Om Trisam

 

Vad är Trisam?
Trisam är en struktur och arbetsmetod att arbeta med rehabilitering i samverkan mellan vården, socialtjänsten, Försäkringskassan, och Arbetsförmedlingen. Arbetet sker i gemensamma team. Med arbetssättet vill vi skapa ett effektivt stöd till individen - rätt insatser, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt. Det ska vara en hållbar struktur och metod, som bidrar till kompetensöverföring mellan berörda aktörer och ökad förståelse för varandras uppdrag. Arbetssättet är lärande och påverkar de fyra myndigheterna att samverka. Samordningsförbund Gävleborg har i uppdrag att stödja utvecklingen av Trisam i Gävleborgs län.

Trisam bygger på att team skapas på respektive vårdenhet med rehabiliteringskoordinatorn[1] som ett nav i arbetet. I Trisam-teamet ingår utsedda representanter från respektive organisation under ledning av rehabiliteringskoordinator. I teamet kan det ingå flera representanter  från vården exempelvis arbetsterapeut, fysioterapeut eller kurator. Behandlande läkare deltar i teamet när denne har en aktuell patient som diskuteras.

Teamet möts regelbundet på avsatta tider för att diskutera frågeställningar kring individer där samverkansbehov har lyfts från någon deltagande part. En förutsättning för att deltagare är att ett samtycke har inhämtats, för att säkerställa delaktighet i arbetet. Team-deltagarna förbereder sig inför mötet och tillsammans gör man en kartläggning och inventering av behov och förutsättningar för fortsatt rehabiliteringsarbete. Teamet föreslår sedan hur nästa steg ser ut för rehabilitering. Den övergripande målsättningen är att berörda individer ska komma åter i arbete, eller närma sig arbetsmarknaden.

Inom vården möts professioner internt för att säkerställa att medicinska rehabiliterande insatser koordineras och utvärderas. Vårdens egna resurser koordineras med stöd av rehabiliteringskoordinator, företrädelsevis i internt teamarbete.

Aktuella Trisam-team


Bakgrund

Trisam startade som ett pilotprojekt i Gävle i augusti 2014, utifrån ett utvecklingsarbete som skett via den statliga kompetensutvecklingssatsningen KUR (Kompetensutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning). Via föreläsningar och workshops ringades ett behov in av att stärka kompetensen i samverkansområdena samt att skapa fasta rutiner för att kunna arbeta tillsammans med flera parter i rehabiliteringsfrågor. Inspiration till modellen har bland annat hämtats från TRIS i Sörmland där man arbetat utifrån en likartad struktur sedan 2002. Genom medel från KUR finansierades en projektledare på halvtid för att starta utvecklingsarbetet.  

I Gävle startade det första Trisam-teamet på Södertulls Hälsocentral hösten 2014. Därefter har team successivt startat på ytterligare orter i Gävleborgs län. 2016 tog samordningsförbundet beslutet att Trisam processledning skulle finansieras via förbundets samverkansmedel. Att samordningsförbundet driver Trisam är en framgångsfaktor i flera perspektiv, hålla kvar utvecklingsperspektiv och fokus. Även om antal Trisam hela tiden ökar så sker det gradvis och det har krävts stor envishet och målfokus. Det är en stor utmaning att fyra olika parter samverkar, samma parter äger förbundet och måste vara överens om en strategisk inriktning på en övergripande nivå.  

Läs pilotprojektets delrapport 1, 2014-08-18 - 2015-07-31 här och pilotprojektets delrapport 2, 2015-08-01 - 2016-03-15 här

Trisam stöds av samordningsförbundet 

Samordningsförbund Gävleborg har från och med 2016 i uppdrag att utveckla av Trisam team i länet.
Ambitionen är att Trisam ska etableras i hela länet.  
2019 fortsätter förbundet utveckla, sprida och ge stöd till befintliga team samt initiera nya Trisam-team.  Trisam Logo Centrerad