocentral

Grey Linenns

Finansiär

Samordningsförbund Gävleborg

Grey Linenns

Kontaktperson 

Anna-Lena Blomdahl
Insatsledare
073-071 25 66
anna-lena.blomdahl@regiongavleborg.se

Anna Andersson
073-060 18 29
anna.h.andersson@regiongavleborg.se

Grey Linenns

Intressenter/målgrupp

Målgrupp
Vid kartläggning, av gruppen sjukskrivna personer med psykisk funktionsnedsättning 16-64 år boende i Ljusdalskommun, är målgruppen följande:
• Ljusdals kommun – personal/chefer på Arbetsmarknad och Socialförvaltning, primärt inom Arbetsmarknadsenheten, Funktionsnedsättning, Socialförvaltningens försörjningsstödsenheter och Ungdomsmottagningen.
• Region Gävleborg – personal/chefer vid Hälsocentralerna; Färila/Los, Järvsö och Ljusdal/Ramsjö samt Psykiatriska mottagning Ljusdal. 
• Arbetsförmedlingen - personal/chefer
• Försäkringskassan - personal/chefer
• Brukarorganisationer och lokala intresseföreningar – ombud/personal/företrädare
• Brukare - patient, kund, arbetssökande, klienter

Intressenter – Samverkansparter

Region Gävleborg, Ljusdals kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan.
Andra intresseorganisationer som berör målgruppen.

Grey Linenns

Bakgrund

Företrädare i Mysam Ljusdal upplever generellt att gemensamma insatser för målgruppen i psykisk ohälsa är eftersatt samt att samordnade insatser för målgruppen delvis saknas.
Nästan hälften av alla sjukskrivningar beror i dag på psykisk ohälsa. Både förebyggande arbete och insatser mot psykisk ohälsa skulle kunna frigöra stora resurser till nytta för både individ och samhälle. Sjukskrivningarna är ett stort problem och har varit i centrum av samhällsdebatten under hela 2018. Den kraftigt ökande andelen sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa gör problematiken till en av vår tids stora utmaningar. "inom hälso- och sjukvårdsområdet". Sjukpenningtalet för Ljusdals kommun var i januari 2019, 12,3 dagar, regeringen har satt som mål att sjukpenningtalet ska vara högst 9,0 dagar i december år 2020. Sammantaget var sjukpenningtalet för Gävleborgs län i februari 2019, 11,1 dagar, näst högst i riket.

Grey Linenns

Syfte

Syftet att genomföra en förstudie har två motiv, dels att göra en kartläggning av behovsgruppen sjukskrivna personer med psykisk funktionsnedsättning, med eller utan sysselsättning och dels utreda förutsättningarna för insatser och tillämplig metod för målgruppen med målet om integration på arbetsmarknaden.

Grey Linenns

Mål

Insatsen primära mål är att genomföra en kartläggning av behovsgruppen samt utreda förutsättningar för adekvata och designade insatser för densamma. Målsättningen är att kartläggninen ska ligga till grund för ett beslut om genomförande av insats och upprättande av en väl underbyggd genomförandeplan, i enlighet med kartläggningens resultat.
Upprättad genomförandeplan kommer ligga till grund för ansökan av medel för verkställighet av insatsen.

Grey Linenns

Organisation

Styrgrupp för insatsen: Mysam Ljusdal - myndigheter i samverkan.

Grey Linenns

Metod

Vid karläggning av målgrupp och vid indetifiikation av frisk- och framgångsfaktorer kommer både enkätfrågor och intervjuer tillämpas. Föstudiens kartläggningen kommer involvera personal, patienter/kunder/klienter/deltagare vid berörda verksamheter hos parterna, samt personal och brukare hos brukarorganisationer.

Grey Linenns

Uppföljning/utvärdering 

Uppföljning och utvärdering av förstudien görs av strygrupp för vidare beslut.

Grey Linenns

Implementeringsplan

Upprättande av genomförandeplan som verkställs.

Grey Linenns

Dokument 

Pdf Bild

 Projektansökan

Pdf Bild Avtal/Överenskommelse

Pdf Bild

 Beslutsmeddelande  

Pdf Bild

 Slutrapport  

Grey Linenns