Ett hållbart arbetsliv - Ovanåker

Insatsen syftar till att stärka samverkan mellan berörda parter och utveckla en insats som är tydlig kopplad till de Trisam-team som verkar i kommunen.

Insatsen ska genom utbildning av medarbetare och tillämpning av metod Supported Employment/ Individual placement and support – SE/IPS på prov, för att därefter ta ställning till om och implementering av metoden i ordinarie verksamhet. Metod SE/IPS avser att ge individer i målgruppen i psykiskohälsa stöd och vägledning att finna och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

 

Projektägare

Ovanåker kommun - Arbetsmarknadsenheten i samverkan med Socialförvaltningen

Grey Linenns

Projektperiod

2020-09-01 – 2023-08-31 

Grey Linenns

Finansiär

Samordningsförbund Gävleborg

Grey Linenns

Kontaktperson 

Stefan Jonsson
070 - 563 52 87
stefan.jonsson@ovanaker.se

Sara Karsbo
0271-571 79
sara.karsbo@ovanaker.se

Grey Linenns

Målgrupp/Intressenter

Målgrupp

• Målgrupp för insats är personer i åldern 16 – 64 år med behov av samordnad rehabilitering.
• Personer som lever med psykisk ohälsa eller upplevd psykiskohälsa som innebär begränsningar i det dagliga livet och den som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Inom målgruppen finns både individer som är sjukskrivna och som inte är sjukskrivna. Individerna finns främst inom LSS, Socialpsykiatri, socialtjänst och Försäkringskassan men även inom Arbetsförmedlingen.


Intressenter – Samverkansparter

Ovanåkers kommun, Region Gävleborg - Hälso- och sjukvård, Edsbyn Din hälsocentral, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan.

Grey Linenns

Bakgrund

I Ovanåkers finns kommuninvånare som trots insatser inte kommer ut i sysselsättning eller arbete. Gemensamt för dem alla är att de lever med psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning vilket leder till stora begränsningar för att delta i arbets- och samhällslivet.
Mysam Ovanåker har genomfört workshop´s i syfte att identifiera och kartlägga behov av utveckling om gemensamma samverkansinsatser för målgruppen i psykiskohälsa. Ett viktigt utgångsläge var de erfarenheter som Edsbyn Din Hälsocentral genererat 2018 – 2019 genom arbetet med att utveckla och effektivisera flödet vid psykisk ohälsa, erfarenheter som implementerades i HC´s verksamhet våren 2019.

Mysam-gruppen identifierade att det för målgruppen inom psykisk ohälsa i stor utsträckning saknades riktade och samordnade insatser för att få en fungerande livssituation gällande hemliv och sysselsättning.
I samband med att Mysam-gruppen aktivt började omvärldsbevaka insatser, studier och evidensbaserade metoder som skulle kunna tillgodose identifierade behov framkom att liknande arbetssätt genomförts där resultatet visat på goda effekter.

Lokala insatser visar på att resultat med satsning på nya metoder med inriktning mot Supported Employment (SE) och Individual placement and support (IPS) har mycket god måluppfyllelse för målgruppen. Utfall visar på att mellan 40 – 63% av deltagare efter insats kommer ut i arbete, sysselsättning eller studier med hänvisning till insatser som IPS-Hudiksvall och SE Coach Gävle.

Vi uppmärksammar även forskning om metod SE/IPS som riktar uppmärksamheten på behov av att ge specifikt stöd inriktat på karriärmöjligheter och/eller utbildning för att främja en etablering på arbetsmarknaden.
Socialstyrelsen rekommenderar, i sina nationella riktlinjer för psykosociala-insatser där Hälso- och sjukvården och socialtjänsten inom ramen för sitt ansvar och i samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, bör erbjuda Supported employment enligt IPS-modellen till personer med psykisk ohälsa som står utanför arbetsmarknaden och som har en vilja och motivation till ett reguljärt arbete.

Grey Linenns

Syfte

Syftet med insats - Ett hållbart arbetsliv, är;
-  att pröva och tillämpa om metod SE/IPS lokalt kan fungerar bra för att ge individer i målgruppen psykiskohälsa stöd och vägledning till att finna och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.
-  att stärka samverkan mellan berörda parter genom att utgå från en gemensam metod och utveckla en insats som är tydlig kopplat till de Trisam-team som verkar i Ovanåkers kommun.

Grey Linenns

Mål

  • Att tillhandahålla stöd för totalt 45 deltagare med könsfördelning, 50 % kvinnor och 50 % män. Ett stöd som är baserat på och har inriktning mot metod SE/IPS, där stödet är anpassat efter individens behov, förmåga och önskemål enligt individuell planering.
  • Att minst 40% av deltagarna går vidare till sysselsättning, studier eller anställning.
  • Att deltagare upplever att de fått stöd som varit till nytta.
  • Att utbilda 2 st. medarbetare inom individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten till ”Finsam-coacher” samt 15 st. chefer/beslutsfattare och operativa medarbetare i metod SE/IPS.
  • Att metod SE/IPS efter insatsens avslut är förankrat och implementerat som ett ordinarie arbetssätt som tillämpas av utbildade medarbetare inom socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten.

Grey Linenns

Organisation

Huvudman för insatsen är Ovanåkers kommun, Arbetsmarknadsenheten i samverkan med Socialförvaltningen.

