Rapporter

Här finner du rapporter från för pågående och avslutade insatser inom ramen för Samordningsförbund Gävleborg.  


2019

Supported Employment coach - Gävle

SE - coach Gävle syftar till att ge målgruppen unga med aktivitetsersättning i det förstärkta samarbetet ett bättre stöd och kortare väg till arbete/studier genom ett mer anpassats stöd.
En särsklit anställd Supported Employment Coach (SE-coach) ansvarar för de fördjupande individuella stödet med insatsens deltagare

Slutrapport november 2019 
Slutrapport 2019-11-29
Maria Andersson Arbetsförmedlingen Gävle

knapp_GR_läsRapport


2018

IPS Hudiksvall  

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS (Individual placement and support) modellen.

IPS-modellen syftar till att erbjuda målgruppen en evidensbaserad modell för rehabilitering som leder till arbete, studier eller meningsfull sysselsättning samt att sprida kunskap om IPS-modellen. 

Slutrapport hösten 2018. 
FoU Välfärd, Arbetsrapport 2018:4
Följeforskning i anslutning till Hudiksvalls IPS-projekt. 

knapp_GR_läsRapport


Summering och avslutande reflektioner  Följeforskningen i anslutning till IPS-projektet i Hudiksvall.  FoU Välfärd, Arbetsrapport 2018:6. 

knapp_GR_läsRapport

 


2017

IPS Hudiksvall  

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS (Individual placement and support) modellen.

IPS-modellen syftar till att erbjuda målgruppen en evidensbaserad modell för rehabilitering som leder till arbete, studier eller meningsfull sysselsättning samt att sprida kunskap om IPS-modellen. 

Delrapport IPS Hudiksvall - juni 2017

knapp_GR_läsRapport

Delrapport IPS Hudiksvall - december 2017 

knapp_GR_läsRapport

 

Baslinjemätning om samverkansklimatet  

Baslinjemätningen är en effektstudie av offentlig samverkan inom rehabiliteringsområdet för Finsam som samordningsförbundet initierade under hösten 2016.

Baslinjemätningen har sammaställts i två delrapporter samt en slutrapport.

Syfte har varit att dokumentera vad som uppfattas som viktigt för att utveckla samverkan mellan parterna inom Gävleborgs län och hur det kan ske.

Första steget genomfördes av Region Gävleborg, FoU Välfärd, med sikte på att göra en baslinjemätning på samverkansklimatet inom rehabiliteringsområdet i länet idag. Detta genomfördes genom en omfattande enkätstudie och med fokusgruppintervjuer ställda till medarbetare och chefer hos parterna, aktuella för samverkan. 
Se delrapport 2017:1 - Delrapporten presenterar utfall av fokusintervjuer och enkätfrågor ställda till medarbetare hos parterna.

Underlaget följdes upp under mars-april 2017 genom fyra workshops med företrädare för myndigheterna Arbetsförmedlingen, Region Gävleborg, Försäkringskassan och nästan samtliga kommuner i Gävleborg län. 

Se delrapport 2017:2 - Målet med rapporen är att identifiera teman/områden som anses känneteckna god samverkan och identifiera utvecklingsområden som Samordningsförbundet Gävleborgs län kan satsa på i det fortsatta arbetet. 

Slutrapporten är sammanställd av Örebro Universitet och presenterades i december 2017.

Grey Linenns

Delrapport 2017:1 -  En baslinjemätning av samverkansklimatet, FoU Välfärd, Ann Lyrberg.
knapp_GR_läsRapport

Delrapport 2017:2 - Rapport efter workshop i Gävleborgs län om utveckling av samverkan, NNS-Nationella nätverket för samordningsförbund. Jonas Wells.

knapp_GR_läsRapport

Slutrapport  - Hur samverkan fungerar och vad som uppfattas som viktigt för att utveckla samverkan mellan parterna inom Gävleborgs län. Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet, Susanna Larsson Tholén & Berth Danermark 

knapp_GR_läsRapport


2016

Mötesplatser och information Ljusdal 

Samordningsförbund Gävleborg avsatte medel för utveckling av myndighetssamverkan och ett arbetssätt som syftar till att nyanlända snabbare ska etableras och nå egen försörjning. 
Samverkansparter; Arbetsförmedlingen, Servicekontoret (Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten), Migrationsverket och Ljusdal Kommun.

knapp_GR_läsRapport

Gemensam kartläggning och SUS

Samordningsförbund Gävleborg genomför insatsen med extra tilldelning av medel från staten för att genomföra en lokal behovsanalys samt ta fram en plan för aktiva insatser utifrån den genomförda behovsanalysen. Insatser ska skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete. Behovsanalysen kommer att innehålla en beskrivning av behovet att utveckla samverkan och individuellt anpassat stöd för målgrupperna. 

Samverkansparter; Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

knapp_GR_läsRapport