Ökad kompetens för utveckling av Arbetsintegrerande socialt företaagande 

 

Samordningsförbund Gävleborg har under perioden augusti 2016 – december 2020 drivit en långsiktig satsning för kunskapsutveckling om arbetsintegrerande sociala företag - ASF.  
Huvuduppgiften för ett samordningsförbund är att samordna de samverkande parternas resursinsatser med avseende på åtgärder som riktar sig till FINSAMs målgrupp - personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) som är i behov av samordnade insatser.  
ASF är företag som driver näringsverksamhet med målsättningen att integrera människor i arbetsliv och samhällsliv. Målgruppen för den finansiella samordningen står ofta långt ifrån arbetsmarknaden och kan behöva särskilt anpassade arbetsplatser för att kunna få och behålla ett arbete. ASF kan fungera som en sådan arbetsplats.

Grey Linenns

Insatsägare

Samordningsförbund Gävleborg

Grey Linenns

Bakgrund

Inom Gävleborgslän finns ett 30-tal aktiva ASF som omfattar verksamhet som berör totalt ca 350 personer, varav ca 200 är anställda.
Arbetsträning och rehabilitering är en viktig del i verksamheten. 

ASF är dock en relativt ny företagsform och för många okänt. Det är därför viktigt för legitimiteten att länets innevånare, folkvalda och tjänstepersoner inom offentlig sektor får ökad kunskap och kännedom om ASF.
Samordningsförbundet ser en stor potential för utvecklingen av ASF och möjligheterna till ökad arbetsintegration.

Grey Linenns

Kontaktperson 

Per Lundgren    
Verksamhetsutvecklare
070 - 320 54 68
per.lundgren@finsamgavelborg.se

Grey Linenns

Målgrupp

Förbundsparter, tjänstepersoner, medarbetarare, lokal- och regional-politiker som möjliggör utveckling av ASF.

Grey Linenns

Mål

Övergripande målsättning för insatsen
- Att öka kunskapen om ASF hos förtroendevalda och tjänstepersoner inom offentlig sektor.
- Att göra ASF känt på övergripande nivå hos förbundets parter.
- Att bidra till utveckling av hållbara stödstrukturer för ASF på lokal och regional nivå.
- Att stödja utveckling av en ökad nyttjandegrad av individuella placering för rehabilitering, arbetsprövning, arbetsträning hos ASF.

Grey Linenns

Metod

Beskrivning av verksamheten
För insatsen finansierar samordningsförbundet en processledare med uppdrag att förmedla kunskap om ASF samt utveckla samverkan mellan offentliga parter i länet och de befintliga ASF. Tjänstegrad för processledare har över tid varierat mellan 100% - 50%.
Processledares uppdrag har utgått från en årligen upprättad handlingsplan med fokus på strukturpåverkan och kompetenshöjande insatser.

Huvudsakliga aktiviteter och insatser
- Informations och kunskapsspridning genom konferenser och seminarier.
- Kompetensutveckling genom utbildningsinsatser.
- Kunskapsdialoger för ökad samverkan och strukturpåverkan.
- Strukturpåverkan genom samverkan med andra offentliga aktörer, lokalt, regionalt och nationellt.
- Kunskapsspridning genom olika sociala medieplattformar.

Grey Linenns

 Definition - Arbetsintegrerande sociala företag - ASF

ASF är företag som driver näringsverksamhet - producerar och säljer varor och/eller tjänster: 

  • med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv & samhälle
  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter
  • som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

Grey Linenns

Dokument 

Pdf Bild

Slutrapport Insats – Ökad kompetens för utveckling av Arbetsintegrerande socialt företagande 2016 - 2020

Pdf Bild Se Informationsfilm om ASF här

Pdf Bild Lyssna på Sociala företagspodden här

Grey Linenns