Trisam-processen

Trisam-processen för dig som privatperson

Före – Du tillsammans med din handläggare eller kontaktperson hos någon av parterna formulerar en frågeställning, ett syfte eller mål med att ditt ärende lyfts på Trisam. För att parterna ska kunna ta upp ditt ärende måste underteckna ett skriftligt samtycke för informationsutbyte mellan parterna. Din handläggare remitterar ditt ärende till rehabiliteringskoordinator, och ärendet planeras in för att tas upp i Trisam-teamet vid kommande möte.

Under – Utifrån frågeställningen, syfte eller mål och dina individuella förutsättningar görs en kartläggning av vilka insatser som kan bli aktuella i Din rehabiliteringsprocess. Ett förslag på planering tas fram. På Trisam-mötet bestäms alltid vem som ska återkoppla till dig och vem som fortsätter planeringen tillsammans med dig.

Efter – En av deltagarna på mötet återkopplar till dig och berättar hur förslaget till planering av din rehabiliteringsprocess ser ut. Tillsammans bestämmer ni fortsatt arbete i din rehabiliteringsprocess och fortsatt handläggning hos respektive part utifrån planeringen.

Avslut – Ditt ärende avslutas i Trisam när det finnas ett mål och en pågående planering. Avslut i Trisam är inte samma sak som att du återgått i arbete/arbetssökande, utan att det finns en tydlig väg framåt. Om ditt ärende skulle behöva lyftas i Trisam igen, finns det alltid möjlighet till det.

 

Till dig som privatperson:

Trisam-folder