Förstudie - Utveckling av egenmakt för individer med psykisk ohälsa i Hudiksvall

Insatsen syftar till att genom ökad samordning och metodutveckling inom området Tjänstedesign med fokus på brukarinflytande, bygga upp kunskap för tillämpning med målet om att på sikt utveckla insatser och förhållningsätt som är till större nytta för individer i psykisk ohälsa.

Alla offentliga parter har idag ett avgränsat uppdrag som utgår med fokus på regelverk, personer med psykisk ohälsa blir lätt offer och känner sig överkörda i fattade beslut och tillvägagångssätt. Genom att dela förhållningssätt och verktyg, mellan alla parter, kan detta bidra till att individer med psykiska ohälsa får ökad möjlighet att påverka sin livssituation.

OBS! Insatsen förutsättningar för genomförande har pg.a pandemin förändrats sedan ansökan beviljats. Presentationen här nedan är därför uppdaterad i relation till beviljad ansökan.

 

Projektägare

Hudiksvalls Kommun - Social och omsorgsförvaltningen   

Grey Linenns

Projektperiod

2021-02-01 – 2021-10-31

Grey Linenns

Finansiär

Samordningsförbund Gävleborg

Grey Linenns

Kontaktperson 

Sofia Groth     
Insatsledare
0650-55 65 60
sofia.groth@hudiksvall.se 

Grey Linenns

Intressenter/målgrupp

Målgrupp

Målgruppen omfattar tjänstemän hos de offentliga parterna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, primärvård och tillämpliga kommunala verksamheter samt personal inom berörd psykiatrisk verksamhet inom Region Gävleborg. 


Intressenter – Samverkansparter

Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan.

Grey Linenns

Bakgrund

Den dominerande folkhälsoutmaningen år 2030 enligt WHO (2019) förväntas vara psykisk ohälsa. Vi ser därför ett behov av att utveckla både arbetssätt och riktade insatser för att främja egenmakt hos individer med psykisk ohälsa, genom att kunna påverka sin egen livssituation i en positiv riktning finns möjligheter för att må bättre. 

Alla offentliga parter har idag ett avgränsat uppdrag som utgår med fokus på regelverk, personer med psykisk ohälsa blir lätt offer och känner sig överkörda i fattade beslut och tillvägagångssätt.

Genom att dela förhållningssätt och verktyg, mellan alla parter, kan detta bidra till att individer med psykiska ohälsa får ökad möjlighet att påverka sin livssituation. 

För att undersöka hur vi, offentliga parter, i Hudiksvall kan agera tillsammans, för att alla individer med psykisk ohälsa ska kunna uppnå sin fulla potential mot ett självständigt liv, vill vi genomföra en förstudie.

Grey Linenns

Syfte

Insatsen syftar till att genom ökad samordning och metodutveckling inom området Tjänstedesign med fokus på brukarinflytande, bygga upp kunskap för tillämpning med målet om att på sikt utveckla insatser och förhållningsätt som är till större nytta för individer i psykisk ohälsa..                                                               

Grey Linenns

Mål

Utveckla och formulera förslag till utvecklingsspår som ska leda till ett partsgemensamt förhållningssätt och verktyg för alla lokala samverkansparter som representeras i Mysam-Hudiksvall.
Utvecklingsspåren ska gå att implementera inom befintlig verksamhet.

Grey Linenns

Organisation

Styrgrupp utgörs av utsedda chefer i Mysam Hudiksvall.

Arbetsgrupp utgörs av Fredrik Nygren, IPS coach Hälsopedagog, Helena Holm, Boendestöd Rehabiliteringsvetare och Sofia Groth projektsamordnare jobbcentrum Hudiksvalls kommun.

Grey Linenns

Metod

- Förstudien kommer att genomföras genom omvärldsbevakning som inbär studier av aktuell forskning, rapporter och litteratur inom området.

- Två dagars grundkurs i tjänstedesign genomförs om möjligt under våren 2021. Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man involverar användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov. Utbildningen är praktisk och fokus ligger på att lära genom att göra med metoder i att genomföra djupintervjuer, observationsstudier, användarresa, idégenerering samt prototypframtagning.

- Förstudien har en explorativ ansats vilket innebär att vi relativt öppet kommer att söka information och låta frågeställningar växa fram i takt med att materialinsamlingen pågår.

Grey Linenns

Uppföljning/utvärdering 

Uppföljning och utvärdering görs av styrgrupp vid förstudiens slut.

Grey Linenns

Implementeringsplan

Förstudiens resultat och utvecklingsspår ska ligga till grund för framtida arbete och utvecklingsarbete.
Arbetsgrupp i samverkan med styrgrupp analyserar, utvecklar strategi och upprättar genomförande plan för framtagna utvecklinsspår.
Resultatet sprids genom Mysam-Hudiksvall och delges kommunens berörda nämnder och politiker.

Grey Linenns

Dokument 

Pdf Bild

 Projektansökan

Pdf Bild Avtal

Pdf BildSlutrapport förstudie - Utveckling av egenmakt för individer med psykisk ohälsa i Hudiksvall

Film Tag  Kortfilm - Egenmakt & Brukarinflytande

Grey Linenns