Om Trisam

 

Trisam en strukturerad metod för samverkan

Trisam - Tidig Rehabilitering i Samverkan, är en grundläggande samverkansstruktur och metod för att arbeta med rehabilitering i samverkan mellan sjukvården, kommunen (socialtjänsten), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Arbetet sker i gemensamma team med handläggare och representanter från respektive part. Arbetssättet är lärande och påverkar de fyra myndigheterna att samverka. Arbetssättet syftar till att ge ett likvärdigt stöd till en samordnad kartläggning för alla invånare med sammansatta behov i länets kommuner - ett effektivt stöd till rätt insats, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt.

En hållbar struktur och metod, som bidrar till kompetensöverföring mellan berörda aktörer och ökad förståelse för varandras uppdrag. Arbetssättet är lärande och påverkar de fyra myndigheterna att samverka. Samordningsförbund Gävleborg har i uppdrag att stödja utvecklingen av Trisam i Gävleborgs län.

Trisam bygger på att team skapas på respektive vårdenhet under ledning av rehabiliteringskoordinator från Region Gävleborg. I Trisam-teamet ingår utsedda representanter från respektive organisation. I teamet kan det ingå flera representanter från vården exempelvis läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut eller kurator. 

Teamet möts regelbundet för att diskutera frågeställningar kring individer där samverkansbehov har lyfts från någon deltagande part. En förutsättning för detta är att ett samtycke har inhämtats från Individen. Individen erbjuds alltid att medverka vid Trisam-teamens möten.

Team-deltagarna förbereder sig inför mötet och tillsammans gör man en kartläggning och inventering av behov och förutsättningar för fortsatt rehabiliteringsarbete. Teamet föreslår sedan hur nästa steg ser ut för rehabilitering. Den övergripande målsättningen är att individer ska komma åter i arbete eller närma sig arbetsmarknaden.

Inom vården möts professioner internt för att säkerställa att medicinska rehabiliterande insatser koordineras och utvärderas. Vårdens egna resurser koordineras med stöd av rehabiliteringskoordinator.

Bakgrund

Trisam startade som ett pilotprojekt i Gävle i augusti 2014, utifrån ett utvecklingsarbete som skett via den statliga kompetensutvecklingssatsningen KUR (Kompetensutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning). Genom medel från KUR, finansierades en projektledare på halvtid för att starta utvecklingsarbetet.  

I Gävle startade det första Trisam-teamet på Södertulls Hälsocentral hösten 2014. Därefter har Trisam-team successivt startats i länets alla kommuner. 2021 fanns 42 Trisam-team etablerade i länets tio kommuner.
  

Trisam stöds av samordningsförbundet 

Samordningsförbund Gävleborg har från och med 2016 haft uppdraget att utveckla och stödja Trisam-team och metodens spridning i länet. Utvecklingsarbete och implementeringsarbete har bedrivits kontinuerligt och finansieras fortsatt genom samordningsförbundet till och med 2023. Att samordningsförbundet driver Trisam är en framgångsfaktor ur flera perspektiv då det är en stor utmaning för de fyra parterna att samverka och erhålla goda lösningar på en övergripande och strategisk nivå. 

Trisam 2022 - 2023  

Alla invånare med sammansatta behov i länets kommuner ska ges samma förutsättningar och likvärdigt stöd till en samordnad kartläggning.
Den riktade utvecklingsinsatsen Trisam 2.0, avslutades 2021-12-31 (läs mer om Trisam 2.0 här).
I och med att Trisam fortsatt utgöra en grundläggande struktur för samverkan har förbundets styrelse beviljat insatser för att vidare finansiera Trisam-verksamhet i två parallella spår. 

Ett strukturellt spår där finansiering utgår för processledning och utveckling, riktat mot länsövergripande samordning och ledning av teamarbetet runt om i länet. Samt ett operativt spår där samverkansmedel finansierar tid för handläggare i länets Trisam-team och avser socialsekreterare i länets alla kommuner, arbetsförmedlare, försäkringsutredare och rehabkoordinatorer.

Övergripande syfte är att:

  • ge alla invånare med sammansatta behov i länets kommuner samma förutsättningar och likvärdigt stöd till en samordnad kartläggning
  • upprätthålla kontinuitet i samverkansarbetet Trisam-team
  • skapa förutsättningar där alla förbundets parter ska kunna fortsätta prioriteter team-arbetet
     

Beviljad ansökan 2022-2023:

Pdf BildTrisam Processledare och Trisam Utvecklare

Pdf BildTrisam timmar Trisam Handläggare   

 

Grey Linenns

Kontakt till aktuella Trisam-team La Nk Knapp

Grey Linenns


Tidigare Trisam-rapporter hittar du här:

Pdf BildPilotprojekt Trisam 2014–2015 

Pdf BildPilotprojekt Trisam 2015-2016

Pdf BildVerksamhetsberättelse Trisam 2018

Pdf BildVerksamhetsberättelse Trisam 2019

Pdf BildRevisionsrapport granskning Trisam 2019

Pdf BildVerksamhetsberättelse Trisam 2020

Pdf BildSlutrapporter Trisam 2.0