Förstudie - Mysam Gävle, initiativ för att minska glappen mellan myndigheter

Mysam Gävle tar initiativ för att minska glappen mellan myndigheter. Insatsen är en förstudie som syftar till att i samverkan genomföra ett strukturerat arbeta för att komma fram till en fullständig projektplan samt ansökan om samverkansmedel ställd till Samordningsförbund Gävleborg.
Målgruppen som Mysam Gävle vill minska är de som saknar förmåga att ta nästa steg i sin egen process, ofta benämnda som att de hamnar mellan stolarna. 

Ingående parter i Mysam Gävle har svårt att avsätta tillräckligt med tid för att arbeta fram en projektplan. Gävle kommun avsätter därför en processledare som i samverkan med övriga parter får detta uppdrag.

 

Projektägare

Gävle Kommun -   Välfärd Gävle kontor Förebyggande och kompetens

Grey Linenns

Projektperiod

2021-10-01 – 2021-12-31

Grey Linenns

Finansiär

Samordningsförbund Gävleborg

Grey Linenns

Kontaktperson 

Pia Gabrielli
026-17 89 18
pia.gabrielli@gavle.se


Insatsledare
 

Lotta Bernahrdson
070-0848452
lotta.bernhardson@gavle.se

Grey Linenns

Intressenter/målgrupp

Målgrupp

Målgruppen omfattar chefer och beslutsfattare hos ingående parter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och Gävle kommun. 


Intressenter – Samverkansparter

Gävle kommun, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan.

Grey Linenns

Bakgrund

Medarbetare inom bland annat Trisam identifierar att en del individer hamnar mellan stolarna. Individerna kan ha olika behov och försörjning från olika myndigheter. Individerna saknar förmåga att själv ta nästa steg i sin egen process. Inte sällan har personer många år med misslyckanden bakom sig och man passar inte riktigt in i vad någon myndighet har att erbjuda för att kunna närma sig arbetsmarknaden och det är svårt att sätta fingret på vad problemet är.
Ofta går personer mellan olika ersättningsformer och saknar en grundstruktur i vardagen. Gemensamt för målgruppen är någon form av psykisk ohälsa (enligt Socialstyrelsens definition). 

Mysam Gävle vill gemensamt arbeta för att minska antalet individer i ovanstående målgrupp men har haft svårt att avsätta tid för att komma fram till en fullständig projektplan. Denna insats möjliggör detta.

Grey Linenns

Syfte

Insatsen syftar till att parterna tillsammans formulerar en gemensam projektplan för att vidare söka medel enligt upprättad plan för en individinriktad insats.                                                               

Grey Linenns

Mål

Målsättning är att formulera en fullständig projektplan samt ansökan om samverkansmedel från Samordningsförbundet. 
Projektplanen ska ange volym på målgrupp, identifiera särskilda åldersgrupper, metod för genomförande, identifiera vilka resurser respektive myndighet kan tillgängliggöra, förslag till organisering och kompetensbehov samt vidareutveckla hur framtida insatsen kan bedrivas som ett metodutvecklingsprojekt med brukarnas behov i centrum. 

Grey Linenns

Organisation

Styrgrupp utgörs av utsedda chefer i Mysam Gävle.
Insatsledare och arbetsgrupp.

Grey Linenns

Metod

Dialog forum med respektive myndighet samt gemensamma möten. 

Alla parter har utsedda kontaktpersoner och har genomfört ett förankringsarbete samt avsätta tid för dialog.

Grey Linenns

Uppföljning/utvärdering 

Slutresultatet är en förankrad projektplan samt en ansökan om samverkansmedel till Samordningsförbundet. 

Grey Linenns

Implementeringsplan

Insatsen ska leda till en projektplan för att genomföra en insats för individer i Gävle. 

Grey Linenns

Dokument 

Pdf Bild

 Projektansökan

Pdf Bild Avtal

Grey Linenns