Trisam 2.0

Inom ramen för samordningsförbundet finansieras Trisam, en struktur och arbetsmetod för att
arbeta med rehabilitering i samverkan mellan sjukvården, kommunen (socialtjänsten), Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen. Arbetet sker i gemensamma team med deltagande handläggare från respektive part.
Trisam teamen träffas fysiskt på vårdenheter i Gävleborgs län där rehabiliteringskoordinatorn
har en sammankallande funktion för teamen och det samordnande rehabiliteringsarbetet som
sker inom vården.

Utvecklingsarbetet Trisam 2.0 syftar till att utveckla arbetssätt och metoder så att alla parter kan fortsätta
medverka i Trisam, en partsgemensam arbetsgrupp är tillsatt som ska arbeta fram ett eller flera utvecklingsspår. 

Projektägare
Samordningsförbund Gävleborg

Finansiär
Samordningsförbund Gävleborg

Kontaktperson
Helene Tyrén
Processledare
072 – 724 68 56
helen.tyren@forsakringskassan.se

Intressenter/målgrupp
Målgrupp
Insatsen Trisam 2.0 vänder sig till individer mellan 16-64 år med behov av samordnad rehabilitering
på grund av ohälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning, ca 800 individer årligen. 
Målgruppens
könsfördelning kommer särskilt att följas både vad gäller antal individer men även avseende resultat. 

Intressenter – Samverkansparter
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länets 10 kommuner och Region Gävleborg med anslutna i Hälsoval.

Bakgrund
Trisam – tidig rehabilitering i samverkan, startade som ett pilotprojekt i Gävle i augusti 2014, utifrån
ett utvecklingsarbete som skett via den statliga kompetensutvecklingssatsningen KUR. I Gävle
startade det första Trisam teamet på Södertulls Hälsocentral hösten 2014. Därefter har Trisam team
successivt startat i alla länets kommuner i Gävleborgs län. 2016 tog samordningsförbundet beslutet
att Trisam processledning skulle finansieras via förbundets samverkansmedel. Att samordningsförbundet
har finansierat framväxten av Trisam har varit en framgångsfaktor i flera perspektiv. Även om
antal Trisam hela tiden ökar så sker det gradvis och det har krävts stor envishet och målfokus.
Det är en stor utmaning att fyra olika parter samverkar, samma parter äger förbundet och måste
vara överens om en strategisk inriktning på en övergripande nivå.  

De statliga aktörerna har identifierat behov att utifrån interna direktiv utveckla Trisam för att i högre
grad sätta individen i centrum samt fortsätta utveckla samverkan efter konsultation i Trisam teamen

Syfte
Med anledning av att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans uppdrag och riktlinjer förtydligats
finns ett behov av att utveckla Trisam samt söka medel för att säkra ett fortsatt deltagande inom samarbetet Trisam. 

Följande ska beaktas och lyftas fram i utvecklingsarbetet: 

- Öka individens delaktighet i sin egen rehabiliteringsprocess 

- Alla parter nyttjar forumet Trisam i lika hög grad som reviderats till antal initierade ärenden i
Trisam är mer jämt fördelat mellan parterna 

- Att konsultationen gör skillnad för individen                                                                   

Mål
Det övergripande målet är att individen, genom parternas gemensamma kartläggning får effektiv,
snabb och adekvat insats.
- Individens ökade delaktighet i insatsen 
- Alla parter lyfter lika många ärenden i Trisam 
- Insatsen förväntas leda till att målgruppen sex månader efter konsultation upplever att de är mer redo att arbeta eller studera. 
- Sex månader efter konsultation har andelen individer har försörjning via socialbidrag/sjukpenning/a-kassa/aktivitetsstöd minskat.

Organisation
Styrgrupp:
Fyrpartschefsgruppen representerade av Eva Alner Liljedahl Försäkringskassan, Gabriella Persson Turdell
som ersatts av Mohamed Chabchoub Arbetsförmedlingen, Roger O Nilsson Region Gävleborg, Tina Manson Söderlund Bollnäs kommun.