Styrgrupp för insatsen utgörs av Mysam Ovanåker genom: 
Stefan Jonsson, arbetsmarknadschef, Ovanåkers kommun
Sara Karsbo, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen, Ovanåkers kommun
Åsa Olsson, chef biståndsenheten, Ovanåkers kommun
Kristina Billmark Elfstrand, vårdenhetschef, Region Gävleborg
Sofia Rudman Palm, rehab koordinator, Region Gävleborg
Charlotta Backström, sektionschef, Arbetsförmedlingen
Anna Fält Skoglund, enhetschef, Försäkringskassan
Peter Olsson, rehab koordinator, Aleris

Grey Linenns

Metod

Insatsen metod omfattar tre parallella processer

1. Individinriktad coaching-verksamhet i syfte att stödja individen närmare arbetsmarknaden.
2. Organisationsinriktad insats, i syfte att utveckla strukturerad samverkan för stöd till målgruppen och att genom utbildningsinsatser, riktade till medarbetare inom Ovanåkers kommun, implementera arbetssätt och metod i enlighet med SE/IPS.
3. Inremittering av deltagare till isats Ett hållbart arbetsliv i Ovanåker, sker primärt genom aktualisering i lokala Trisam team.

Individinriktad insats
Insatsen består av parallella stödprocesser med individuellt stöd av en Finsam-coach med en bas i grundprinciperna för SE/IPS. Alla individer som vill kan delta oavsett psykiatrisk diagnos, symtom, eller arbetslivserfarenhet. Insatsen bygger på service, egen drivkraft, hög tillgänglighet och flexibilitet. Information om insatsen sprids genom förankring i Mysam-gruppen och styrgrupp för Trisam i Ovanåker. Parternas företrädare förankrar insatsen i respektive organisation.

Medarbetare hos parterna aktualiserar ärenden för vidare remittering till insatsen genom Trisam i Ovanåker. 

Insatsen är inte tidsbegränsad – arbetet fortsätter så länge individen har behov av och önskar stöd. Stödet är situations anpassat och flexibelt utifrån individuellt behov med målsättning om att över tid trappas ned. Både deltagare och arbetsplats får stöd av Finsam-Coachen när det behövs.


Organisationsinriktad insats
Insatsen syftar till att implementera Supported Employment/Individual Placement and Support som metod i kommunens ordinarie verksamhet samt att utveckla strukturerad samverkan för stöd till målgruppen. Implementering sker bl.a. genom att erbjuda medarbetare grundutbildning i Supported Employment/ Individual Placement and Support. Grundutbildningen omfattar 4 dagars utbildning.

Utbildning omfattar områden som, Supported Employment/ Individual Placement and Support enligt de fem stegen, yrkesprofil – matchning, hur vi hittar arbetsgivare och hur vi behåller dem, hur vi på bästa sätt säljer in våra arbetstagare, hur vi ger stöd på och utanför arbetsplatsen. 

Utbildningen riktas till medarbetare/chefer inom socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten i Ovanåkers kommun men även medarbetare hos övriga parter. En gemensam utbildning i metod SE/IPS stärker förutsättningar till samarbete mellan dels kommunala insatser men även den lokala samverkan med vården (Region Gävleborg) och Arbetsförmedlingen. Insatsen skapar förutsättningar till ett lokalt förbättrat samarbete mellan parterna och en sömlös rehabiliteringsprocess.

Grey Linenns

Uppföljning/utvärdering 

Insatsen kommer att utvärderas med hjälp av följeforskare från FoU Välfärd Region Gävleborg.
Genomgående kommer all statistik följas, redovisas och utvärderas könsuppdelat. Avstämning och uppföljning sker kvartalsvis 4 ggr/år.
Finsam-coach rapporterar till Styrgrupp, sker vid behov men minst 3 ggr/år. Delrapport och slutrapport ställs till samordningsförbundet enligt avtal. Huvudman rapporterat till berörda politiker 1 ggr/år, eller vid behov. 

Vid start av insats görs tillsammans med deltagare en gemensam bedömning och en individuell plan upprättas. Här anges nuvarande sysselsättning för att kunna följa utveckling och göra utvärdering som ett komplement till registrering i SUS. 

Grey Linenns

Implementeringsplan

1. Förankring av insats sker i Mysam-gruppen samt hos respektive organisations högste chef.
2. Medarbetare och chefer har under insatstiden utbildats i SE/IPS och förankrat metoden operativt.
3. Förankring av insatsen sker i dialog med politiken och berörda nämnder. 
4. För att möjliggöra en implementering av metod SE/IPS krävs:
- Uttalat och formellt fattade beslut om metodens tillämpning.
- Beslut om vidare finansiering av personal som har det samordnade uppdraget att verka som ”Finsam Coach” för målgruppen.
- Fortsatt kontinuitet av utbildning och handledning i SE/IPS.

Grey Linenns

Dokument 

Pdf Bild

 Projektansökan

Pdf Bild Avtal

Pdf Bild Rapport 1. 20200901-20201231

Pdf Bild Rapport 2. 20210101-20210331

Pdf Bild Rapport 3. 20210401-20210630

Pdf Bild Rapport 4. 20210701-20210930

Pdf Bild Rapport 5. 20211001-20211231

Pdf Bild Rapport 6. 20220101-20220331

Pdf Bild Rapport 7. 20220401- 20220630

Pdf Bild Rapport 8. 20220701- 20220930 

Pdf Bild Rapport 9. 20221001- 20221231

Pdf Bild Rapport 10. 20230101- 20230331

Pdf Bild Rapport 11. 20230401- 20230630

Pdf Bild Slutapport Ett hållbart arbetsliv Ovanåker

Pdf BildFöljeforskningsrapport, Högskolan i Gävle -  Ett hållbart arbetsliv genom riktade & samordnade insatser för individer med psykisk ohälsa i Ovanåkers kommun

 

Grey Linenns