Rätt till rätt - Gävle 

Syftet med insats Rätt till rätt är främsta är identifiera och klarlägga indivens rätt till ersättning.
Att klarlägga individens ohälsa och eventuella påverkan på arbetsförmågan samt under vilka förutsättningar arbetsförmågan kan tillvaratas, men även att ge medicinsk rehabiliterande insatser för att bevara eller stärka arbetsförmåga.  
Individ ska ges det stöd den behöver för nå sin fulla potential i att försörja sig själv och utvecklas som person och samhällsmedborgare.
Tillika syftar Rätt till rätt att utveckla en plattform där samverkansparterna kan samarbeta kring individer där parterna lär av varandra och att utveckla instansernas förmåga att möta målgruppen och deras behov på ett effektgivande sätt i målet att tillvarata arbetsförmåga.

 

Projektägare

Gävle kommun – Välfärd Gävle, Arbetsmarknad och stöd

Grey Linenns

Projektperiod

2022-10-17 - 2023-09-30

Grey Linenns

Finansiär

Samordningsförbund Gävleborg

Grey Linenns

Kontaktperson 

Lars Lodin
E-post: lars.lodin@gavle.se
Telefon: 026-17 29 90

Insatsledare
Göran Herdin
E-post: goran.herdin@gavle.se
Telefon: 026-17 24 12

Grey Linenns

Målgrupp/Intressenter

Målgrupp

Målgrupp för insatsen är vuxna män och kvinnor som uppbär försörjningsstöd i Gävle kommun.


Intressenter – Samverkansparter

Gävle kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg

Grey Linenns

Bakgrund

Inom Arbetsmarknad och stöd (Arbos) hos Gävle kommun finns behov att kartlägga vilka försörjningsstödskunder som kan vara aktuella för en ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning, respektive i vilken mån det finns kvarvarande arbetsförmåga trots sjukdom.
Där sådan förmåga finns ska aktiv planering läggas som leder mot arbete och egen försörjning. 

För de aktuella kunderna finns behov att inhämta information och underlag från hälsovården och Arbetsförmedlingen kring deras genomförda insatser, resultat av dessa, behov framåt, för att visa på förmåga att klara ett arbete trots ohälsa eller funktionsnedsättning. 

Utredning av en persons arbetsförmåga, begränsningar och förutsättningar för arbete kan vara mycket komplex och inbegripa många insatser från flera samhällsinstanser. Var och en av samverkansinstanserna har sitt eget uppdrag i detta men kan inte lösa uppdraget ensam. Det är tillsammans som det breda pusslet kan läggas och arbetsförmåga klargöras.

Grey Linenns

Syfte

Syftet med insats Rätt till rätt är främsta är identifiera och klarlägga indivens rätt till ersättning.
Att klarlägga indivens ohälsa och eventuella påverkan på arbetsförmågan samt under vilka förutsättningar arbetsförmågan kan tillvaratas, men även att ge medicinsk rehabiliterande insatser för att bevara eller stärka arbetsförmåga.   

Individ ska ges det stöd den behöver för nå sin fulla potential i att försörja sig själv och utvecklas som person och samhällsmedborgare. 

Ytterligare syfte i Rätt till rätt är utveckla en plattform där samverkansparterna kan samarbeta kring individer där parterna lär av varandra. Genom detta utvecklas instansernas förmåga att möta målgruppen och deras behov på ett effektgivande sätt i målet att tillvarata arbetsförmåga. 

Försäkringskassan utför prövning av sjuk- eller aktivitetsersättning där så är aktuellt.

Grey Linenns

Mål

  1. Fullt klarlagt vilken arbetsförmåga trots sjukdom personen har, hos de försörjningsstödskunder som av kommunen bedömts aktuella att ansöka om hel eller deltids sjuk- eller aktivitetsersättning. Max 60 personer.

  2. Fastställd aktiv planering för väg mot arbete och egen försörjning, alternativt steg mot rätt ersättning, för kunder aktuella i projektet.

  3. Utarbetad arbetsmetod för att klarlägga arbetsförmåga i samarbete mellan samverkansparterna.

  4. Höjd kompetens och förmåga i organisatorerna att klarlägga arbetsförmåga trots sjukdom.

Grey Linenns

Organisation

Referensgrupp
Lars Lodin, Gävle kommun
Jeanette Radstake Gustavsson, Arbetsförmedlingen
Anette Kjellin, Region Gävleborg
Lotta Qvarnlöf, Försäkringskassan

Insatsledare
Göran Herdin, Gävle kommun.

Arbetsgrupp - ARBOS
Göran Herdin
Camilla Fagerström
Sanna Isaksson
Marie Wennberg
Lina Öberg
Arbetsförmedlingen utser medarbetare till arbetsgruppen med särskilt uppdrag att utgöra kontaktväg gentemot arbetsgruppen med uppdrag att samla och presentera dokumentation och uppgifter.

