Om Trisam

Trisam en strukturerad metod för samverkan

Trisam - Tidig Rehabilitering i Samverkan, är en grundläggande samverkansstruktur och metod för att arbeta med rehabilitering i samverkan mellan sjukvården, kommunen (socialtjänsten), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Arbetet sker i gemensamma team med handläggare och representanter från respektive part. Arbetssättet är lärande och påverkar de fyra myndigheterna att samverka. Arbetssättet syftar till att ge ett likvärdigt stöd till en samordnad kartläggning för alla invånare med sammansatta behov i länets kommuner - ett effektivt stöd till rätt insats, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt.

En hållbar struktur och metod, som bidrar till kompetensöverföring mellan berörda aktörer och ökad förståelse för varandras uppdrag. Arbetssättet är lärande och påverkar de fyra myndigheterna att samverka. Samordningsförbund Gävleborg har i uppdrag att stödja utvecklingen av Trisam i Gävleborgs län.

Trisam bygger på att team skapas på respektive vårdenhet under ledning av rehabiliteringskoordinator från Region Gävleborg. I Trisam-teamet ingår utsedda representanter från respektive organisation. I teamet kan det ingå flera representanter från vården exempelvis läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut eller kurator. 

Teamet möts regelbundet för att diskutera frågeställningar kring individer där samverkansbehov har lyfts från någon deltagande part. En förutsättning för detta är att ett samtycke har inhämtats från Individen. Individen erbjuds alltid att medverka vid Trisam-teamens möten.

Trisam 2024 - 2025

Målsättning

Individ: 
- Alla invånare har samma förutsättningar och likvärdigt stöd till samordnad kartläggning via Trisam. 
- Fler individer väljer att delta i sitt eget Trisam-möte. 

Medarbetare: 
- Trisam upplevs som ett användbart forum där medarbetare inom teamet har god kunskap om varandra och vet vad andra myndigheter kan tillföra. 

Organisation: 
- Trisam-team finns på alla HC och öppenvårdspsykiatriska mottagningar i länet. 
- Trisam-möten genomförs enligt plan 
- Ökad kunskap om jämställdhet och mångfald inom Trisam. 
- Trisam är ett effektivt arbetssätt. 

 

Beviljad ansökan 2024 - 2025 

Pdf BildTrisam 2024 - 2025Trisam 2024 - 2025

Film Trisam

Samverkan som gör skillnad
- Arr. Samordningsförbund Gävleborg..

Koordinering av rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen, inom hälso- och sjukvården
- Arr. Uppsala universitet