Förstudie om förutsättningar för start av Fontänhus i Sandvikens kommun

Förstudien syftar till att ta reda på om det finns förutsättningar för att starta ett Fontänhus i Sandviken. Under insatsen kommer man att arbeta med hur Fontänhusmodellen ser ut samt undersöka hur det skulle kunna finansieras. Förstudien kommer att kartlägga hur behovsgruppen (personer med psykisk funktionsnedsättning utan sysselsättning) ser ut. Förstudien kommer även undersöka om angränsande kommuner är intresserade.

 

Projektägare

Sandvikens kommun Arbetslivsförvaltningen - LOK-Center 

Grey Linenns

Finansiär

Samordningsförbund Gävleborg

Grey Linenns

Kontaktperson 

Johnny Sandgren
Insatsledare
076-112 62 91
johnny.sandgren@sandviken.se 

Grey Linenns

Intressenter/målgrupp

 Målgrupp

Mottagare av förstudien är beslutsfattare, både politiker och tjänstemän inom offentlig sektor. 


Intressenter – Samverkansparter

Sandvikens kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gävleborg.
Andra intresseorganisationer som berör målgruppen.

Grey Linenns

Bakgrund

Mysam-gruppen i Sandviken har konstaterat att det finns ett behov av aktiviteter och ett ställe och sammanhang att gå till för målgruppen med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Psykisk ohälsa är dyr och kostnadskrävande både för individ och samhälle.
Mysam-gruppen i Sandviken bedrev lite omvärldsspaning och fann då att det finns en modell som etablerats på 13 orter i Sverige - vilken jobbar med gruppen med psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning. Denna modell kommer från USA och grundar sig på ett koncept med Fontänhus.
Fontänhus har visat sig vara en framgångsrik rehabiliteringsmodell för personer med psykisk ohälsa. Fontänhusmodellen är inte bara bra för individen på det mänskliga planet, utan också effektiv när det gäller att åstadkomma minskade kostnaderför sjukvård, socialt stöd från kommun och sjukersättning från staten. 

Grey Linenns

Syfte

Syftet med förstudien är att undersöka förutsättningarna för att starta ett Fontänhus i Sandviken och att kartlägga behovsgruppen dvs. personer med psykisk funktionsnedsättning utan sysselsättning.

Grey Linenns

Mål

Målet är att ta fram en förstudie utifrån tydliga frågeställningar för att definiera vad vi vill veta och avgränsa inom förstudien.  För att få reda på detta är målet att göra en kartläggning som tar fram kvantitativa data hos samverkande aktörer och intresseorganisationer, få fram ett underlag om hur målgruppen ser ut och vilka behov som finns. Utifrån dessa data kommer vi att göra en analys kring om underlaget är tillräckligt för att starta ett Fontänhus och om ett sådant kan lösa de behov som målgruppen har.   

Förstudien ska sedan ligga till grund för att politikerna i Sandvikens kommun och i Region Gävleborg, ska kunna ha ett aktuellt och tillförlitligt underlag att fatta beslut kring angående att starta och/eller finansiera/delfinansiera ett Fontänhus i Sandviken.

Grey Linenns

Organisation

Styrgrupp för insatsen: Mysam Sandviken - myndigheter i samverkan

Insatsen genomförs av en halvtidstjänst (50%) på LOK-Center med stöd från chefen på LOK-Center, tillika partsreprensetan i Mysam-Sandviken. 

Grey Linenns

Uppföljning/utvärdering 

Mysam-Sandviken har som stående punkt vid sina sammaträden att följa upp arbetet med förstudien kring att starta ett Fontänhus i Sandviken. Förstudien ska vara färdig till 2019-11-30 och då kan man utvärdera kvaliteten på själva förstudiedokumentet. Sedan ska den lämnas över till politiker inom region Gävleborg och kommunfullmäktige att fatta beslut kring.

Grey Linenns

Implementeringsplan

Politikerna i kommunfullmäktige i Sandviken och region Gävleborg har att fatta beslut utifrån förstudien - om det ska startas ett Fontänhus i Sandviken och vem som i sådana fall ska få uppdraget att driva frågan.

Grey Linenns

Dokument 

Pdf Bild

 Projektansökan

Pdf Bild Avtal/Överenskommelse

Pdf Bild

 Slutrapport 

Grey Linenns