Lokalt individinriktad insats efter Trisam - Hudiksvall

Insatsen syftet till att genomföra en sammanhållen planering och uppföljning av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, som varit passivt och långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Detta genom under en period av fyra månader kombinera en Trisam-handläggartjänst med coach uppdrag enligt IPS-metoden. 

Insatsen ska stödja individen i kontakten med andra huvudmän/verksamheter och att tätt följa individens planering/rehabilitering med ett tydligt mål mot egen försörjning, genom motiverande samtal, att arbeta direkt mot arbetsgivare och genom arbetsförmågebedömning.

 

Projektägare

Hudiksvalls Kommun - Jobbcentrum

Grey Linenns

Projektperiod

2021-10-01 – 2022-01-31

Grey Linenns

Finansiär

Samordningsförbund Gävleborg

Grey Linenns

Kontaktperson 

HelenaHägg   
0650-195 37, 076-527 87 76
helena.hagg@hudiksvall.se

Insatsledare - coach 
Katarina Ström Frisegård
0650-55 65 60 
katarina.strom-frisegard@hudiksvall.se

Grey Linenns

Intressenter/målgrupp

Målgrupp

Målgruppen är personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, som varit passivt och långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. 


Intressenter – Samverkansparter

Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan.

Grey Linenns

Bakgrund

Jobbcentrums målgrupp är bred och har sökanden som står relativt nära arbetsmarknaden men även personer som varit aktuella i över 10 års tid. Av olika anledningar har dessa personer blivit "kvar" i ett långvarigt bidragsberoende" vilket också blivit ett passivt bidragsberoende, då de flesta befintliga insatser prövats kortvarigt utan framgång.
Volymen av personer som ges stöd har stor betydelse för hur resultatet blir när man arbetar med personer som tappat tron på sin egen förmåga, har funktionshinder, lider av psykisk ohälsa och-eller sociala hinder. För dessa personer krävs ett relationsskapande och långsiktigt arbete, för att lyckas.
Inom Jobbcentrum har samtliga coacher utbildats inom IPS-metodiken som arbetar "IPS-inspirerat". Genom denna insats kan Trisam-handläggare i kombination av coachande metodstöd enlig IPS med ett fåtal individer och hög tillgänglighet, mer koncentrerar och kontinuerligt arbeta med målgruppen.

Bakgrunden är även att arbetsgruppen Trisam 2.0 identifierat att det saknas ett steg efter Trisam och innan någon form av sysselsättning.

Grey Linenns

Syfte

Syftet är en sammanhållen planering och uppföljning av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden som varit passivt och långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Detta genom att under en period av fyra månader kombinera en Trisam-handläggartjänst med coach-uppdrag enligt IPS-metoden.

Insatsen är att bistå individen med stöd i kontakten med andra huvudmän/verksamheter och att tätt följa individens planering/rehabilitering med ett tydligt mål mot egen försörjning, genom motiverande samtal, kontakt med arbetsgivare och genom arbetsförmågebedömning.                                                             

Grey Linenns

Mål

Målsättningen är att minst 5 individer som tidigare varit passivtl ångvarigt beroende av ekonomiskt bistånd ska ha gjort en steg förflyttning mot egen försörjning.

Grey Linenns

Organisation

Styrgrupp utgörs av utsedda chefer i Mysam Hudiksvall.

Arbetsgrupp utgörs av Helena Hägg Teamledare och Katarina Ström Frisegård Trisam-handläggare/Coach, Jobbcentrum Hudiksvalls kommun.

Grey Linenns

Metod

Metoden för insatsen bygger på att en medarbetare kombinerar en tjänst som Trisam-handläggare med ett IPS-inspirerat coaching stöd, för att följer ett fåtal individer i planeringen efter att de lyfts i Trisam. 

Fokus ligger på att stödja individen genom att påminna, motivera och att kontinuerligt följa individen genom uppsökande och återkommande möten.

Coachen ska kontinuerlig finnas som ett stöd för att planeringen följs för att en stegförflyttning ska vara möjlig. Medarbetaren i insatsen kan tex fungera som kontakt mot andra huvudmän, påminna om läkartider och även följa med som stöd om individen önskar detta, kontakta och följa med på studiebesök hos arbetsgivare, ordna sysselsättningsplats inom kommunal verksamhet i syfte att arbetsträna, följa upp med individen och arbetsplatsen, ha motiverande samtal med individen, ge ekonomisk vägledning och stöd till att vidta åtgärder.

Grey Linenns

Uppföljning/utvärdering 

Uppföljning och utvärdering görs av styrgrupp vid insatsens slut.

Grey Linenns

Implementeringsplan

Ordinarie personal är involverad genom ordinarie Trisam arbete och en naturlig del av den fortsatta planeringen. Ordinarie socialsekreterare och coach kommer löpande uppdateras i hur processen fortskrider eftersom det kan påverka rätten till bistånd hur delaktig personen är i sin planering. De kommer också vara involverade i den fortlöpande utvärderingen av arbetssättet och förhoppningen är att arbetssättet slutligen på en naturlig väg blir en del i verksamhetens dagliga arbete. Om resultatet för insatsen visar sig vara lyckade och ekonomiskt hållbara kommer framtagen metod och insats förhoppningsvis kunna implementeras i verksamheten och  göra IPS metoden till en naturlig del av vårt arbete.

 

Grey Linenns

Dokument 

Pdf Bild

 Projektansökan

Pdf Bild

 Slutrapport  

Grey Linenns