Rapporter

Här finner du rapporter och dokumentation från avslutade insatser inom ramen för Samordningsförbund Gävleborg. 


2022

Mysam konferens - Tema: Implementering 13 juni

Här hittar du presentationer från dagens föredragshållare.

Hur lyckas vi med förändring och implementering inom välfärdssektorn? 
- Staffan Johansson, professor emeritus, Institutionen för socialt Arbete, Göteborgs universitet

Ett hållbart arbetsliv i Ockelbo
- Anders Roth Enhetschef AME mfl. Ockelbo kommun 
- Lisbeth Porskrog Kristiansen Mittuniversitetet, Eva Bergsten Högskolan i Gävle 

Bedöma arbetsförmåga - implementering av förstudie - Prova Vägar Vidare 
- Berit Enberg Stobby, Anders Lustigh Socialtjänsten Bollnäs kommun

BIP- forskningen - Erfarenheter av implementering
- Fredrik Tågsjö Verksamhetsutvecklare Samordningsförbund Halland

Helårsekvivalenter 2021 – den offentliga försörjningens omfattning i Gävleborgs län, per kommun

Samordningsförbund Gävleborg har sammanställt underlag på hur omfattande den offentliga försörjningen är i länet.
Helårsekvivalenter är statistik över andel individer i arbetsför ålder som skulle försörjas under ett helt år genom sociala ersättningar och bidrag. SCB räknar om myndighetsstatistiken för att skapa en möjlighet att jämföra olika ersättningsformer. Det innebär att till exempel, två personer som under 6 mån var uppbär arbetslöshetsersättning räknas som en person i statistiken.

Läs mer här.

 

 


2021

Förstudie - Utveckling av egenmakt för individer med psykisk ohälsa i Hudiksvall

Insatsen syftar till att genom ökad samordning och motodutveckling inom området Tjänstedesign med fokus på brukarinflytande, bygga upp kunskap för tillämpning med målet om att på sikt utveckla insatser och förhållningsätt som är till större nytta för individer i psykisk ohälsa.

Alla offentliga parter har idag ett avgränsat uppdrag som utgår med fokus på regelverk, personer med psykisk ohälsa blir lätt offer och känner sig överkörda i fattade beslut och tillvägagångssätt. Genom att dela förhållningssätt och verktyg, mellan alla parter, kan detta bidra till att individer med psykiska ohälsa får ökad möjlighet att påverka sin livssituation. 

knapp_GR_läsRapportknapp_GR_film

Nästa steg, individinriktade insatser - riktlinjer och grund för samfinansierade individinriktade insatser 

Samordningsförbundets parter – Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets kommuner har som avsikt att utveckla individuella insatserna. Insatser berör individer som inte har förmåga att ta del av Arbetsförmedlingens ordinarie utbud av aktiviteter, eller det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Den långsiktiga effekten parterna vill uppnå med Finsam-insatser är att fler individer når egen försörjning.
Parterna vill även stärka samverkan då insatserna till stora delar utgår från gemensamma metoder och delad kunskapsbas. 

knapp_GR_readMore


2020

Ökad kompetens för utveckling av Arbetsintegrerande socialt företagande 2016 - 2020

Målgruppen för den finansiella samordningen står ofta långt ifrån arbetsmarknaden och kan behöva särskilt anpassade arbetsplatser för att kunna få och behålla ett arbete. Arbetsintegrerande sociala företag - ASF kan fungera som en sådan arbetsplats.
Syftet med insatsen var att öka kompetensen hos förbundets parter om ASF för att öka nyttjandegrad av företagens tjänster med målet om en ökad integration på arbetsmarknaden.

