Förstudie - kartläggning Psykisk ohälsa Gävle kommun

Insatsen syftar till att kartlägga personer med psykisk ohälsa 16 - 65 år som har försörjning via offentliga medel. Kartläggningen ska ge en god statistisk bild över individer med psykisk ohälsa i Gävle och ge svar på hur många individer det rör sig om, var i offentlig verksamhet man har sin försörjning/aktivitet, uppdelat per insats (specificera även de utan insats), ersättningsformer och samhällskostnader. 

Underlaget ska ligga till grund för att identifiera strategier och insatser för att i ett nästa steg bedöma vilka fokusområden och insatser som är bäst lämpar sig för att möta behov hos målgruppen.

 

Projektägare

Gävle Kommun - Välfärd Gävle

Grey Linenns

Finansiär

Samordningsförbund Gävleborg

Grey Linenns

Kontaktperson 

Annica Pender
Insatsledare
026-17 98 13
annica.pender@gavle.se

Eva von Scheele-Frid
Insatsledare
026-17 29 28
eva.von_scheele_frid@gavle.se

Grey Linenns

Intressenter/målgrupp

Målgrupp
Personal och chefer inom Gävle Kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gävleborg som arbetar med individer med psykisk ohälsa eller har annan relevant kompetens i området psykisk ohälsa.

Intressenter – Samverkansparter

Gävle kommun, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan.

Grey Linenns

Bakgrund

Mot bakgrund att psykisk ohälsa förväntas vara den dominerande folkhälsoutmaningen år 2030 och redan nu är det en mycket stor utmaning i Gävle kommun bestämde Mysam Gävle under 2018 att gruppens fokusområde framåt är psykisk hälsa. Något som har diskuterats i gruppen är vilken strategi man ska ha framåt. Gruppen har till viss del kartlagt aktiviteter som i dagsläget är aktiva för att öka psykisk hälsa men överlag saknas information för att på ett säkert sätt kunna bedöma vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas för målgruppens bästa. Troligt är även att det under ett fortsatt arbete framkommer att det saknas insatser eller att man behöver arbeta på ett annat sätt i befintliga insatser för att fler ska närma sig arbetsmarknaden.

Något som också har diskuterats var att ha en gemensam begreppskedja som inkluderar alla parter. Syftet med gemensamma begrepp var att; undvika feltolkningar/misstag, ökad kunskap om varandra verksamhet via terminologi, positivt för gemensamma möten/samordning, bra för samplanering, mer effektiva i hur vi arbetar, tydligare mål, tydliggöra ansvar, identifiera mål och hinder, tydligare kommunikation och snabbare process för kunden. Vi behöver också identifiera hur målgruppen, individer med psykisk ohälsa, ser ut inom de olika nivåerna samt hur individerna förflyttas.

Mysam har identifierat behov av utveckling i flera delar. 

1. Kartläggning av personer med psykisk ohälsa 16-65 år som har försörjning via offentliga medel.

2. Analyser och bedömning av fokusområden i nästa steg.  Som möjlig del av detta eller som nästa steg kan det behövas någon som koordinerar insatser (liknande DUA koordinator) för att säkerställa att rätt insatser får rätt fokus och resurser.

3. I utvecklingsprocessen av befintliga och nya insatser ska metoden tjänstedesign vara företrädande. Tjänstedesignmetod förespråkas av SKL och är en utvecklingsprocess där man involverar användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för. Metoden säkerställer att tjänster är värdeskapande, särskilt när man behöver förstå vilka outtalade eller mer svårfångade behov som finns.

Denna insats avser del 1.

Grey Linenns

Syfte

Syftet med förstudien är att ge en god statistisk bild över individer med psykisk ohälsa i Gävle och ge svar på hur många individer det rör sig om, uppdelat per insats (specificera även de utan insats), ersättningsformer och samhällskostnader.                                                                   

Grey Linenns

Mål

Identifiera personer med psykisk ohälsa. Antal (kvinnor/män), ålder, utbildningsnivå, var i offentlig verksamhet har man försörjning/aktivitet.
Efter förstudien kommer Mysam Gävle fatta beslut om en operativ genomförandeplan samt kopplat till detta eventuellt söka medel för del 2 och 3.

Grey Linenns

Organisation

Styrgrupp för insatsen: Mysam Gävle - myndigheter i samverkan.
Förstudie genomförs av FoU välfärd.

Grey Linenns

Metod

Förstudie genomförs av FoU välfärd genom insamling av statistik om individer med psykisk ohälsa i Gävle. Insamling kompletteras genom granskning av tidigare utredningar.

Grey Linenns

Uppföljning/utvärdering 

Uppföljning och utvärdering görs av styrgrupp vid förstudiens slut.

Grey Linenns

Implementeringsplan

Mysam Gävle är styrgrupp och resultatet kommer att tas tillvara i nästa fas av det övergripande projektet.
Styrgrupp analyserar, utvecklar strategi och skapar en genomförande plan.  

Grey Linenns

Dokument 

Pdf Bild

 Projektansökan

Pdf Bild Avtal/Överenskommelse

Pdf Bild

 Beslutsmeddelande  

Pdf Bild Slutrapport förstudie

Grey Linenns