Trisam Logo Centrerad

        Trisam - Tidig rehabilitering i samverkanTrisam är en struktur och arbetsmetod att arbeta med rehabilitering i samverkan mellan vården, socialtjänsten, Försäkringskassan, och Arbetsförmedlingen. Arbetet sker i gemensamma team. Med arbetssättet vill vi skapa ett effektivt stöd till individen - rätt insatser, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt. Det ska vara en hållbar struktur och metod, som bidrar till kompetensöverföring mellan berörda aktörer och ökad förståelse för varandras uppdrag. Arbetssättet är lärande och påverkar de fyra myndigheterna att samverka. Samordningsförbund Gävleborg har i uppdrag att stödja utvecklingen av Trisam i Gävleborgs län.

Vad är Trisam?

Trisam bygger på att team skapas på respektive vårdenhet med rehabiliteringskoordinatorn[1] som ett nav i arbetet. I Trisam-teamet ingår utsedda representanter från respektive organisation under ledning av rehabiliteringskoordinator. I teamet kan det ingå flera representanter  från vården exempelvis arbetsterapeut, fysioterapeut eller kurator. Behandlande läkare deltar i teamet när denne har en aktuell patient som diskuteras.

Teamet möts regelbundet på avsatta tider för att diskutera frågeställningar kring individer där samverkansbehov har lyfts från någon deltagande part. En förutsättning för att deltagare är att ett samtycke har inhämtats, för att säkerställa delaktighet i arbetet. Team-deltagarna förbereder sig inför mötet och tillsammans gör man en kartläggning och inventering av behov och förutsättningar för fortsatt rehabiliteringsarbete. Teamet föreslår sedan hur nästa steg ser ut för rehabilitering. Den övergripande målsättningen är att berörda individer ska komma åter i arbete, eller närma sig arbetsmarknaden.

Inom vården möts professioner internt för att säkerställa att medicinska rehabiliterande insatser koordineras och utvärderas. Vårdens egna resurser koordineras med stöd av rehabiliteringskoordinator, företrädelsevis i internt teamarbete.

Se handlingsplan för Trisam 2017 här.

Bakgrund

Pilotprojektet Trisam har pågått i Gävle under perioden augusti 2014 till januari 2016. Projektet drevs av Försäkringskassan i samverkan med Region Gävleborg, Gävle kommun och Arbetsförmedlingen i Gävle. Inspiration till arbetsmodellen hämtades från Sörmland,TRIS -  ”Tidig rehabilitering i samverkan”. Där har utvecklingen skett med stöd från Samordningsförbundet RAR sedan 2002, läs mer här.

Syftet med pilotprojektet var att utveckla och etablera en närmare samverkan för rehabilitering mellan berörda parter för att förbättra individens möjligheter till sysselsättning, studier eller arbete. Läs pilotprojektets delrapport 1, 2014-08-18 - 2015-07-31 här och pilotprojektets delrapport 2, 2015-08-01 - 2016-03-15 här

Trisam 2016

I december 2016 fanns Trisam-team på fem hälsocentraler i Gävle, på en hälsocentral i Bollnäs, Söderhamn och Hudiksvall samt inom öppenvårdspsykiatrin i Bollnäs. Dialog om ytterligare team har påbörjats i Sandviken, Ockelbo och Ovanåker.

Under verksamhetsår 2016 tom oktober, har Trisam-teamen arbetat med ca 150 deltagare. Flest kvinnor, med ersättning försörjningsstöd eller aktivitetsstöd. Vården och socialtjänsten initierar flest frågeställningar.

Under Hösten 2016 har Samordningsförbund Gävleborg i samarbete med Region Gävleborg genomfört en utbildning för rehabkoordinatorer under temat - Koordinering av rehabprocessen. Fortsättning utbildning är planerad till våren 2017.

Trisam stöds av samordningsförbundet 

Samordningsförbund Gävleborg har från och med 2016 i uppdrag att fortsätta utvecklingen av Trisam. Ambitionen är att Trisam ska etableras i hela länet.  2017 fortsätter förbundet sprida kunskap, ge stöd till befintliga och initiera nya Trisam-team.

 

Grey Line 240Px
Kontaktperson: Angelica Gabrielsson
Telefon: 070 - 660 83 24
E-post: angelica.gabrielsson@forsakringskassan.se 

 

 


 

[1] Rehabiliteringskoordinator finns på olika hälsocentraler och vårdenheter. De har i uppdrag att ge stöd till patienter, arbeta med intern koordinering, samt som kontaktperson och samarbetspartner till externa aktörer.