Arbetsgrupp:
Helene Tyrén Försäkringskassan och processledare för Trisam
Charlotte Thorbjørnsen som ersatts av Malin Rudolfsson Försäkringskassan
Anette Kjellin, Region Gävleborg 
Peo Hermansson som ersatts av Maria Klang Region Gävleborg
Katarina Gröndahl Sandvikens kommun 
Helena Hägg Hudiksvalls kommun 
Anna Magnusson Kroon Arbetsförmedlingen 
Charlotta Backström Arbetsförmedlingen har ej deltagit

Referensgrupp
Respektive Trisam styrgrupp i Gävleborgs län

Metod
En arbetsgrupp bestående av 2 personer per huvudman och som leds av processledare Helene Tyrén. 
Arbetsgruppen har i uppdrag att via workshop och bred medverkan från Trisam teamen arbeta
fram ett eller flera olika utvecklingsspår. Den övergripande arbetsgruppen ska även arbeta med att omvärldsspana. 

- Under utvecklingsarbetet kommer Trisam teamens arbete att löpa på som de gjort tidigare. 
- Fyrpartschefsgruppen är styrgrupp för arbetet dit arbetsgruppen redovisar.
- Efter redovisning i fyrpartschefsgruppen så införs det utvecklade arbetssättet för Trisam 2.0. 
- Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer även att bedriva ett internt arbete med att
utveckla arbetet så att relevanta ärenden lyfts från respektive part tidigt i processen. 
- Arbetet leds av en processledare 90% som stödjer befintliga team och styrgrupper samt nya grupper som önskar starta. 
- Under perioden då arbetsgruppen jobbar fram en ny och hållbar modell så kvarstår nuvarande styrgrupper.

Uppföljning/utvärdering 
Arbetsgruppen ska ta fram ett eller flera utvecklingsspår som ska presenteras för uppdragets
styrgrupp (den strategiska fyrpartschefsgruppen) den 27 mars 2020.

Deltagare och medarbetare följs upp via NNS indikatorenkäter.

Avidentifierade data samlas in vid varje Trisam möte och könsfördelning följs.

Implementeringsplan
Förankring och beslut av utvecklingsspår sker av den strategiska fyrpartschefsgruppen samt i Mysam/Trisam gruppen.
Förändringar i insatsen Trisam 2.0 från och med 1 oktober 2020

Grey Linenns

 

 

 

Dokument arbetsgruppens utvecklingsarbete 

Pdf BildArbetsgruppens rapport - Utveckling Trisam 2.0

Pdf BildTids- och aktivitetsplan för utveckling Trisam 2.0 

Grey Linenns

Dokument - Delrapporter

Pdf Bild Ansökan Trisam 2.0 huvudinsats – Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen

Pdf BildAvtal Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen

Pdf Bild

1. Rapport 2019-10 - 2020-03 _T2 Arbetsförmedlingen - Försäkringskassan

Pdf Bild

2. Rapport 2020-04 - 2020-09 _T2 Arbetsförmedlingen - Försäkringskassan

Pdf Bild

3. Rapport 2020-10 - 2021-01 _T2 Arbetsförmedlingen - Försäkringskassan

Pdf Bild

4. Rapport 2021-02 - 2021-03 _T2 Försäkringskassan

Pdf Bild

4. Rapport 2021-02 - 2021-03 _T2 Arbetsförmedlingen

Pdf Bild

5. Rapport 2021-04 - 2021-06_T2 Försäkringskassan

Pdf Bild5. Rapport 2021-04 - 2021-06_T2 Arbetsförmedlingen

 

 

Grey Linenns

Pdf Bild

Ansökan Trisam 2.0 – Region Gävleborg

Pdf BildAvtal Region Gävleborg 

Pdf Bild

*Bilaga 1. ansökan Region Gävleborg: En kartläggning
 - Att vara rehabkoordinator i Region Gävleborg
 

Pdf Bild*Bilaga 2. ansökan Region Gävleborg:  Handlingsplan
Trisam-utvecklare Region Gävleborg 2020 - 2021