Övergripande målsättning för insatsen
- Att öka kunskapen om ASF hos förtroendevalda och tjänstemän inom offentlig sektor.
- Att göra ASF känt på övergripande nivå hos förbundets parter.
- Att bidra till utveckling av hållbara stödstrukturer för ASF på lokal och regional nivå.
- Att stödja utveckling av nyttjandegraden av individuella placering för rehabilitering, arbetsprövning, arbetsträning hos ASF.

knapp_GR_läsRapport

Förstudie Prova vägar vidare Bollnäs

Syfte med förstudien är att ta fram förslag till arbetssätt, utvecklade i samverkan, som är realistiska och genomförbara i ordinarie verksamhet med målet om att personer med pågående sjukskrivning och huvudsaklig försörjning ekonomiskt bistånd, får adekvat stöd att bedöma arbetsförmåga. 

Målsättningen är att förstudien leder till att identifiera en plan för hur vägen framåt skulle kunna se ut för att parterna i framtiden kan dela kunskap och syn på arbetsförmåga. 

knapp_GR_läsRapport

Förstudie Psykisk Ohälsa Gävle kommun

Insatsen syftar till att kartlägga personer med psykisk ohälsa 16 - 65 år som har försörjning via offentliga medel. Kartläggningen ska ge en god statistisk bild över individer med psykisk ohälsa i Gävle och ge svar på hur många individer det rör sig om, var i offentlig verksamhet man har sin försörjning/aktivitet, uppdelat per insats (specificera även de utan insats), ersättningsformer och samhällskostnader. 

Underlaget ska ligga till grund för att identifiera strategier och insatser för att i ett nästa steg bedöma vilka fokusområden och insatser som är bäst lämpar sig för att möta behov hos målgruppen.

knapp_GR_läsRapport

Förstudie Mysam Ljusdal - Kartläggning sjukskrivna personer med psykisk funktionsnedsättning

Förstudien syftar till att undersöka förutsättningar och identifiera behov som är designade och adekvata samordningsinsatser för sjukskrivna personer med psykisk funktionsnedsättning i Ljusdals kommun.

Förstudiens två huvudspår:
1. Kartläggning av behovsgruppen sjukskrivna personer med psykisk funktionsnedsättning i Ljusdals kommun.
2. Utreda förutsättningar för insatser och tillämplig metod för målgruppen sjukskrivna personer med psykisk funktionsnedsättning, för integration på arbetsmarknaden.

Kartläggningen ska ligga till grund för ett beslut om genomförande av insats och upprättande av en genomförandeplan.

knapp_GR_läsRapport


2019

Förstudie om förutsättningar för start av Fontänhus i Sandvikens kommun

Förstudien syftar till att ta reda på om det finns förutsättningar för att starta ett Fontänhus i Sandviken. Under insatsen kommer man att arbeta med hur Fontänhusmodellen ser ut samt undersöka hur det skulle kunna finansieras. 
Förstudien kommer att kartlägga hur behovsgruppen (personer med psykisk funktionsnedsättning utan sysselsättning) ser ut. Förstudien kommer även undersöka om angränsande kommuner är intresserade.

Slutrapport november 2019 
Enhetschef Johnny Sandgren LOK-center
Projektledare Louise Olsson LOK-center
Arbetsmarknad Sandvikens kommun

knapp_GR_läsRapport

Supported Employment coach - Gävle

SE - coach Gävle syftar till att ge målgruppen unga med aktivitetsersättning i det förstärkta samarbetet ett bättre stöd och kortare väg till arbete/studier genom ett mer anpassats stöd.
En särsklit anställd Supported Employment Coach (SE-coach) ansvarar för de fördjupande individuella stödet med insatsens deltagare

Slutrapport november 2019 
Maria Andersson Arbetsförmedlingen Gävle

knapp_GR_läsRapport


2018

IPS Hudiksvall  

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS (Individual placement and support) modellen.

IPS-modellen syftar till att erbjuda målgruppen en evidensbaserad modell för rehabilitering som leder till arbete, studier eller meningsfull sysselsättning samt att sprida kunskap om IPS-modellen. 

