Förstudie - Prova vägar vidare Bollnäs

Insatsen förväntas leda till ett utvecklat gemensamt arbetssätt med målgruppen som under tiden implementeras i ordinarie verksamhet

Projektägare

Bollnäs Kommun - Socialförvaltningen

Grey Linenns

Finansiär

Samordningsförbund Gävleborg

Grey Linenns

Kontaktperson 

Berit Enberg Stobby 
Insatsledare
0278-256 15
berit.enberg-stobby@bollnas.se

Gunilla Österholm
Ansvarig för genomförandet av insatsen 
0278-252 89, 070-206 16 41
gunilla.osterholm@bollnas.se

Grey Linenns

Intressenter/målgrupp

Målgrupp
- Primär målgrupp är professionella och chefer på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt Bollnäs kommun. 
- Sekundär målgrupp är de ca 80 individer (45 kvinnor, 35 män) som erhåller ekonomiskt bistånd samt är sjukskrivna 
-10 lämpliga individer identifieras via Trisam som utgör den initiala pilotgruppen. Intressenter – Samverkansparter

Bollnäs kommun, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan.

Grey Linenns

Bakgrund

Bollnäs har under många år arbetat med olika insatser för att de som står långt från arbetsmarknaden ska få försörjning. Med dessa insatser så har man på ett bra sätt lyckats med att stötta de i målgruppen med behov av stöd att komma ut i arbete. Personer med pågående sjukskrivning som inte erhåller någon ersättning från Försäkringskassan saknas det dock arbetssätt och metoder för att lyckas rehabilitera mot arbete. För ett framgångsrikt arbete krävs det ett nära samarbete och samverkan mellan alla parter; vård, kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Bollnäs kommun använder ett kartläggningsverktyg (Instrument X) och ser att just denna grupp sjukskrivna utan ersättning från Försäkringskassan har svårt att komma ur sitt bidragsberoende och i egen försörjning. 

Eftersom det i dagsläget är otydligt vad och hur man behöver arbeta för att vara framgångsrik med målgruppen finns det ett behov av en förstudie. Syfte med förstudien är att ta fram förslag till arbetssätt att utveckla i samverkan som är realistiska och genomförbara i ordinarie verksamhet i syfte att personer med pågående sjukskrivning och huvudsaklig försörjning ekonomiskt bistånd får adekvat stöd att bedöma arbetsförmåga. 

Grey Linenns

Syfte

Syfte med förstudien är att ta fram förslag till arbetssätt, utvecklade i samverkan, som är realistiska och genomförbara i ordinarie verksamhet med målet om att personer med pågående sjukskrivning och huvudsaklig försörjning ekonomiskt bistånd, får adekvat stöd att bedöma arbetsförmåga.                                                                    

Grey Linenns

Mål

Målsättning med förstudien är att:
- Identifiera arbetssätt som kan implementeras i ordinarie arbete 
- Klarlägga ansvarsfördelning mellan parterna, vem gör vad när? 
Upprätta processer för individerna samt handläggare 
Identifiera en plan för hur vägen framåt skulle kunna se ut för att parterna i framtiden kan dela kunskap och syn på arbetsförmåga

Grey Linenns

Organisation

Styrgrupp för insatsen: Mysam Bollnäs - myndigheter i samverkan. 
Insatsen kommer att vara nära sammankopplad med Trisam.

Grey Linenns

Metod

Identifikation av deltagare till insatsen sker via Trisam-team. 
En handläggare/processledare anställd inom socialförvaltningen kommer att arbeta både till viss del operativt och strategiskt med att utveckla arbetet i samverkan med övriga parter. 

I insatsen kommer att ingå kompetenshöjande insatser för alla som arbetar med målgruppen, exempelvis kan det ingå insatser inom försäkringsmedicin, om varandras uppdrag/arbetssätt etc. 

Målet är att kartlägga gruppen och dess behov. En väg som behöver prövas ytterligare är arbetsförmågebedömningar. Processledaren ska följa personen från utgångsläget till målet och visa på nya vägar som behöver skapas. Arbetsställen där det kan ske behöver tas fram. Det behöver även tydliggöras hur olika vägar framåt i processen för den enskilde kan se ut vare sig det leder till sysselsättning eller annan ersättning än försörjningsstöd. 

Handläggare/processledare anställd inom socialtjänsten ansvarar för att genom praktiskt arbete med 10 individer arbeta med förslag till frågeställningarna under 5.2. 

Processledare har tillgång till en grupp bestående av medarbetare och chefer som bollplank, faktastöd och kunskapsbank. 

Kontinuerlig rapportering sker till Mysam i Bollnäs genom att processledare deltar och föredrar. 

Grey Linenns

Uppföljning/utvärdering 

Processledaren ska kartlägga nuläge och i slutet av insatsen redovisa resultat för de som ingår i målgruppen.
Hur myndighetssamverkan påverkats ska ingå i uppföljning. 

Grey Linenns

Implementeringsplan

Insatsen förväntas leda till ett utvecklat gemensamt arbetssätt med målgruppen som under tiden implementeras i ordinarie verksamhet

Grey Linenns

Dokument 

Pdf Bild

 Projektansökan

Pdf Bild Avtal/Överenskommelse

Pdf BildSlutrapport förstudie - Prova vägar vidare

Grey Linenns