Om Samordningsförbund Gävleborg

Samordningsförbund Gävleborg ska främja samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet med syfte att personer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och egen försörjning. 

  

Förbundets uppgift

FINSAM

Vår verksamhet bygger på Finsam - Lagen om finansiell samordning  av rehabiliteringsinsatser (ofta förkortat Finsam), som trädde i kraft 1 januari 2004.

Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun/-er och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och de beslutar själva hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov. 

I Sverige finns det ca 80 samordningsförbund och 241 av landets 290 kommuner är medlemmar i ett förbund. Samordningsförbund Gävleborg är ett av sju länsförbund i Sverige.

Samordningsförbundet är en struktur för att få samverkan mellan myndigheter att fungera över tid. Verksamheten kan bedrivas både som avgränsande tidssatta insatser (projekt), och som del av ordinarie verksamhet.

 

Förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg

Förbundets uppgifter beskrivs i 6 § i förbundsordningen:

  • besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
  • besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
  • upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
  • svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
  • stödja samverkan mellan samverkansparterna
  • finansiera förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat
  • finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser

 

Förbundsstyrelse

Samordningsförbund Gävleborg leds av en styrelse med sju ordinarie ledamöter och sju ersättare från respektive medlemsmyndighet.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gävleborg har utsett vardera en ledamot och en ersättare. Kommunerna har tillsammans utsett fyra ledamöter och fyra ersättare. 

Arbetsutskott:
Hannah-Karin Linck (C) ordförande - Region Gävleborg
Erika Engberg (S) vice ordförande - Kommunerna
Eva Alner Liljedahl - Försäkringskassan
Charlotte Humling - Arbetsförmedlingen

Övriga styrelseledamöter:
Stefan Pettersson (V) - Gävle kommun
Majvor Westberg-Jönsson (S) - Hudiksvallskommun
Hans-Olov Frestadius (S) - Sandvikens kommun
Anders Öquist (S) - Ockelbo kommun

Ersättare:
Anette Nordbakken - Försäkringskassan
Peter Löfstrand  - Arbetsförmedlingen
Ann Marie Bergström (M) - Region Gävleborg
Kenneth Axling (S) - Hofors kommun
Jan-Åke Lindgren (S) - Ovanåkers kommun
Markus Evensson (S) - Ljusdal kommun 
Sigbritt Persson (S) - Nordanstigs kommun
Alexandra Gard (S) - Söderhamns kommun 

Arbetsutskottets sammanträden 2017

2017-01-09
2017-03-06
2017-05-19
2017-08-14
2017-10-02
2017-11-13

 

 

Styrelsens sammanträden 2017

2017-01-20
2017-03-17 
2017-06-02
2017-08-25 
2017-10-12 - 2017-10-13 
2017-11-24 


Medlemmar Samordningsförbund Gävleborg

 


Fk Logga

 

Af Logga Bollna S Ga Vle
Hofors Hudiksvalls Logga Ljusdal Nstig Logga
Ockelbo Ovana Ker S Viken S Hamn
Rg Logga Koncernlogotyp Farg