Trisam-processen

 

Trisam-processen för handläggare

Före mötet – Besluta om individen kan vara aktuell för Trisam. Informera individen om vad Trisam är, dess syfte och mål. Formulera en frågeställning tillsammans med individen och hämta in skriftligt samtycke. Kom ihåg att ärendet skall anmälas till rehabiliteringskoordinatorn vid vårdenheten. Använd checklistan.

Under mötet – Utifrån frågeställningen, individens förutsättningar och mål görs en kartläggning av vilka insatser som kan vara aktuella. På Trisam-mötet bestäms alltid vem som har ansvaret, vem som ska återkoppla till individen och vem som fortsätter planeringen tillsammans med individen.

Efter mötet – Återkoppling till individen och fortsatt arbete/handläggning hos respektive part utifrån planeringen. En rekommendation eller planering finns, rätt part har tagit bollen och håller i den fortsatta planeringen med individen.

Avslut – Avslut är här inte samma sak som att individen återgått i arbete/arbetssökande, utan det definieras istället som att det ska finnas ett mål och en pågående planering.
Ett ärende kan när som helst lyftas igen på TRISAM. Om du lyfter ett gammalt ärende, säkerställ innan mötet att samtycket fortfarande gäller - eller ta in nytt samtycke.

 Grey Line 240Px


Trisam-processen för dig som privatperson

Före – Du tillsammans med din handläggare eller kontaktperson hos någon av parterna formulerar en frågeställning, ett syfte eller mål med att ditt ärende lyfts på Trisam. För att parterna ska kunna ta upp ditt ärende måste underteckna ett skriftligt samtycke för informationsutbyte mellan parterna. Din handläggare remitterar ditt ärende till rehabiliteringskoordinator, och ärendet planeras in för att tas upp i Trisam-teamet vid kommande möte.

Under – Utifrån frågeställningen, syfte eller mål och dina individuella förutsättningar görs en kartläggning av vilka insatser som kan bli aktuella i Din rehabiliteringsprocess. Ett förslag på planering tas fram. På Trisam-mötet bestäms alltid vem som ska återkoppla till dig och vem som fortsätter planeringen tillsammans med dig.

Efter – En av deltagarna på mötet återkopplar till dig och berättar hur förslaget till planering av din rehabiliteringsprocess ser ut. Tillsammans bestämmer ni fortsatt arbete i din rehabiliteringsprocess och fortsatt handläggning hos respektive part utifrån planeringen.

Avslut – Ditt ärende avslutas i Trisam när det finnas ett mål och en pågående planering. Avslut i Trisam är inte samma sak som att du återgått i arbete/arbetssökande, utan att det finns en tydlig väg framåt. Om ditt ärende skulle behöva lyftas i Trisam igen, finns det alltid möjlighet till det.

Till dig som handläggare:

Metodstöd trisam-team

 

Till dig som privatperson:

Trisam-folder