Metodstöd Trisam-team

Trisam-processen steg för steg för handläggare

Före mötet

 • Besluta om individen kan vara aktuell för Trisam.
 • Informera individen om vad Trisam är, dess syfte och mål. 
 • Formulera en frågeställning tillsammans med individen och inhämta skriftligt samtycke.
 • Individen ska erbjudas möjligheten att medverka vid team-möte.
 • Kom ihåg att ärendet skall anmälas till rehabiliteringskoordinatorn vid vårdenheten.

Under mötet

 • Utifrån frågeställningen, individens förutsättningar och mål görs en kartläggning av vilka insatser som kan vara aktuella.
 • På Trisam-mötet bestäms vem som har ansvaret, vem som ska återkoppla till individen och vem som fortsätter planeringen tillsammans med individen.

Efter mötet

 • Återkoppling till individen och fortsatt arbete/handläggning hos respektive part utifrån planeringen.
 • En rekommendation eller planering finns, rätt part har äger huvudansvaret och håller i den fortsatta planeringen med individen.

Avslut

 • Avslut är här inte samma sak som att individen återgått i arbete/arbetssökande, utan det definieras i stället som att det ska finnas ett mål och en pågående planering.
 • Ett ärende kan när som helst återigen aktualiseras i Trisam, säkerställa då att samtycke fortfarande gäller eller inhämta ett nytt samtycke, innan mötet.

Trisam metodstöd för handläggare 

Här kan du som handläggare ladda ned Metodstöd för Trisam-teamet.

 

 
 

Bild Metodsto D Trisam Maj 2022 (1)

                 Metodstöd trisam-team