Utvärdering

Utvärdering är ett arbetsinstrument för verksamhetsutveckling.

Samordningsförbund Gävleborg´s insatser ska följas upp och/eller utvärderas.
Ett flertal metoder och instrument - ofta i kombination -  används för att ta reda på om uppsatta mål har nåtts.

Utvärdering av insatser 

Utvärdering finansieras av Samordningsförbund Gävleborg och kan genomföras av förbundet, medlem eller extern aktör. Efter beslut om beviljade samverkansmedel upprättas en utvärderingsplan tillsammans med förbundets kansli. Detta innebär att beslut om utvärdering fattas separat. Utvärderingsplanen revideras om den samordningsfinansierade insatsens mål och aktiviteter förändras.

Utvärderingspolicy 

Insatser och projekt som finansieras med Samordningsförbundets medel ska följas upp och utvärderas. 
Utvärderingspolicy för Samordningsförbund Gävleborborg. 

Rapportering

Del- och slutrapporter lämnas enligt upprättade mallar. Delrapport skrivs var 6;e månad. 

SUS 

SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. SUS är ett statligt och obligatoriskt system på nationell och är utformat på regeringens uppdrag.  

SUS ska användas för att följa upp aktiviteter med gemensam finansiering. 
Användarstöd och support finns på 
www.susam.se 

SUS följer upp individer och kostnader - redovisar kostnad per insats, samverkande parter samt målgrupp. Systemet resovisar dessutom individer fördelat på ålder och kön samt förändring i försörjning och sysselsättning.

Kunskapsbanken Stor

I Kunskapsbanken har NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, samlat slutrapporter från projekt, som genomförts av samordningsförbunden. 
Klicka på ikonen för att komma till sidan

Läs NNS rapport 1- 2016
Exempel på insatser med fantastiska resultat och vad den finansiella samordningen möjliggör.
Nns Rap Exempel Pa Insatser 2016Klicka på ikonen för att komma till sidan.

 

FK Logga

Försäkringskassan beslutar varje år om fördelning - efter Regeringens tilldelning - av samverkansmedel till Samordningsförbunden. Regeringen är angelägen om att följa upp resultat och effekter. Här presenterar vi Försäkringskassans senaste återrapportering till Regeringen. Återrapportering av finansiell samordning 2015 samt Återrapportering 2014 - Nationella Finsamstödet

Tidigare rapporter finns publicerade på FINSAM-webben.

Riksdagsrapport om Finsam klar

I den gedigna riksdagsrapporten om Finsam föreslås en översyn av den framtida finansieringen och frågan om ett samlat ansvar för en oberoende uppföljning och utvärdering av Finsam på nationell nivå. Uppföljningen har genomförts av en arbetsgrupp inom socialförsäkringsutskottet. Läs mer på FINSAM-webben.Las Rapport Knapp Ljusgra