Projektering Fontänhus - Sandviken

Insatsen syftar till att projektera och starta ett Fontänhus i Sandviken/Västra Gästrikland genom att anställa en projektledare som klargör förutsättningarna för projektering samt i processen involverar målgruppen i arbetet samt att säkerställa en långsiktig finansiering.

 

Projektägare

Sandvikens Kommun - Kommunledningskontoret

Grey Linenns

Projektperiod

2022-01-01 – 2023-03-31

Grey Linenns

Finansiär

Samordningsförbund Gävleborg

Grey Linenns

Kontaktperson 

Insatsledare 

Ann-Sofie Karlsson Hedenström
070-552 71 92
ann-sofie.hedenstrom@sandviken.se


Verksamhetsutvecklare

Maria Reeves
026-24 12 25
maria.reeves@sandviken.se

Grey Linenns

Intressenter/målgrupp

Målgrupp

Personer i åldern 16-64 år som lever med psykisk ohälsa i Sandviken eller västra Gästrikland.


Intressenter – Samverkansparter

Region Gävleborg

Grey Linenns

Bakgrund

Under 2019 gjordes en förstudie vars syfte var att utreda förutsättningarna för ett fontänhus i Sandviken. Förstudiens slutsatser var att det finns goda förutsättningar. Det finns enligt kartläggningen som gjordes en stor målgrupp personer i olika åldrar med psykisk ohälsa som saknar sysselsättning, och som trots olika befintliga insatser lever i utanförskap och isolering. Alla parter som deltog i förstudien var positiva till ett fontänhus.

Grey Linenns

Syfte

Insatsen syftar till att anställa en projektledare som uppdaterar och fördjupar tidigare genomförd förstudie, bl a genom att involvera målgruppen, för att klargöra förutsättningarna för att projektera och starta ett fontänhus i Sandviken eller västra Gästrikland.
Målgruppens deltagande i arbetet och den långsiktiga finansieringen ska särskilt säkerställas.                                                   

Grey Linenns

Mål

Målet är att starta ett fontänhus i Sandviken, som eventuellt omfattar hela västra Gästrikland (Sandviken, Ockelbo, Hofors).

Grey Linenns

Organisation

Projektet kommer att ledas av kommunledningskontoret i samarbete med berörda förvaltningar och bolag. Förankring av arbetet ska ske i kommundirektörens ledningsgrupp och med bolagens VD. I projektorganisationen ska finnas styrgrupp, arbetsgrupp och en referensgrupp. Under arbetets gång ska en interimsstyrelse för Fontänhus bildas.

Grey Linenns

Metod

Projektet ska kartlägga, mobilisera och förankra idén om fontänhus, vilket ska beskrivas mer konkret i projektplanen, som upprättas av projektledaren.

Grey Linenns

Uppföljning/utvärdering 

Projektet förväntas pågå under hela 2022.
Målet är att utredningen ska leda till projektering och start av ett fontänhus under senare delen av 2022 eller i början av 2023

Grey Linenns

Implementeringsplan

Projektet följer projektplanen.
Projektledaren rapporterar till styrgruppen som har ansvaret. Successivt överlämnas ansvaret till interimsstyrelsen.

Grey Linenns

Dokument 

Pdf Bild

 Projektansökan

Pdf Bild Rapport 1. 20220101-20220331

Pdf Bild Rapport 2. 20220401- 20220630

Pdf Bild Rapport 3. 20220701-20220930

Pdf Bild Rapport 4. 20221001- 20221231

Pdf Bild Slutapport Projektering Fontänhus i Sandviken

Grey Linenns