Grey Linenns

Metod

Arbetsmetoden består av fem steg.
1. Screening och inhämtning
Arbetsgruppen genomför screening tillsammans med föränderingsledare för att identifiera och bedöma vilka försörjningsstödskunder som är aktuella att utredas mot sjuk- eller aktivitetsersättning. Valda kunder hanteras vidare enligt steg 2-4, övriga som ej bedöms aktuella för projektet hanteras i steg 5.

2. Utredningsinsatser och dokumentation
Arbetsgruppens medarbetare gör bedömning av personens arbetsförmåga samt vilken dokumentation som finns rörande detta. Här förs dialog och inhämtas information och dokumentation från samverkansparter inom hälsovård och Arbetsförmedlingen.

3. Förhandsbedömning mot sjuk- eller aktivitetsersättning
Arbetsgruppen analyserar underlag till en samlad helhetsbedömning av aktualiteten att söka sjuk- eller aktivitetsersättning.

4. För de kunder där det är aktuellt, bistå vid ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning till  Försäkringskassan
Arbetsgruppens medarbetare stöttar kunden att upprätta och inlämna ansökan med bifogade tillfredställande underlag till Försäkringskassan. Stöttar även kunden vid behov av komplettering eller överklagande.

5. För de kunder där det inte är aktuellt med ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning, ges bedömning samt eventuellt underlag till Arbos förändringsledare för fortsatt planering mot egen försörjning.
Personer med arbetsförmåga hanteras av Arbos förändringsledare i enlighet med rutiner för det ordinarie arbetet att planera och utföra insatser som leder mot egen försörjning genom arbete eller studier.

Parternas medverkan i insatsen:
Gävle kommun gör urval av kunder till målgruppen för insatsen. Samordnar utredande insatser av kundernas arbetsförmåga. Vid behov genomförs olika former av prövande och utredande insatser för att klarlägga kundens arbetsförmåga trots ohälsa samt ger praktiskt stöd till kunden vid eventuell ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning.

Arbetsförmedlingen är dialogpartner och ger stöd genom att inhämta och sammanställa dokumentation av vidtagna insatser via egna myndigheten som utgöra underlag vid bedömning av kunds arbetsförmåga och eventuella behov av insatser.

Region Gävleborg är dialogpartner om kundens sjukdom och eventuell påverkan på arbetsförmågan och identifierar medicinska förutsättningar och behov av medicinska eller andra rehabiliteringsinsatser. Vid behov utfärdande av läkarutlåtande att tillföras ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning.

Försäkringskassan utför ordinarie prövning av rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning och därutöver generell kompetensöverföring om grunderna för prövning.

Grey Linenns

Uppföljning/utvärdering Uppföljing sker kontinuerligt genom redovisning och bevakning av:   

Uppföljing sker kontinuerligt genom redovisning och bevakning av:

-  SUS
-  Samordningsförbundets indikatorenkäter
-  Antalet försörjningsstödstagare som har varit aktuella för screening
-  Hur många som har valts ut till insatsen
-  Hur många av dessa som blivit aktuella för ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning
-  Hur många som påvisat arbetsförmåga och förts vidare mot insatser för att nå arbete och egenförsörjning
-  Löpande uppföljning kommer ske skriftligt till huvudman, referensgruppen och Samordningsförbund Gävleborg

Grey Linenns

Implementeringsplan

Efter avslut av projektet ska analys och utvärdering genomföras av vad i arbetet som har givit god effekt i förhållande till målet om fullt klarläggande av arbetsförmåga, samt upprättande av konkreta aktiva planeringar med steg mot egen försörjning för enskild kund.

Analys kommer även göras av utfallsandelar gällande screenade ärenden, andel med arbetsförmåga och nivå på denna, andel som gått mot AE/SE, deltagares bakgrund i form av kön, utrikes/inrikes född.

Lärdomar från projektet kommer tas om hand och överföras in i ordinarie verksamhet.
Vid framgångsrikt utfall av projektet genomförs en implementering av arbetsmetoden hos Arbetsmarknad och stöd i samarbete med samverkansparterna.

Grey Linenns

Dokument 

Pdf Bild

 Projektansöka

Pdf Bild Rapport 1. 20221001- 20221231 

Pdf Bild Rapport 2. 20221001- 20221231 

Pdf Bild Rapport 3. 20230101- 20230331 

Pdf Bild Rapport 4. 20230401- 20230630

Pdf BildRapport 5. 20230701- 20230930 

Pdf Bild Slutapport Rätt till rätt Gävle

Pdf Bild Presentation Slutbeskrivning Rätt till rätt 

 

Grey Linenns