Pdf Bild

1. Rapport 2020-01 - 2020-04 _T2 Region Gävleborg

Pdf Bild

2. Rapport 2020-05 - 2020-09 _T2 Region Gävleborg 

Pdf Bild

3. Rapport 2020-10 - 2021-01 _T2 Region Gävleborg

Pdf Bild

4. Rapport 2021-01 - 2021-03 _T2 Region Gävleborg

Pdf Bild5. Rapport 2021-04 - 2021-06_T2 Region Gävleborg

Grey Linenns

Pdf BildAnsökan Trisam 2.0 - Bollnäs kommun

Pdf BildAvtal Bollnäs kommun

Pdf Bild

1. Rapport 2020-01 - 2020-04 _T2 Bollnäs kommun

Pdf Bild

2. Rapport 2020-05 - 2020-09 _T2 Bollnäs kommun

Pdf Bild3. Rapport 2020-10 - 2020-12 _T2 Bollnäs kommun

Pdf Bild

4. Rapport 2021-01 - 2021-03 _T2 Bollnäs kommun

Pdf Bild

5. Rapport 2021-04 - 2021-06_T2 Bollnäs kommun

 

Grey Linenns

Pdf BildAnsökan Trisam 2.0 – Gävle kommun

Pdf BildAvtal Gävle kommun 

Pdf Bild

1. Rapport 2019-01 - 2020-04 _T2 Gävle kommun

Pdf Bild

2. Rapport 2020-05 - 2020-12 _T2 Gävle kommun

Pdf Bild

3. Rapport 2021-01 - 2021-03 _T2 Gävle kommun

Pdf Bild

4. Rapport 2021-04 - 2021-06_T2 Gävle kommun

 

Grey Linenns

Pdf BildAnsökan Trisam 2.0 – Hofors kommun

Pdf BildAvtal Hofors kommun

Pdf Bild

1. Rapport 2021-01 - 2021-03 _T2 Hofors kommun

Pdf Bild

2. Rapport 2021-04 - 2021-06_T2 Hofors kommun

 

Grey Linenns

Pdf BildAnsökan Trisam 2.0 - Hudiksvalls kommun 

Pdf Bild

Avtal Hudiksvalls kommun

Pdf Bild

1. Rapport 2019-12 - 2020-04 _T2 Hudiksvall kommun

Pdf Bild

2. Rapport 2020-05 - 2020-12 _T2 Hudiksvall kommun

Pdf Bild

3. Rapport 2021-01 - 2021-03 _T2 Hudiksvall kommun

Pdf Bild

4. Rapport 2021-04 - 2021-06_T2 Hudiksvalls kommun

 

Grey Linenns

Pdf BildAnsökan Trisam 2.0 – Ockelbo kommun

Pdf BildAvtal Ockelbo kommun

Pdf Bild

1. Rapport 2020-01 - 2020-12 _T2 Ockelbo kommun

Pdf Bild

2. Rapport 2021-01 - 2021-03 _T2 Ockelbo kommun

Pdf Bild

3. Rapport 2021-04 - 2021-06_T2 Ockelbo kommun

 

Grey Linenns

Pdf BildAnsökan Trisam 2.0 – Ovanåker kommun

Pdf BildAvtal Ovanåker kommun

Pdf Bild

1. Rapport 2020-03 - 2020-06 _T2 Ovanåkers kommun

Pdf Bild

2. Rapport 2020-07 - 2020-09 _T2 Ovanåkers kommun

Pdf Bild

3. Rapport 2020-10 - 2020-12 _T2 Ovanåkers kommun

Pdf Bild

4. Rapport 201-01 - 2021-03 _T2 Ovanåkers kommun

Pdf Bild

5. Rapport 2021-04 - 2021-06_T2 Ovanåker kommun

 

Grey Linenns

Pdf BildAnsökan Trisam 2.0 - Sandviken kommun

Pdf BildAvtal Sandviken kommun

Pdf Bild

1. Rapport 2019-12 - 2020-03 _T2 Sandviken kommun

Pdf Bild

2. Rapport 2020-04 - 2020-12 _T2 Sandviken kommun

Pdf Bild

3. Rapport 2021-01 - 2021-03 _T2 Sandviken kommun

Pdf Bild

4. Rapport 2021-04 - 2021-06_T2 Sandviken kommun

 

Grey Linenns

Pdf BildAnsökan Trisam 2.0 - Söderhamns kommun

Pdf BildAvtal Söderhamns kommun

Pdf Bild1. Rapport 2020-01 - 2020-03 _T2 Söderhamn kommun

Pdf Bild

2. Rapport 2020-04 - 2020-12 _T2 Söderhamn kommun

Pdf Bild

3. Rapport 2021-01 - 2021-03 _T2 Söderhamn kommun

Pdf Bild

4. Rapport 2021-04 - 2021-06_T2 Söderhamns kommun

 

Grey Linenns