Slutrapport hösten 2018. 
FoU Välfärd, Arbetsrapport 2018:4
Följeforskning i anslutning till Hudiksvalls IPS-projekt. 

knapp_GR_läsRapport


Summering och avslutande reflektioner  Följeforskningen i anslutning till IPS-projektet i Hudiksvall.  FoU Välfärd, Arbetsrapport 2018:6. 

knapp_GR_läsRapport

 


2017

IPS Hudiksvall  

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS (Individual placement and support) modellen.

IPS-modellen syftar till att erbjuda målgruppen en evidensbaserad modell för rehabilitering som leder till arbete, studier eller meningsfull sysselsättning samt att sprida kunskap om IPS-modellen. 

Delrapport IPS Hudiksvall - juni 2017

knapp_GR_läsRapport

Delrapport IPS Hudiksvall - december 2017 

knapp_GR_läsRapport

 

Baslinjemätning om samverkansklimatet  

Baslinjemätningen är en effektstudie av offentlig samverkan inom rehabiliteringsområdet för Finsam som samordningsförbundet initierade under hösten 2016.

Baslinjemätningen har sammaställts i två delrapporter samt en slutrapport.

Syfte har varit att dokumentera vad som uppfattas som viktigt för att utveckla samverkan mellan parterna inom Gävleborgs län och hur det kan ske.

Första steget genomfördes av Region Gävleborg, FoU Välfärd, med sikte på att göra en baslinjemätning på samverkansklimatet inom rehabiliteringsområdet i länet idag. Detta genomfördes genom en omfattande enkätstudie och med fokusgruppintervjuer ställda till medarbetare och chefer hos parterna, aktuella för samverkan. 
Se delrapport 2017:1 - Delrapporten presenterar utfall av fokusintervjuer och enkätfrågor ställda till medarbetare hos parterna.

Underlaget följdes upp under mars-april 2017 genom fyra workshops med företrädare för myndigheterna Arbetsförmedlingen, Region Gävleborg, Försäkringskassan och nästan samtliga kommuner i Gävleborg län. 

Se delrapport 2017:2 - Målet med rapporen är att identifiera teman/områden som anses känneteckna god samverkan och identifiera utvecklingsområden som Samordningsförbundet Gävleborgs län kan satsa på i det fortsatta arbetet. 

Slutrapporten är sammanställd av Örebro Universitet och presenterades i december 2017.

Grey Linenns

Delrapport 2017:1 -  En baslinjemätning av samverkansklimatet, FoU Välfärd, Ann Lyrberg.
knapp_GR_läsRapport

Delrapport 2017:2 - Rapport efter workshop i Gävleborgs län om utveckling av samverkan, NNS-Nationella nätverket för samordningsförbund. Jonas Wells.

knapp_GR_läsRapport

Slutrapport  - Hur samverkan fungerar och vad som uppfattas som viktigt för att utveckla samverkan mellan parterna inom Gävleborgs län. Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet, Susanna Larsson Tholén & Berth Danermark 

knapp_GR_läsRapport


2016

Mötesplatser och information Ljusdal 

Samordningsförbund Gävleborg avsatte medel för utveckling av myndighetssamverkan och ett arbetssätt som syftar till att nyanlända snabbare ska etableras och nå egen försörjning. 
Samverkansparter; Arbetsförmedlingen, Servicekontoret (Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten), Migrationsverket och Ljusdal Kommun.

knapp_GR_läsRapport

Gemensam kartläggning och SUS

Samordningsförbund Gävleborg genomför insatsen med extra tilldelning av medel från staten för att genomföra en lokal behovsanalys samt ta fram en plan för aktiva insatser utifrån den genomförda behovsanalysen. Insatser ska skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete. Behovsanalysen kommer att innehålla en beskrivning av behovet att utveckla samverkan och individuellt anpassat stöd för målgrupperna. 

Samverkansparter; Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

knapp_GR_läsRapport