Arbetsintegrerande sociala företag - ASF

Ett arbetsintegrerande socialt företag har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv.

 

Samordningsförbund Gävleborg stödjer utveckling av
arbetsintegrerande sociala företag 

Huvuduppgiften för ett samordningsförbund är att samordna de samverkande parternas resursinsatser
med avseende på åtgärder som riktar sig till FINSAMs målgrupp - personer i förvärvsaktiv ålder
(16-64 år) som är i behov av samordnade insatser. 
En av insatserna är att skapa och stärka samverkan lokalt och regionalt mellan förbundets parter och ASF.

ASF är företag som driver näringsverksamhet med målsättningen att integrera människor i arbetsliv och samhällsliv.

Målgruppen för den finansiella samordningen står ofta långt ifrån arbetsmarknaden och kan behöva särskilt anpassade arbetsplatser för att kunna få och behålla ett arbete. ASF kan fungera som en sådan arbetsplats.


Samordningsförbund Gävleborg påbörjade hösten 2016 en långsiktig satsning för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag - ASF.
Se handlingsplan för verksamhetsår 2019, Insats - Utveckling av Arbetsintegrerande socialt företagande här.

Det finns i dag ca 30 aktivt verksamma ASF i vårat län. Cirka 350 personer är verksamma i företagen, varav cirka 200 är anställda. Arbetsträning och rehabilitering är en viktig del i verksamheten. 

ASF är dock en relativt ny företagsform och för många fortfarande okänt. Det är därför viktigt för legitimiteten att länets innevånare, folkvalda och tjänstemän inom offentlig sektor får ökad kunskap och kännedom om arbetsintegrerat socialt företagande. Samordningsförbundet ser en stor potential för utvecklingen av ASF och möjligheterna till arbetsintegration genom fler och växande ASF.

Förbundet vill på lång sikt verka för att:

 • Öka kunskapen om ASF hos förtroendevalda och tjänstemän inom offentlig sektor.
 • Söka former för finansiering av handledning/coachning hos etablerade ASF.
 • Verka för utveckling av hållbar stödstruktur för ASF.
 • Utveckla möjlighet till finansiering av individuella platser för rehabilitering, arbetsprövning, arbetsträning, etc. hos ASF.


 Definition

Arbetsintegrerande sociala företag kan organiseras och ägas på flera olika sätt men har ändå vissa gemensamma grundstenar som förenar. Tillsammans med företrädare för företagen, rådgivare och andra myndigheter har Tillväxtverket tagit fram följande kriterier som definierar ett arbetsintegrerande socialt företag:

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet - producerar och säljer varor och/eller tjänster: 

 • Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. 
  - Det innebär att företagen försöker skapa nya arbetstillfällen men också att man erbjuder arbetsträning, rehabilitering mm för att de som deltar i verksamheten ska kunna få arbete hos andra arbetsgivare.

 • Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
  - Det kan innebära att företaget drivs som ett arbetskooperativ men kan också innebära att företagets verksamhet organiseras så att alla kan ta del i beslut om företaget och om sin egen utveckling.

 • Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter.
  - Det innebär vanligen att vinster (överskott) används till att anställa fler, utveckla  verksamheten, erbjuda kompetensutveckling eller för att utveckla nya sociala företag.

 • Som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. 
  - Det innebär att företaget inte har ägare som är kommuner eller andra offentligt ägda organisationer.

Det finns inte något särskilt regelverk eller någon särskild företagsform för arbetsintegrerande sociala företag. Regeringen fattade dock beslut om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag den 22 april 2010, där man hänvisade till definitionen ovan.

Vad innebär definitionen?

Definitionen visar på vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att företaget ska kunna räknas in bland de arbetsintegrerande sociala företagen. Den är ett stöd vid utveckling och start av nya företag. Myndigheter och kommuner kan använda definitionen som stöd när de vill lyfta fram arbetsintegrerande sociala företag i policydokument, upphandlingar eller på andra sätt samverka med företagen.

Finns det andra sorters sociala företag?

Företag som har ett samhälleligt syfte, är fristående från den offentliga sektorn och som återinvesterar det mesta av sina vinster kallar sig ibland för sociala företag.  Samordningsförbundet har fokus på arbetsintegrerande sociala företag, det vill säga sociala företag vars huvudsyfte är att skapa arbete.

Det finns många andra företag som också har samhälleliga syften och där huvudsyftet är att producera välfärdstjänster såsom vård, omsorg och utbildning mm. Även dessa företag kan naturligtvis skapa arbetstillfällen för utsatta grupper men är inte arbetsintegrerande sociala företag. 

 

Vägledning om hur samordningsförbund kan utveckla och stödja myndigheternas engagemang i arbetsintegrerande sociala företag

På flera håll i landet finansierar samordningsförbund insatser kopplade till ASF. Syftet är att öka möjligheten till inkludering för FINSAMs målgrupp som är i behov av samordnat stöd från flera myndigheter för att nå egen försörjning. 

Efter önskemål från samordningsförbund, har Nationella rådet utrett vad som är möjligt i relationen mellan samordningsförbund och arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Utredningen har utmynnat i en vägledning som Nationella rådet antagit 2016-04-28.

Vägledningen vänder sig till samordningsförbund och de samverkande parterna. Dokumentet är tänkt att fungera i såväl stödjande, tydliggörande som stimulerande syfte. Vägledningen klarlägger och presenterar samordningsförbundens möjligheter att utveckla och stödja myndigheternas engagemang i utveckling för arbetsintegrerande sociala företag.

Klicka på följande länk för att öppna dokumentet - Vägledning Finsam och ASF.

  

Informationsfilm om ASF

Insatsen förbundet genomför genom - Ökad kompetens om ASF, har även utmynnat i en kort informationsfilm om ASF som producerats av ASF Glädjeverket i Bollnäs.    

Se filmen här.     

 

 Externa dokument 

Policydokument och handlingsplaner för arbetsintegrerande sociala företag

Dokumentsymbol

  Försäkringskassan

Dokumentsymbol

  Hofors kommun

Dokumentsymbol  Hudiksvalls kommun

Dokumentsymbol  Bollnäs kommun

 

Externa länkar

Region Gävleborg

Sofisam

SKOOPI 

TIllväxtverket

SKL

Grey Line 240Px

Kontakt:
Ronney Olsson
Processledare - Utveckling av Arbetsintegrerande socialt företagande
Telefn: 070-669 41 45
E-post: ronney.olsson@finsamgavleborg.se
 
Per Lundgren
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 070-320 54 68
E-post: 
per.lundgren@finsamgavleborg.se